Întreruperi de curent electric, în săptămâna 27 noiembrie — 03 decembrie 2017. Sunteți afectați?

0
1697

Pro­gra­mul între­ru­pe­ri­lor în regiu­nea Dobro­gea (jude­țe­le Călă­rași, Con­stan­ța. Ialo­mi­ța și Tul­cea), în săp­tămâ­na 27 Noiem­brie — 03 Decem­brie 2017. Pen­tru lucră­ri­le anu­a­le de repa­ra­ţii şi întreţi­ne­re insta­la­ţii şi reţe­le elec­tri­ce, pre­cum şi pos­turi de trans­for­ma­re, E — Dis­tri­bu­ţie Dobro­gea anu­nţă între­ru­pe­rea fur­ni­ză­rii ener­gi­ei elec­tri­ce în tim­pul lucră­ri­lor, după pro­gra­mul indi­cat mai jos.

Pro­gra­mul poa­te fi des­căr­cat și de aici: Intre­ru­peri pro­gra­ma­te in zona Dobro­gea 27.11.2017 — 03.12.2017


Man­ga­lia News, dumi­ni­că, 26.11.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply