Asocierea Șantierului Naval Mangalia (UM 02029) cu Grupul LURSSEN — ultimul episod al serialului semnat de Marin Tănase

0
2402

Șan­ti­e­rul Naval Lϋr­s­sen din Bre­men, Ger­ma­nia.

ASOCIEREA ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA (UM 02029) CU GRUPUL LURSSEN

[Extra­se din volu­mul “CREȘTEREA ȘI DESCREȘTEREA ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA (UM 02029)” — Par­tea a II‑a, docu­men­tar aflat ȋn lucru].

  1. ȊNCERCĂRILE DE PRIVATIZARE A SNM-ului

La data de 27.11.2000, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia (UM 02029) a fost tre­cut de la Minis­te­rul Apă­ră­rii Națio­na­le, la Minis­te­rul Indus­tri­i­lor și Comer­țu­lui (deve­nit ulte­ri­or Minis­te­rul Eco­no­mi­ei și Comer­țu­lui), ca sucur­sa­lă ȋn cadrul S.C. ARSENAL S.A. și a fuzio­nat cu C.N. ROMARM S.A.

Ȋn anii urma­tori, ȋn mai mul­te rân­duri, Guver­nul Româ­ni­ei, prin insti­tu­ți­i­le sale Auto­ri­ta­tea pen­tru Valo­ri­fi­ca­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui, AVAS (ȋnfi­in­ța­tă ȋn anul 1998, sub denu­mi­rea Auto­ri­ta­tea pen­tru Admi­nis­tra­rea Acti­ve­lor Sta­tu­lui, AAAS, care a deve­ni­tă AVAS ȋn anul 2004) și  Ofi­ci­ul Par­ti­ci­pa­ți­i­lor Sta­tu­lui și Pri­va­ti­za­re ȋn Indus­trie, OPSPI (ȋnfi­in­țat ȋn anul 2001), a ȋncer­cat pri­va­ti­za­rea sin­gu­ru­lui șan­ti­er naval mili­tar din țară.

Ȋncer­cări de pri­va­ti­za­re:

- 2003 — s‑au orga­ni­zat nego­ci­eri direc­te —  ȋncer­ca­re eșu­a­tă;

- 2004 — a avut loc “lici­ta­ție pe bază de ofer­te fina­le ȋmbu­nă­tă­ți­te și ire­vo­ca­bi­le”, la care au par­ti­ci­pat 8 fir­me — ȋn final anu­la­tă ;

- 2004 — s‑a ȋncer­cat “con­sti­tu­i­rea unei aso­ci­a­ții a sala­ri­a­ți­lor”, dar nu a fost de acord  AVAS;

- 2005 — s‑a orga­ni­zat o lici­ta­ție cu stri­ga­re, la care au par­ti­ci­pat 3 fir­me — ȋn final anu­la­tă;

- 25 ian. 2006, s‑a orga­ni­zat o nouă lici­ta­ție, pe care a câștigat‑o DMHI, con­fir­ma­tă de AVAS, ȋnsă, noul admi­nis­tra­tor core­ean “s‑a razgân­dit”, pre­fe­rând să inves­teas­că ȋn con­stru­i­rea unor noi hale ȋn peri­me­trul DMHI-ului, pier­zând garan­ția de par­ti­ci­pa­re la lici­ta­ție, ȋn valoa­re de 10 mili­oa­ne de lei vechi.

Ȋn con­tul obli­ga­ți­i­lor buge­ta­re dato­ra­te și nea­chi­ta­te, prin HG nr. 1348/27.11.2002, S.C. ȘANTIERUL NAVAL MANGALIA S.A. a cedat Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia o supra­fa­ță de 13 ha, ȋn vede­rea ȋnfi­in­ță­rii Par­cu­lui Indus­tri­al Man­ga­lia și bunuri din patri­mo­niu ȋn valoa­re de 3,1 mili­ar­de lei. Prin acea hotă­rȋre, SNM ȋși redu­cea capi­ta­lul soci­al la valoa­rea de 31.856.416 mii lei; sedi­ul și obiec­tul de acti­vi­ta­te erau păs­tra­te.

După anul 2000, SNM a con­ti­nu­at să con­stru­ias­că nave și cor­puri de nave pen­tru bene­fi­ci­ari stră­ini, să con­stru­ias­că și să repa­re nave pen­tru par­te­neri din țară.

Ȋn anul 2001, SNM a con­stru­it șalu­pa de cău­ta­re și sal­va­re “ALBATROS”, iar ȋn 2002, șalu­pe­le de inter­ven­ție “CRISTAL”, “SAFIR” și RUBIN”, toa­te pen­tru Agen­ția Româ­nă de Sal­va­re a Vie­ții Ome­nești pe Mare, ARSVOM. [Aces­te nave le-am des­cris pe larg ȋn arti­co­lul “Pe urme­le copi­i­lor Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia — Epi­so­dul 1.]

Mache­ta unui pes­ca­dor de 1100 tdw, con­stru­it ȋn SNM, ȋn anul 2001, pen­tru fir­ma STENNES MARITIM ltd-Sco­ția.

Bar­ja “DERCKIENA” al cărui corp a fost con­stru­it ȋn SNM, ȋn anul 2004, pen­tru un export.

In foto: Nava port­con­tai­ner “SMART BARGE”, al cărui corp a fost con­stru­it ȋn SNM, ȋn anul 2005, pen­tru export, arma­rea la chei făcân­du-se ȋntr-un șan­ti­er naval din Occi­dent.

La sfâr­și­tul anu­lui 2007, Cor­ve­ta 260 “Am. PETRE BĂRBUNEANU”, livra­tă de SNM Mari­nei Mili­ta­re ȋn anul 1983 și intra­tă ȋn efi­cien­ță ȋn 1984, a fost ando­ca­tă pe docul plu­ti­tor al SNM-ului, pen­tru lucrări de repa­ra­ții. Coman­dan­tul navei era atunci dl Cpt. Cdor. Mari­an RUSU. Lucră­ri­le au fost urmă­ri­te de dl Coman­dor Cor­ne­liu BOCAI [azi Cam. Fl. ®], coman­dan­tul Divi­zio­nu­lui 50 Cor­ve­te, dl Cdor Mari­an OPREA, loc­ți­i­to­rul teh­nic al divi­zio­nu­lui, iar din par­tea Bazei Nava­le Con­stan­ța, UM 02022, de dl Cpt. Cdor Dan OPREA. Nava a pără­sit șan­ti­e­rul ȋn febru­a­rie, 2008.

Cvt. 260 afla­tă pe docul plu­ti­tor al SNM-ului, ȋn anul 2007.

Ȋn plan ȋnde­păr­tat se vede Docul Plu­ti­tor de 200 tf al Mari­nei Mili­ta­re, aflat ȋn repa­ra­ții pe Cala de Lan­sa­re Nave a SNM-ului, ȋn vara anu­lui 2008. Ȋn dreap­ta ima­gi­nii este o șalu­pă afla­tă ȋn repa­ra­ții.

2. ASOCIEREA

La data de 04.08. 2008, con­du­ce­rea Com­pa­niei Lϋr­s­sen Werft GmbH & co.KG, care deți­ne șan­ti­e­rul naval Lϋr­s­sen din Bre­men-Vege­sa­ck, Ger­ma­nia și are fili­a­le ȋn 15 țări, s‑a ȋnțe­les cu repre­zen­tan­ții AVAS-ului, ȋn urma dis­cu­ți­i­lor, sem­nân­du-se un con­tract de aso­ci­e­re cu SNM.

Con­trac­tul de aso­ci­e­re era vala­bil pe o peri­oa­dă de 36 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re și pre­ve­dea ca fir­ma Lϋr­s­sen să inves­teas­că 10,5 mili­oa­ne de euro, din care 550.000 mil. capi­tal de lucru, iar SNM par­ti­ci­pa cu acti­ve­le sale de cca 9,6 mili­oa­ne euro, care rămâ­neau ȋn pro­pri­e­ta­tea sa.

Acest par­te­ne­ri­at, sta­bi­lit ini­țial pe o peri­oa­da de 36 de luni, cu posi­bi­li­ta­tea de pre­lun­gi­re, va rezol­va pro­ble­ma Arma­tei Româ­ne ȋn ce pri­veș­te men­te­nan­ța pen­tru cele două fri­ga­te ale Mari­nei, cât și pen­tru vii­to­rul pro­gram de achi­zi­ții. Ȋn ace­lași timp, sunt sigur că acest par­te­ne­ri­at se va adre­sa și pie­ței civi­le, mai ales că, făcând un stu­diu pe pia­ța șan­ti­e­re­lor nava­le din Româ­nia, am con­sta­tat că sunt ȋncăr­ca­te la capa­ci­ta­te maxi­ma și de ace­ea, cred că o nouă capa­ci­ta­te este bene­fi­că.” — extra­se din decla­ra­ți­i­le dlui ing. Teo­dor ATANASIU, pre­șe­din­te­le AVAS-ului din acea vre­me.

Pe data de 01 oct.2008, la fes­ti­vi­ta­tea orga­ni­za­tă de con­du­ce­rea fir­mei Lϋr­s­sen, ȋntr-un cort imens, ampla­sat pe plat­form beto­na­tă, din apro­pi­e­rea Halei Con­struc­ții Corp Navă din SNM, dl ing. Frie­dri­ch LṺRSSEN, pro­pri­e­ta­rul trus­tu­lui ger­man, a decla­rat:

Sco­pul nos­tru este să deve­nim un par­te­ner de ȋncre­de­re pen­tru Mari­na Româ­nă, iar șan­ti­e­rul să func­țio­ne­ze ca plat­for­mă care va servi aces­te­ia.”

La acea fes­ti­vi­ta­te, prin­tre invi­tați, au fost pre­zenți repre­zen­tanți din urmă­toa­re­le  insti­tu­ții: Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă, Poli­ția de Fron­ti­e­ră, Căpi­tă­nia Por­tu­lui Con­stan­ța, Căpi­tă­nia Por­tu­lui Man­ga­lia, Auto­ri­ta­tea Nava­lă Româ­nă. Din par­tea Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia, au par­ti­ci­pat dl ing. Cla­u­diu TUSAC, pri­mar la vre­mea ace­ea, și dl Dr. Vio­rel OLENIUC, vice­pri­mar.

Oda­tă cu sem­na­rea con­trac­tu­lui de aso­ci­e­re, s‑a ȋnfi­in­țat S.C. MANGALIA NAVAL SYSTEMS S.R.L. care, ȋn peri­oa­da 04.08. 2008 ÷ 23.12. 2009, a fost admi­nis­tra­tă de gru­pul Lϋr­s­sen.

Sedi­ul SC Man­ga­lia Naval Sys­tems, con­stru­it din con­tai­ne­re, ȋn apro­pi­e­rea Halei Tubu­la­tu­ră din SNM — vede­re din vest.

Ȋn anul 2008, SNM mai avea 58 de anga­jați. Din­tre aceștia, 50 au fost deta­șați la Man­ga­lia Naval Sys­tems, iar 8 au rămas la SNM, ȋn frun­te cu dl ing. Doru JIANU, direc­to­rul gene­ral al șan­ti­e­ru­lui.

Sedi­ul SC Man­ga­lia Naval Sys­tems SRL — vede­re din est.

După sem­na­rea con­trac­tu­lui de aso­ci­e­re, par­te­ne­rii ger­mani, con­ști­enți de fap­tul că Docul Plu­ti­tor si Cala de Lansare/Ridicare Nave repre­zen­tau punc­te­le forte ale șan­ti­e­ru­lui, au ela­bo­rat un plan de repa­ra­ții, inves­tind ȋn aces­tea. Tot­o­da­tă, s‑au exe­cu­tat lucrări de repa­ra­ții la aco­pe­ri­șul și fața­da de sud a Halei Con­struc­ții Corp Navă.

Echi­pa mana­ge­ri­a­lă a S.C. Man­ga­lia Naval Sys­tems era for­ma­tă din urmă­to­rii:

  • dl ing. Wol­fgang BAERISCH, direc­tor;
  • dna ec. Miha­e­la STOICESCU, direc­tor eco­no­mic;
  • dl ing. Ale­xan­dru Răzvan DIMOFTE, coor­do­na­tor de lucrări, care din ian. 2010 a deve­nit direc­tor gene­ral;
  • dl ing. Fritz Ios­ch­ko, spe­cia­list ȋn dome­ni­ul elec­tro­teh­nic;
  • dl ec. Thor­ten DANNENFELD;
  • dl ec. Hel­ge KLANN.

Din păca­te, ȋn luna decem­brie, 2009, dato­ri­tă unor pro­ble­me finan­ci­a­re apă­ru­te și a modu­lui pre­car de cola­bo­ra­re cu M.Ap.N (minis­trul de atunci era dl Gabriel OPREA), repre­zen­tan­ții fir­mei Lϋr­s­sen s‑au retras.

Ȋn peri­oa­da octom­brie 2008÷decembrie 2009, SC Man­ga­lia Naval Sys­tems a repa­rat 13 nave civi­le și mili­ta­re. Pri­ma navă mili­ta­ră repa­ra­tă pe docul SNM-ului a fost NPR 188 “ZBORUL”, achi­zi­țio­na­tă de Mari­na Mili­ta­ră Româ­nă ȋn anul 1990 din URSS, navă care face par­te din Divi­zio­nul 150 Rache­te Nava­le. Coman­dan­tul navei era atunci dl Cdor. Mari­an IOAN, actu­a­lul coman­dat al Fre­ga­tei F221REGELE FERDINAND”. Lucră­ri­le de repa­ra­ții la aceas­tă navă s‑au des­fă­șu­rat ȋn peri­oa­da noiembrie÷decembrie 2008.

Transbor­do­rul Calei de Lan­sa­re nave din SNM, după repa­ra­ții. Ȋn plan ȋnde­păr­tat se vede sedi­ul SC Man­ga­lia Naval Sys­tems SRL.

Docul Plu­ti­tor al SNM-ului.

La ulti­ma ana­li­ză de pro­duc­ție, ținu­tă ȋn sedi­ul SC Man­ga­lia Naval Sys­tems SRL, ȋn luna decem­brie 2009, dl ing. Wol­fgang BAERISCH, prin­tre alte­le, a spus: “Regre­tăm că sun­tem nevo­iți să ne retra­gem. Au apă­rut pro­ble­me finan­ci­a­re, dar și de cola­bo­ra­re cu foru­ri­le com­pe­ten­te româ­ne. Am cre­zut ca vom putea cola­bo­ra fruc­tu­os cu MApN, dar pro­to­co­lul ȋnche­iat cu acest minis­ter nu a fost res­pec­tat. Pen­tru că ați dove­dit că sun­teți ade­vă­rați pro­fe­si­o­niști și pen­tru că ne-am ata­șat de voi, nu am decla­rat fali­ment, ca să nu ajun­geți pe dru­muri și am cedat cele 51% din acțiuni, ȋn pro­por­ții ega­le, noi­lor aso­ci­ați români UTI Secu­ri­ty Engi­ne­e­ring S.A. și LORD EXPERT Con­sult SRL, din Bucu­rești. Vă mul­țu­mim și vă urăm suc­ces.” (Atunci, pute­rea exe­cu­ti­vă ȋn Româ­nia o deți­nea Guver­nul Boc IV.)

Sfe­ra de acti­vi­ta­te rămâ­nea ace­eași, dar denu­mi­rea soci­e­tă­ții s‑a modi­fi­cat ȋn SC Sis­te­me Nava­le Man­ga­lia SRL.

Remorche­rul “BRĂILA”, repa­rat pe Docul Plu­ti­tor al SNM-ului, ȋn anul 2010.

Gru­pul UTI S.A. Bucu­rești apar­ți­ne dlui Tibe­riu URDĂREANU, om de afa­ceri, fost cadru MApN, iar fir­ma de con­sul­tan­ță LORD EXPERT S.R.L. este con­tro­la­tă de dl Bogdan CEAUȘELU, om de afa­ceri și de dl gen.® Ște­fan MARIN.

SC Sis­te­me Nava­le Man­ga­lia SRL era admi­nis­tra­tă de dl col. ® ing. Ște­fan CANTARAGIU, din par­tea UTI Defen­se & Secu­ri­ty Engi­ne­e­ring SA și de dl Bogdan CEAUȘELU, din par­tea SC LORD EXPERT SRL.

După retra­ge­rea ger­ma­ni­lor de la Lϋr­s­sen, direc­tor gene­ral al SC SNM SRL a fost numit dl ing. Ale­xan­dru Răzvan DIMOFTE, care a ocu­pat func­ția până la ȋnce­pu­tul pri­mă­ve­rii 2010, când, prin con­curs, direc­tor gene­ral a deve­nit dl ing. Emil CHIVU, care a fost pe func­ție până ȋn pri­mă­va­ra anu­lui 2013, când soci­e­ta­tea și‑a ȋnche­iat acti­vi­ta­tea.

La data de 30.04.2013, SC Sis­te­me Nava­le Man­ga­lia SRL a fost radi­ată din Regis­trul Comer­țu­lui, iar cei 42 de anga­jați, care mai rămă­se­se­ră, au reve­nit la SC Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA.

Ȋn vara anu­lui 2013, repre­zen­tanți ai trus­tu­lui SHOLMO GROUP, din Isra­el, au pur­tat dis­cu­ții cu repre­zen­tanți ai Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei, pen­tru pre­lu­a­rea SNM-ului, dar nego­ci­e­ri­le au eșu­at. Ȋn ace­lași an, ȋn baza unui con­tract de cola­bo­ra­re, SN “2 MAI” Man­ga­lia SA a des­chis un punct de lucru ȋn Hala de Arma­re din SNM, unde exe­cu­tă lucrări de debi­ta­re table pen­tru DMHI.

Azi, Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia S.A. este ȋn sub­or­di­nea Minis­te­ru­lui Eco­no­mi­ei și mai are 36 de anga­jați.

Nava tip ȋmping­ă­tor “ROVINARI 25”, repa­ra­tă ȋn sep­tem­brie 2017, ȋn  Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia S.A., fos­ta UM 02029.

SFÂRȘIT.


Notă:

Mul­țu­mesc foș­ti­lor mei colegi: d‑na Minuț DIMA NEGREI, fos­tă asis­tent mana­ger, d‑lui ing. Ale­xan­dru Răzvan DIMOFTE, fost direc­tor gene­ral la SC Sis­te­me Nava­le SRL și d‑lui elec­tro­nist Geor­ge TUDOR, pen­tru spri­ji­nul acor­dat ȋn rea­li­za­rea aces­tui epi­sod.

Bibli­o­gra­fie

Site-uri­le: “San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia-des­pre noi”; «” Noi am fost părin­ții vapoa­re­lor, noi le-am ȋnmor­mân­tat”, Aure­lia LĂPUȘAN, Ziua de Con­stan­ța, 09 oct. 2006»; «”De la minis­ter vine fali­men­tul: copi­lul fos­tu­lui șan­ti­er mili­tar, ȋngro­pat ȋn dato­rii uri­a­șe și un sin­gur anga­jat”, Dari­us MARTINESCU, 11 aug.2015, Obser­va­tor de Con­stan­ța»;  “Gale­rie Foto/ San­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA”; “Mari­ne Traffic.com”; «“ Fos­tul șan­ti­er mili­tar a nau­fra­gi­at: 18 mili­oa­ne lei dato­rii, pro­fit cât un butic”, Dari­us MARTINESCU, 8 dec.2015, Obser­va­tor de Con­stan­ța»;  « “O felie din fos­tul șan­ti­er mili­tar, ȋnfi­a­tă de S.C. Șan­ti­e­rul Naval 2Mai SA”, Dari­us MARTINESCU, Obser­va­tor de Con­stan­ța, 14 ian. 2013»; «”DMHI a pre­lu­at Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia”, Dra­goș COMACHE, 25 ian.2006, Capi­tal»; «”Inves­ti­ții de 10,5 mil. Euro ȋn Șan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia”, 02.10.2008, Curi­e­rul Națio­nal».

Marin TĂNASE, 31.10.2017.


Redac­ția coti­dia­nu­lui onli­ne Man­ga­lia News mul­țu­meș­te dom­nu­lui Marin TĂNASE, pen­tru abn­e­ga­ția sa, pen­tru extra­or­di­na­ra mun­că de docu­men­ta­re dedi­ca­tă Isto­ri­ei Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia [SNM], (UM 02029), fos­tă (din păca­te, fos­tă!) uni­ta­te fanion a eco­no­mi­ei româ­nești. Vă dorim mul­tă sănă­ta­te, dra­gă dom­nu­le Marin Tăna­se, să tre­ceți cu bine pes­te peri­oa­da grea în care vă aflați și să vă vedeți vise­le împli­ni­te: Volu­mul tipă­rit “CREȘTEREA ȘI DESCREȘTEREA ȘANTIERULUI NAVAL MANGALIA (UM 02029)” și, mai ales, renaș­te­rea Șan­ti­e­ru­lui Naval Man­ga­lia! Doam­ne, Aju­tă să fie bine!

Toa­te epi­soa­de­le scri­se de Marin TĂNASE des­pre Isto­ria SN Man­ga­lia sunt publi­ca­te la rubri­ca PAGINA DE LECTURĂ a zia­ru­lui nos­tru onli­ne.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele