Palaz îi cere edilului din Mangalia bugetul cheltuit pe avocați

0
695

REPLICA: În cur­sul zilei de ieri, pre­șe­din­te­le PMP Con­stan­ța, Cla­u­diu-Ior­ga Palaz a depus cere­rea cu nr. de înre­gis­tra­re 61407/09.11.2017 către Pri­mă­ria Man­ga­lia, prin care i‑a soli­ci­tat edi­lu­lui urbei să spe­ci­fi­ce buge­tul chel­tu­it pe ono­ra­ri­i­le avo­ca­ți­lor și nume­le aces­to­ra, pen­tru anul finan­ci­ar 2015.

Potri­vit Rapor­tu­lui Cur­ții de Con­turi și a Deci­zi­ei nr. 52 din data de 16 decem­brie 2016, rezul­ta­tul acțiu­nii de audit des­fă­șu­ra­te la Uni­ta­tea Admi­nis­tra­tiv Teri­to­ri­a­lă a Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia asu­pra con­tu­lui anu­al de exe­cu­ție buge­ta­ră pe 2015, s‑a con­sta­tat anga­ja­rea și pla­ta nele­ga­lă a unor chel­tu­ieli cu ono­ra­rii avo­cați, în con­di­ți­i­le în care ser­vi­ci­i­le nu au fost corect eva­lu­a­te, ono­ra­ri­i­le fiind cal­cu­la­te pe baza unor valori nefun­damen­ta­te.

”Soli­cit edi­lu­lui Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia să pună la dis­po­zi­ție infor­ma­ții cu pri­vi­re la chel­tu­ie­li­le și efec­tu­a­rea plă­ți­lor către fir­me­le de avo­ca­tu­ră, să men­țio­ne­ze nume­le avo­ca­ți­lor, pro­ce­se­le pe care le-au repre­zen­tat și câte din­tre aces­tea au fost câști­ga­te. Con­si­der că este de dato­ria noas­tră, a tutu­ror, să fim infor­mați, în con­di­ți­i­le în care Cur­tea de Con­turi a sta­bi­lit un pre­ju­di­ciu buge­tar, cau­zat de anga­ja­rea nele­ga­lă a unor chel­tu­ieli pen­tru avo­cați. Cetă­țe­nii Man­ga­li­ei au nevo­ie de trans­pa­ren­ță și corec­ti­tu­di­ne, iar pri­ma­rul Radu Cris­ti­an tre­bu­ie să dea dova­dă de toa­te astea!”, a punc­tat Cla­u­diu Palaz.

C.C., replicaonline.ro, 10.11.2017.

Citiți si: Chel­tu­ieli nele­ga­le la Pri­mă­ria Man­ga­lia. Cla­u­diu Palaz îi cere expli­ca­ţii pri­ma­ru­lui Cris­ti­an Radu


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele