PRIZONIERII AVANGARDEI. O RETROSPECTIVĂ ION BITZAN, LA PALATUL PARLAMENTULUI

0
478

Muze­ul de Artă Moder­nă din Bucu­rești (MNAC) anun­ță mare­le ver­ni­saj al nou­lui sezon expo­zi­țio­nal în data de Joi, 23 noiem­brie, ora 19:00, la Pala­tul Par­la­men­tu­lui.

Vă aștep­tăm cu drag!

[EN] MNAC Bucha­rest happi­ly anno­un­ces the grand ope­ning of the new season’s exhi­bi­tions on Novem­ber 23, 7 PM, at the Pala­ce of Par­li­a­ment.

Save the date!

TRIAJ / MARSHALLING YARD – DONAȚIA ETHEL LUCACI-BĂIAȘ ȘI SILVIU BĂIAȘ / THE ETHEL LUCACI-BĂIAȘ AND SILVIU BĂIAȘ DONATION
23.11.2016 — 01.04.2018
Design expo­zi­ție / Exhi­bi­tion design: ate­li­er ad hoc
Coor­do­na­tor MNAC: Iri­na Radu

PRIZONIERII AVANGARDEI. O RETROSPECTIVĂ ION BITZAN / THE PRISONERS OF THE AVANT-GARDE. A ION BITZAN RETROSPECTIVE
23.11.2017 — 01.04.2018
Cura­tor: Călin Dan
Asis­tent cura­tor / Assis­tant cura­tor: San­dra Deme­tres­cu
Design expo­zi­ție / Exhi­bi­tion design: ska­ar­chi­tects
Gra­phic design: Bogdan Ceau­șes­cu
Asis­tenți de cer­ce­ta­re / Resear­ch assis­tants: Magda Pre­des­cu, Cris­ti­na Cojo­ca­ru
Cu spri­ji­nul / With the support of: Fun­da­ția Ion Bit­zan / Ion Bit­zan Foun­da­tion
Par­te­neri / Par­t­ners: Muze­ul Națio­nal de Artă al Româ­ni­ei, Muze­ul Națio­nal de Isto­rie al Româ­ni­ei, Uni­ver­si­ta­tea Națio­na­lă de Arte Bucu­rești – UNAr­te, Muze­ul Muni­ci­pi­u­lui Bucu­rești, Muze­ul de Artă Arad, Muze­ul de Artă Bacău, Muze­ul de Artă Bra­șov, Muze­ul Dună­rii de Jos Călă­rași, Muze­ul de Artă Cluj, Muze­ul de Artă Con­stan­ța, Muze­ul de Artă Vizu­a­lă Galați, Muze­ul „Mol­nar Istvan” Cris­tu­ru Secu­iesc, Muze­ul de Artă Satu Mare, Muze­ul de Artă Timi­șoa­ra, Muze­ul „Vasi­le Pâr­van” Bâr­lad, Muze­ul de Artă Iași

WANDA MIHULEAC: CONTEXTUALIZĂRI / WANDA MIHULEAC: CONTEXTUALIZATIONS
23.11.2017 — 01.04.2018
Cura­tori / Cura­tors: Magda Câr­neci, Mica Gher­ghes­cu
Asis­tent de cer­ce­ta­re / Resear­ch assis­tant: Ioa­na Tom­șa
Coor­do­na­tor MNAC / MNAC Coor­di­na­tor: Măli­na Ione­scu
Design expo­zi­ție / Exhi­bi­tion design: ska­ar­chi­tects

GHEORGHE RASOVSZKY: aNOR­MAL | abNOR­MAL
23.11.2017 — 01.04.2018
Cura­tori / Cura­tors: Simo­na Vilău
Coor­do­na­tor MNAC: Cera­se­la Bar­bo­ne
Par­te­neri / Par­t­ners: Aso­ci­a­ţia Ephemair/Ephemair Asso­ci­a­tion
Spon­sori / Spon­sors: Squ­a­re Media

SELFIE AUTOMATON
23.11. 2017 – 14.01.2018
Con­cept și adap­ta­re / Con­cept and adap­ta­tion: Tibe­riu Buc­șa, Gál Orso­lya, Sta­this Mar­ko­po­u­los
Design și con­struc­ție marionete/ Design and con­struc­tion of mario­net­tes: Sta­this Mar­ko­po­u­los, Gál Orso­lya, Tibe­riu Buc­șa, Andrei Dur­loi, Perényi Flóra, Oana Matei
Design și con­struc­ție auto­ma­te / Design and con­struc­tion of auto­ma­tics: Sta­this Mar­ko­po­u­los, Kos­tis Zama­ia­kis
Pic­tu­ră / Pain­ting: Adri­an Ara­mă
Ilus­tra­ții și ani­ma­ții / Illus­tra­tions and ani­ma­tions: Ana Bote­za­tu
Coor­do­na­tor MNAC: Ioa­na Man­de­al

Gabrie­la Mate­es­cu pro­pu­ne două per­for­man­ce-uri dura­țio­na­le, care se des­fă­șoa­ră pe par­cur­sul ver­ni­sa­ju­lui și explo­rea­ză rela­ția artist-insti­tu­ție-public. Pre­zen­ța artis­tei face par­te din misiu­nea MNAC de a sus­ți­ne arte­le per­for­ma­ti­ve, în cadrul pro­gra­mu­lui cura­to­ri­at de regi­zoa­rea Ioa­na Păun.

During the grand ope­ning event, Roma­nian artist Gabrie­la Mate­es­cu pro­po­ses two dura­tio­nal per­for­man­ces whi­ch explo­re the rela­tion­ship betwe­en the artist, the insti­tu­tion and the public.
The artis­t’s pre­sen­ce is part of MNA­C’s mis­sion to support per­for­ma­ti­ve arts, in the part of the pro­gram­me cura­ted by new thea­tre direc­tor Ioa­na Păun.

Par­te­neri media / Media par­t­ners: Igloo, zeppe­lin, Șap­te Seri, Radio Fran­ce Inter­na­tio­na­le — Rfi, fee­der, ener­gi­ea, Vision Media Plus, Kepi Con­sult, Radio Româ­nia Cul­tu­ral, Revis­ta ARTA.
Spon­sori / Spon­sors: Cra­ma Opri­șor, Poli­co­lor, Saint — Gobain Rigips, Grup Transil­vae.

Acce­sul cu auto­mo­bi­lul se face pe poar­ta A1 (intra­rea de la Senat), iar ieși­rea se face pe la fos­ta intra­re la muzeu. Acce­sul pie­to­nal rămâ­ne neschim­bat.

Car access is made thro­u­gh the A1 gate (Sena­te entry), whi­le the exit is made thro­u­gh the for­mer muse­um entry. Pedes­tran access remains unchan­ged.

A trans­mis IRINA BITZAN, fii­ca artis­tu­lui.

MNAC — Muze­ul Națio­nal de Artă Con­tem­po­ra­nă.


Man­ga­lia News Joi, 9 noiem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply