Aplauze și hohote de râs, pe scena Casei de Cultură din Techirghiol. Spectacol inedit oferit de adulții și copiii cu dizabilități

0
1256
Hisilicon Balong

Sala Casei de Cul­tu­ră din Techir­ghi­ol a fost neîn­că­pă­toa­re pen­tru cei care au venit să vadă spec­ta­co­lul sus­ți­nut de adul­ții și copi­ii cu diza­bi­li­tăți pro­te­jați în cen­tre­le Direc­ți­ei Gene­ra­le de Asis­ten­ță Soci­a­lă și Pro­tec­ția Copi­lu­lui Con­stan­ța. Preț de două ore, adul­ții și copi­ii cu diza­bi­li­tăți au demos­trat că sunt artiști com­ple­tiți. Cân­te­ce, dan­suri popu­la­re, lati­no sau rap, reci­ta­luri de poe­zii și pie­se de tea­tru au fost inter­pre­ta­te și juca­te impe­ca­bil de aceștia. Spec­ta­to­rii (bene­fi­ci­ari ai DGASPC, auto­ri­tăți loca­le și jude­țe­ne dar și con­du­ce­rea DGASPC Con­stan­ța) i‑au răs­plătit cu ropo­te de apla­u­ze.

Deli­ci­ul publi­cu­lui a fost repre­zen­tat un moment de pan­to­mi­mă după un epi­sod bine cunos­cut — ”Mr. Bean își face un san­dwi­ch”. Ropo­te de apla­u­ze a stâr­nit și jocul de umbre care a spus poves­tea naș­te­rii Mân­tu­i­to­ru­lui. Pe sce­nă au urcat pes­te 50 de bene­fi­ci­ari din 12 cen­tre de îngri­ji­re pen­tru per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tăți din cadrul DGASPC Con­stan­ța, atât adulți cât și copii. Artiș­tii s‑au pre­gă­tit mai bine de două luni pen­tru spec­ta­co­lul sus­ți­nut pen­tru a tre­ia oară con­se­cu­tiv la Casa de Cul­tu­ră din Techir­ghi­ol. Ast­fel, a fost mar­ca­tă ziua de 3 Decem­brie, Ziua Inter­națio­na­lă a Per­soa­ne­lor cu Diza­bi­li­tăți.

”Doresc să îi feli­cit pe toți cei care au urcat pe sce­nă și au pre­zen­tat dan­suri, sce­ne­te, poe­zii. Vă doresc tutu­ror să aveți pute­re și să mer­geți mai depar­te. De ase­me­nea, vreau să mul­țu­mesc gaz­dei noas­tre de astăzi și tutu­ror celor care sunt mereu ală­tu­ri de noi”, a decla­rat Petre Dini­că, direc­to­rul gene­ral al DGASPC Con­stan­ța.


Man­ga­lia News, 08.12.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply