Primele gaze din zăcămintele uriaşe ale Mării Negre, la export

0
279

TELEGRAF Onli­ne: Transgaz a obţi­nut acor­dul de mediu pen­tru a con­strui o con­duc­tă care se lege ţăr­mul Mării Negre cu con­duc­ta de tranzit Isac­cea Negru-Vodă, prin care gaze­le ruseşti ajung în sudul Euro­pei, prin Ucrai­na. Ast­fel, con­su­ma­to­rii români nu vor avea acces la pri­me­le gaze din Marea Nea­gră, care vor fi extra­se anul vii­tor de gigan­tul ame­ri­can Car­ly­le. Gaze­le vor mer­ge fie spre sudul Euro­pei fie spre Ucrai­na.

STGNN Transgaz SA Medi­aş anu­nţă publi­cul inte­re­sat asu­pra deci­zi­ei de emi­te­re a acor­du­lui de mediu pen­tru pro­iec­tul “Extin­de­re SNT prin rea­li­za­re con­duc­tă de trans­port gaze natu­ra­le de la punct pre­lu­a­re gaze Marea Nea­gră (zona loca­li­tă­ţii Vadu) – la con­duc­ta Tranzit 1 (zona loca­li­tă­ţii Gră­di­na), inclu­siv ali­men­ta­rea cu ener­gie elec­tri­că pen­tru sta­ţia de pro­te­cţia cato­di­că Săce­le, gru­pu­ri­le de robi­ne­te şi monta­re fibră opti­că sen­zi­ti­vă comu­ne­le Cor­bu, Săce­le, Coge­a­lac şi Gră­di­na, judeţul Con­stanţa”.

Aces­ta este anu­nţul făcut de Transgaz, ope­ra­to­rul sis­te­mu­lui naţio­nal de trans­port al gaze­lor natu­ra­le din Româ­nia, publi­cat la data de 13 noe­im­brie.

Iar acest anu­nţ ara­tă că, de fapt, îna­in­te de a fi vân­du­te cum­va pe pia­ţa occi­den­ta­lă, o par­te din­tre gaze­le din Marea Nea­gră vor ajun­ge de fapt în Euro­pa de Est şi Sud, posi­bil şi în Ucrai­na, ţară pro­fund depen­den­tă de impor­tu­ri­le de gaze ruseşti. În niciun caz aces­te gaze, cel puţin, nu vor fi con­su­ma­te în Româ­nia. Iată de ce:

Unde ajun­ge gazul

Con­ti­nu­a­rea, în telegrafonline.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele