Robert-Nicolae Turcescu, deputat PMP Constanța, a semnalat faptul că DN 39, singurul drum național spre sudul litoralului nu face față traficului intens, mai ales în timpul sezonului estival

0
795

În cadrul inter­pe­lă­rii trans­mi­se Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor și a decla­ra­ției poli­ti­ce sus­ți­nu­te astăzi, 17.10.2017, depu­ta­tul PMP Con­stan­ța, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu a sem­na­lat fap­tul că sin­gu­rul drum națio­nal exis­tent, DN 39, care uneș­te sudul lito­ra­lu­lui de muni­ci­pi­ul Con­stan­ța, nu face față tra­fi­cu­lui intens, mai ales în tim­pul sezo­nu­lui esti­val.

Robert Tur­ces­cu: ”Com­pa­nia Națio­na­lă de Autos­trăzi și Dru­muri Națio­na­le din Româ­nia anun­ța cu tam-tam că va rea­li­za un drum expres cu o lun­gi­me de 22 de kilo­me­tri şi o valoa­re esti­ma­tă de 53 mili­oa­ne de euro, con­stru­it în regie pro­prie și că șosea­ua de mare vite­ză va con­ti­nua autos­tra­da care se ter­mi­nă la nord de Agi­gea, va ocoli lacul Techir­ghi­ol şi se va conec­ta cu dru­mul naţio­nal din­spre Man­ga­lia, în zona comu­nei 23 August. Des­chi­de­rea noii şose­le avea să aibă loc la sfârşi­tul aces­tui an. Bine­înţe­les, în dul­ce­le stil româ­nesc, nimic nu s‑a întâm­plat.

La fel s‑a întâm­plat şi cu cen­tu­ra oco­li­toa­re a Man­ga­li­ei: A fost pro­mi­să în anul 2008, în 2010 a făcut obiec­tul unei Hotă­râri de Guvern în care se pre­ci­za că lucra­rea va fi gata în 18 luni, iar de atunci nu s‑a mai întâm­plat nimic.

Tot în 2008, CNADNR a mai pro­mis alte 34 de cen­turi oco­li­toa­re, ce urmau să fie date în folo­sinţă în peri­oa­da 2010–2011. Toa­te au rămas la sta­di­ul de pro­mi­siuni deşar­te.

Vedem că CNADNR face o con­cu­renţă seri­oa­să soci­al-demo­cra­ţi­lor la capi­to­lul pro­mi­siuni neo­no­ra­te. Între timp, Româ­nia rămâ­ne blo­ca­tă, turi­ş­tii care ajung pe lito­ral se plâng de tra­fi­cul aglo­me­rat, dar anga­ja­ţii insti­tu­ţi­ei menţio­na­te con­ti­nuă să înca­se­ze, lună de lună, sala­rii gra­se. Para­fra­zând un cele­bru slo­gan elec­to­ral al par­ti­du­lui de la guver­na­re, îndrăz­nesc să cred că răul poa­te fi tăi­at de la rădă­ci­nă. Voi cere expli­ca­ţii Minis­te­ru­lui Trans­por­tu­ri­lor pen­tru toa­te aces­te situ­a­ţii. Am tri­mis deja o inter­pe­la­re pe aceas­tă temă şi aştept cu inte­res un răs­puns de la vii­to­rul minis­tru. Ştiu, o să dure­ze, pen­tru că deo­cam­da­tă nici măcar nu mai avem minis­tru la Trans­por­turi”.

Depu­tat PMP, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu,

Cir­cum­scri­pţia 14 Con­stanţa, 17.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele