Târgul de toamnă al ofertelor educaţionale din învăţământul profesional “Ştiu să-mi aleg meseria”

0
470

Joi, 09.11.2017, la Cum­pă­na, în Cam­pu­sul Şco­lar, şi-au expus ofer­ta de for­ma­re pen­tru învă­ţămân­tul pro­fe­sio­nal şi par­te­ne­ri­a­tul cu ope­ra­to­rii eco­no­mici, 13 uni­tă­ţi şco­la­re din jude­țul Con­stan­ța.

Cole­gi­ul Eco­no­mic Man­ga­lia a par­ti­ci­pat la fes­ti­vi­tă­ţi­le de des­chi­de­re a târ­gu­ri­lor edu­ca­ţio­na­le dedi­ca­te învă­ţămân­tu­lui pro­fe­sio­nal şi dual sub titlul ”Ştiu să-mi aleg mese­ria”, expu­nân­du-și stan­dul cu pro­du­se­le și ser­vi­ci­i­le pe care le ofe­ră tine­ri­lor care au ales să urmeze o mese­rie, res­pec­tiv Ospă­tar (chel­ner), vân­ză­tor în uni­tăți de ali­men­ta­ție, Bucă­tar, Comer­ci­ant –vân­ză­tor.

Târ­gul a fost orga­ni­zat de Inspec­to­ra­tul Șco­lar Jude­tean Con­stan­ța, în cola­bo­ra­re cu Pre­fec­tu­ra jude­țu­lui Con­stan­ța, auto­ri­tă­ți­le loca­le ale comu­nei Cum­pă­na și Lice­ul Teh­no­lo­gic ”Nico­lae Dumi­tres­cu” din Cum­pă­na.


Man­ga­lia News, Luni, 13.11.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply