La Festivalul de folk pentru elevi TOAMNA BALADELOR, grupul EcoVoice din Mangalia a obținut LOCUL III pe țară!

1
676

O poves­te de gura sobei. Fes­ti­va­lul națio­nal de folk pen­tru elevi, “TOAMNA BALADELOR”, edi­tia 2017, un grup Eco­Vo­ice repre­zen­tînd jude­țul Con­stan­ța, un loc 3 si mul­tă bucu­rie. Am ple­cat împre­u­nă la drum, jucîn­du-ne în miez de iar­nă și înce­put de săr­bă­toa­re și am ajuns pe o sce­nă, prin­tre cei care fac muzi­că, cîn­tînd timid, dar cu tot sufle­tul. Mul­țu­mim, oameni buni pen­tru sus­ți­ne­re și apre­ci­e­re.
P.s. Reac­ția mea la ros­ti­rea nume­lui nos­tru pe podi­um a fost una așa cum știți că eu pot avea, adi­că foa­o­o­or­te­ee expre­si­vă, cu toți ochii din sala pe noi. 🙂

UPDATE: La fes­ti­val au par­ti­ci­pat pes­te 200 de elevi din 14 jude­țe și din muni­ci­pi­ul Bucu­rești, iar la sec­tiu­nea noas­tra de vir­sta (inter­pre­ta­re) au fost vreo 17–18 for­ma­tii. Cert este ca pre­mi­i­le au fost lua­te in gene­ral de cei de la Clu­bul ele­vi­lor, Pala­tul copi­i­lor… Se pare ca toa­ta lumea a fost mira­ta cînd am spus ca eu nu sunt pro­fa de muzi­ca si ca noi nu sun­tem de la vreo scoa­la de muzi­ca, ci de la Cole­gi­ul Eco­no­mic din Man­ga­lia… Cei de la orga­ni­za­re au fost impre­sio­nati de reac­tia mea si, evi­dent ca din­tre toti cei de aco­lo, numai eu am vor­bit (ma refer la pro­fe­sori). In momen­tul in care am facut poza pe sce­na, eu aveam lacri­mi in ochi si am vrut sa spun cite­va vor­be. :)))))

Aaa… si inca ceva: Mai toti par­ti­ci­pa­se­ră la mai mul­te fes­ti­va­luri de pro­fil, numai noi eram pen­tru pri­ma data pe o sce­na la un fes­ti­val con­curs si ai mei, pen­tru pri­ma data cîn­tînd sin­guri, fara mine… (In juriu au fost: Maria Ghe­or­ghiu, Mir­cea Vin­ti­lă, Ovi­diu Mihă­i­les­cu, Cristi Dumi­traș­cu, Manu­e­l­la Popes­cu, Lore­ta Popa si Lumi­ni­ța Sto­ica).

Gabrie­la Apos­tu, pro­fe­sor coor­do­na­tor.

Vă invi­tăm să citiți și: bucurestifm.ro/2017/10/31/incepe-concursul-de-muzica-folk-toamna-baladelor/


Man­ga­lia News, Luni, 6 noiem­brie 2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Bucu­ros, am aflat desfi­in­ta­rea bîl­ci­u­lui-con­curs muzi­cal Toam­na Bala­de­lor sau Bâl­ci­ul bala­de­lor al ISMB-Bucu­res­ti, bâlci fara regu­la­ment seri­os, fara juriu tanar si fara cri­te­rii de valoa­re, cu diplo­me pt toti ele­vii si pen­tru toti parin­tii si pro­fe­so­rii, cu pre­mii de Hofi­gal și vaze de flori, pe par­cur­sul tim­pu­lui. Urma­resc acest dez­as­tru sce­nic, din 2000 de cand con­cu­ir­sul-bâlci a supli­nit mare­le dublu Fes­ti­val-con­curs pre­u­ni­ver­si­tar de Reci­ta­re si Can­tec Folk ANDA CALUGAREANU, rea­li­zat GRATUIT DEUN SINGUR PROFESOR pe tim­pul C.D.R. intre 22–24 oct 1999 (sala Mare a PNC), cu juriu de spe­cia­listi, in pre­mie­ra, for­mat din Mir­cea Bodo­lan, Ilie Mico­lov, Radu Ghe­or­ghe si Jean Lupu, cu regu­la­ment de 10 pagini si 10 pre­mii si 2 tro­fee, cu IMN și POEM OMAGIAL, cu Afis spe­cial, cu pre­mii in pro­du­se muzi­ca­le si lite­ra­re etc. Supli­ni­rea ace­lui mag­ni­fic Fes­ti­val Titu­lar ANDA CALUGAREANU cu Toa­ma­na Bala­de­lor (o pla­gi­e­re, ca sa nu se mai dea nume­le unei moar­te, dupa titlul altui vechi fes­ti­val Pri­ma­va­ra bala­de­lor) a dărâ­mat cali­ta­tea impu­să în 1999, ajun­gâng fara sec­tia de reci­ta­re si rezu­man­du-se la o zdrăn­gă­ne­a­lă voca­la si instru­men­ta­la jal­ni­ca timp de 19 ani(2000–2018). Păi daca s‑a tre­cut in 2000 la Minis­te­rul Edu­ca­ti­ei, Fes­ti­va­lul-mamă ANDA CALUGAREANU, dorea sa aiba si o sec­tiu­ne de Stu­den­ti și un sediu cen­tral de des­fa­su­ra­re la Tea­trul Tan­da­ri­ca, loc unde Anda a jucat, dar nu s‑a voit. Acel fapt a dus la opri­rea Fes­ti­va­lu­lui ANDA CALUGAREANU si pre­lu­a­rea abu­zi­va al lui sub alta titu­la­tu­ra, dar cu sec­tie de reci­ta­re si folk, pana in 2003, cand Vic­tor soca­ciu, aflat in juriu, a zis ca reci­ta­rea încur­că fol­kul. În oct 2019 au tre­cut 2 dece­nii de la Fes­ti­va­lul-mamă ANDA CALUGAREANU si 73 ani de la naș­te­rea artis­tei. La multi ani ANDA CU FESTIVALUL TAU CU TOT, amin!

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele