Andrei Pătrașcu se desparte de ASSF Mangalia. Care sunt motivele

0
2070

”Astăzi, 04.12.2017, am luat deci­zia de a pune punct cola­bo­ră­rii cu Aso­ci­a­ția Spor­ti­vă “Școa­la de Fotbal” Man­ga­lia.

De un an și jumă­ta­te antre­nez gru­pe­le mari, gru­pe ce după vâr­sta de 14 ani, nu mai au niciun vii­tor. (Pen­tru că, după vâr­sta de 14 ani, copi­ii ar tre­bui să joa­ce în Cam­pi­o­na­tul Natio­nal, ceea ce pre­su­pu­ne depla­sări lungi, chel­tu­ieli mult mai mari, iar la noi, nimeni nu face nimic pen­tru a obține măcar un mij­loc de trans­port). Am vor­bit cu con­du­ce­rea aso­ci­a­ți­ei și am decis că este mai bine ca dru­mu­ri­le noas­tre să se des­par­tă. Avem păreri dife­ri­te des­pre fotbal, gân­dim dife­rit fotba­lul. De 1 an și jumă­ta­te mi-am înde­pli­nit de fie­ca­re dată obiec­ti­ve­le, ținând cont de con­di­ți­i­le mai puțin bune.

Tot­o­da­tă, vreau să pre­ci­zez că gene­ra­ția de juni­ori C, care se află la fina­lul turu­lui pe locul 3 în cam­pi­o­nat, nu va mai face par­te din ASSF, la fel si gene­ra­tia 2006, împre­u­nă cu o par­te din jucă­to­rii năs­cuți în 2005.

Am înce­put demer­su­ri­le pen­tru înfi­in­ța­rea unui Club Spor­tiv afi­li­at la Fede­ra­ția Româ­nă de Fotbal, club ce va avea ală­tu­ri oameni puter­nici, care iubesc acest sport.

Mul­țu­mesc tutu­ror oame­ni­lor care au fost și vor fi ală­tu­ri de mine, le mul­țu­mesc copi­i­lor și părin­ți­lor!”

Andrei Pătraș­cu.


Man­ga­lia News, Luni, 4 decem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply