164.400 țigări de contrabandă și alte bunuri deținute în mod ilegal, confiscate de polițiștii de la Transporturi

0
640

ACȚIUNE A POLIȚIȘTILOR DE LA TRANSPORTURI.

Poli­țiș­tii de la trans­por­turi din Con­stan­ța, cu spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le, au ridi­cat bunuri în valoa­re de aproa­pe 165.000 de lei, în urma a 45 de per­che­zi­ții efec­tu­a­te ieri, pen­tru com­ba­te­rea con­tra­ban­dei cu țigări.

Au fost ridi­ca­te 164.400 de țiga­re­te de con­tra­ban­dă, iar 10 per­soa­ne au fost reți­nu­te.

La data de 28 noiem­brie a.c., poli­țiș­tii Sec­ți­ei Regio­na­le de Poli­ție Trans­por­turi Con­stan­ța, sub coor­do­na­rea Direc­ți­ei de Poli­ție Trans­por­turi, cu spri­ji­nul Direc­ți­ei Ope­ra­țiuni Spe­ci­a­le, au efec­tu­at 45 de per­che­zi­ții, în cadrul unei acțiuni pen­tru com­ba­te­rea con­tra­ban­dei cu țigări.

La acti­vi­tăți au par­ti­ci­pat și poli­țiști din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție Jude­țean Con­stan­ța și repre­zen­tanți ai Găr­zii de Coas­tă.

În urma per­che­zi­ți­i­lor, poli­țiș­tii au ridi­cat în vede­rea con­fis­că­rii 164.400 de țiga­re­te de con­tra­ban­dă, în valoa­re de 90.420 de lei, pre­cum și 15.895 de lei și 5.150 de euro.

De ase­me­nea, au fost ridi­ca­te 93 de car­te­le blank, 7 tele­foa­ne mobi­le, apro­xi­ma­tiv 150 kg. de pro­du­se piro­teh­ni­ce din cla­se­le I, II și III, 1.224 de litri de alco­ol, 912 litri de vod­că, 126 de cea­suri și apro­xi­ma­tiv 2.600 kg. de dis­po­zi­ti­ve pen­tru calea fera­tă (plăci, tir­foa­ne și clești), deți­nu­te în mod ile­gal.

Valoa­rea tota­lă a bunu­ri­lor și sume­lor de bani ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii este de apro­xi­ma­tiv 163.000 de lei.

În urma admi­nis­tră­rii pro­ba­to­ri­u­lui, 10 per­soa­ne au fost reți­nu­te pen­tru 24 de ore, urmând a fi pre­zen­ta­te magis­tra­ți­lor, cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă.

În cau­ză se des­fă­șoa­ră cer­ce­tări față de 20 per­soa­ne, sub aspec­tul săvâr­și­rii infrac­țiu­nii de con­tra­ban­dă, fap­tă pre­vă­zu­tă și pedep­si­tă de Codul Vamal al Româ­ni­ei. (IPJ Con­stan­ta, 29.11.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply