OFERTE SPECIALE DE MUNCĂ!
ANGAJĂM în condiții deosebite ZIDARI, DULGHERI și FIERARI-BETONIȘTI!

0
728

Com­pa­nie de con­struc­ții din Româ­nia anga­jea­ză ZIDARI, DULGHERI și FIERARI-BETONIȘTI CALIFICAȚI, minim 2 ani expe­rien­ță, fără limi­tă de vârstă!

Pachet sala­ri­al deo­se­bit de atrac­tiv + Caza­re + 3 mese pe zi supor­ta­te de com­pa­nia angajatoare. 

Dis­po­ni­bi­li­ta­te de depla­sa­re în Româ­nia. Con­tra­va­loa­rea trans­por­tu­lui va fi decon­ta­tă de com­pa­nie. Oda­tă la 3 săp­tămâni, un wee­kend liber, acasă.

Tri­mi­teți CV-uri­le cu date­le de con­tact și foto aici: [email protected]

Veți fi con­tac­tați tele­fo­nic pen­tru întâl­ni­rea de pre­zen­ta­re și interviu.

Rela­ții supli­men­ta­re, la tele­fon 0771 674 920.


Man­ga­lia News, Luni, 9 octom­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply