Punctele Gastronomice Locale, unităţi de alimentaţie publică de tip familial. Campanie de informare ANSVSA

0
839

Auto­ri­ta­tea Naţio­na­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor (ANSVSA) va desfă­şu­ra, în peri­oa­da 25.10 – 30.11.2017, o cam­pa­nie de infor­ma­re la nivel naţio­nal pri­vind Punc­te­le Gas­tro­no­mi­ce Loca­le (PGL).

Aceas­tă cam­pa­nie are un dublu scop, ace­la de a adu­ce la cunoş­tinţă publi­cu­lui larg deta­lii des­pre aces­te uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie publi­că de tip fami­li­al şi de a oferi celor inte­re­sa­ţi argu­men­te pen­tru a deve­ni pro­pri­e­ta­rii unui Punct Gas­tro­no­mic Local.

Punc­te­le Gas­tro­no­mi­ce Loca­le răs­pund cerinţei cres­cân­de în ţara noas­tră de orga­ni­za­re a unor uni­tă­ţi de ali­men­ta­ţie publi­că de tip fami­li­al, care să ofe­re dori­to­ri­lor pro­du­se şi pre­pa­ra­te ali­men­ta­re  spe­ci­fi­ce zone­lor geo­gra­fi­ce ale Româ­ni­ei, în con­di­ţi­i­le res­pec­tă­rii unor nor­me şi con­di­ţii de igie­nă, ast­fel încât ali­men­te­le să fie sigu­re şi sănă­ta­tea con­su­ma­to­ri­lor să nu aibă de sufe­rit.

Pen­tru pune­rea în prac­ti­că a aces­tui pro­iect, o pri­mă eta­pă con­stând în iden­ti­fi­ca­rea şi infor­ma­rea potenţi­a­li­lor apli­canţi a fost dema­ra­tă la sfârşi­tul lunii august a aces­tui an şi se va înche­ia pe data de 31 decem­brie.

Urmea­ză ca, după fina­li­za­rea pro­ce­su­lui de eva­lu­a­re şi înre­gis­tra­re a aces­to­ra (con­form pre­ve­de­ri­lor Ordi­nu­lui Preşe­din­te­lui ANSVSA nr.111/2008), Punc­te­le Gas­tro­no­mi­ce Loca­le să încea­pă să fun­cţio­ne­ze de la înce­pu­tul anu­lui vii­tor.

Aceas­tă cam­pa­nie de infor­ma­re va fi coor­do­na­tă de către Dire­cţia Gene­ra­lă Sani­ta­ră Vete­ri­na­ră şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor din cadrul ANSVSA şi se va rea­li­za prin inter­me­di­ul unor echi­pe for­ma­te din medici vete­ri­nari ofi­ci­ali din cadrul Dire­cţi­i­lor Sani­ta­re Vete­ri­na­re şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor (DSVSA) judeţe­ne, ai Cir­cum­scri­pţi­i­lor Sani­ta­re Vete­ri­na­re şi pen­tru Sigu­ranţa Ali­men­te­lor şi medici vete­ri­nari ofi­ci­ali, res­pon­sa­bili de zonă.

Echi­pe­le res­pec­ti­ve vor orga­ni­za întâl­niri, în care cei inte­re­sa­ţi vor fi infor­ma­ţi asu­pra cadru­lui teh­nic apli­ca­bil, a nor­me­lor şi con­di­ţi­i­lor de igie­nă care tre­bu­ie res­pec­ta­te, dar vor şi răs­pun­de între­bă­ri­lor invi­ta­ţi­lor.

Mate­ri­a­le­le infor­ma­ti­ve ale cam­pa­niei vor fi înmâ­na­te par­ti­ci­panţi­lor la întâl­ni­ri­le orga­ni­za­te de către DSVSA judeţe­ne şi vor fi dis­tri­bu­i­te şi cu spri­ji­nul admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, ast­fel încât infor­ma­ţia să poa­tă fi pro­pa­ga­tă cât mai extins.

Ace­lea­şi mate­ri­a­le infor­ma­ti­ve vor fi pos­ta­te şi pe site-ul ANSVSA într-un modul spe­cial dedi­cat aces­tei cam­pa­nii, inti­tu­lat: „Cam­pa­nie de infor­ma­re – Punc­te Gas­tro­no­mi­ce Loca­le”, pen­tru a putea fi con­sul­ta­te on-line de către cei inte­re­sa­ţi.

Impor­tant de pre­ci­zat:

Meni­ul punc­te­lor gas­tro­no­mi­ce este dife­rit de cel al res­ta­u­ran­te­lor.
Punc­tul gas­tro­no­mic local va avea un meniu zil­nic cu o gamă sor­ti­men­ta­lă res­trân­să (cel mult 2 feluri de cior­be sau supe, 2 feluri prin­ci­pa­le si even­tu­al 2 feluri de desert), spe­ci­fic zonei în care îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea.
Va fi obli­ga­to­riu pre­pa­rat şi ofe­rit pen­tru con­sum în decur­sul ace­le­ia­şi zile.

Meto­de­le de pre­pa­ra­re ale meni­u­lui vor fi pe cât posi­bil tra­di­ţio­na­le, res­pec­tân­du-se con­di­ţi­i­le de igie­nă în momen­tul pre­pa­ră­rii.

Menţio­năm că, cei care doresc să înfi­inţe­ze aces­te punc­te gas­tro­no­mi­ce loca­le tre­bu­ie să se con­sti­tu­ie într‑o for­mă de orga­ni­za­re juri­di­că, de tipul: Aso­ci­a­ţie Fami­li­a­lă, Per­soa­nă Fizi­că Auto­ri­za­tă sau Soci­e­ta­te Comer­ci­a­lă.

Pri­ma con­di­ţie, având în vede­re aces­te tipuri de acti­vi­tă­ţi depă­şesc cadrul con­su­mu­lui pri­vat, este nece­si­ta­tea obţi­ne­rii docu­men­tu­lui de înre­gis­tra­re sani­ta­ră vete­ri­na­ră şi pen­tru sigu­ranţa ali­men­te­lor, în con­for­mi­ta­te cu Ordi­nul ANSVSA nr.111/2008.

Cere­rea tip poa­te fi acce­sa­tă şi de pe site-ul http:/www.ansvsa.ro/, secţiu­nea infor­ma­ţii generale/înregistrare/autorizareunităţi/Model-de-cerere-pentru-înregistrare-vânzare-cu-amănuntul.doc. ( (http://www.ansvsa.ro/download/formulare_-_modele/formulare_cereri_operatori/Model-de-cerere-pentru-inregistrare-vanzare-cu-amanuntul.doc ) sau de la sedi­ul DSV­SA-uri­lor judeţe­ne.

Dosa­rul depus pen­tru obţi­ne­rea înre­gis­tră­rii sani­ta­re vete­ri­na­re şi pen­tru sigu­ranţa ali­men­te­lor tre­bu­ie să conţi­nă şi:

  • schi­ţa locu­lui de pro­du­ce­re a ali­men­te­lor.
  • copie după cer­ti­fi­ca­tul con­sta­ta­tor eli­be­rat de Ofi­ci­ul Naţio­nal al Regis­tru­lui come­rţu­lui.
  • copie după actul de iden­ti­ta­te.

După aceas­tă eta­pă, inspec­to­rii din cadrul DSVSA judeţe­ne vor efec­tua o vizi­tă la locul de pre­pa­ra­re al ali­men­te­lor, unde vor efec­tua eva­lu­a­rea uni­tă­ţii, dacă aceas­ta cores­pun­de nor­me­lor gene­ra­le pen­tru acest tip de acti­vi­ta­te, sti­pu­la­te în ane­xa II, Cap. III din Reg. CE.852/2004. În caz con­trar se vor noti­fi­ca pro­pri­e­ta­ru­lui defi­cienţe­le con­sta­ta­te, pre­cum şi ter­me­ne­le de reme­di­e­re. (Vezi Reg.CE.852).

O altă con­di­ţie, pe care tre­bu­ie să o înde­pli­neas­că un Punct Gas­tro­no­mic Local, este ace­ea ca ali­men­te­le să fie pre­pa­ra­te numai de către pro­pri­e­tar, sau de către mem­brii fami­li­ei aces­tu­ia, iar sta­rea de sănă­ta­te a aces­to­ra tre­bu­ie să fie veri­fi­ca­tă peri­o­dic.

Mate­ri­i­le pri­me din care se pre­pa­ră ali­men­te­le tre­bu­ie să pro­vi­nă numai din uni­tă­ţi auto­ri­za­te /înregistrate sani­tar vete­ri­nar şi pen­tru sigu­ranţa ali­men­te­lor, punân­du-se accen­tul pe ace­le pro­du­se autoh­to­ne, spe­ci­fi­ce zonei în care punc­tul gas­tro­no­mic îşi desfă­şoa­ră acti­vi­ta­tea.

Înfi­inţa­rea Punc­te­lor Gas­tro­no­mi­ce Loca­le va gene­ra o dezvol­ta­re pe ori­zon­ta­lă a regiu­nii res­pec­ti­ve, prin cre­a­rea unor noi locuri de mun­că, prin con­tri­bu­ţia locu­i­to­ri­lor din zonă la asi­gu­ra­rea, din pro­du­cţia pro­prie, a mate­ri­i­lor pri­me nece­sa­re desfă­şu­ră­rii acti­vi­tă­ţii aces­tor Punc­te şi, impli­cit, o dezvol­ta­re a turis­mu­lui la nivel naţio­nal.

sur­sa: ansvsa.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply