Principesa Moştenitoare Margareta şi Principele Radu, oaspeți de onoare la Târgul ”Farmecul și bogățiile toamnei” Albești

0
1267

Dumi­ni­că, 22 octom­brie 2017, comu­na Albești va îmbră­ca hai­ne de săr­bă­toa­re! Prin­ci­pe­sa Moş­te­ni­toa­re Mar­ga­re­ta şi Prin­ci­pe­le Radu vor par­ti­ci­pa la Târ­gul ”Far­me­cul și bogă­ți­i­le toam­nei”, orga­ni­zat de Șco­la Gim­na­zi­a­lă “Ion Cre­an­gă” din Albești.

Înce­pând cu ora 15:00, ele­vii Șco­lii Gim­na­zi­a­le ”Ion Cre­an­gă” vor bene­fi­cia de o dona­tie de car­te a Aso­ci­a­ți­ei Cur­tea Veche. Acțiu­nea face par­te din cadrul pro­gra­mu­lui națio­nal de lec­tu­ră ”Căr­ți­le copi­lă­ri­ei”. Ele­vii vor pri­mi volu­mul “Mar­ga­re­ta a Româ­ni­ei. O prin­ci­pe­să în ser­vi­ci­ul Țării regă­si­te“, chiar de la autoa­re, Prin­ci­pe­sa Moş­te­ni­toa­re Margareta.
Atmosfe­ra de săr­bă­toa­re va con­ti­nua cu des­fă­șu­ra­rea Târ­gu­lui ”Far­me­cul și bogă­ți­i­le toam­nei” orga­ni­zat de cadre­le didac­ti­ce, părin­ții, ele­vii și pre­ș­co­la­rii comu­nei, acțiu­ne de volun­ta­ri­at și caritabilă.

Voia bună va fi intre­ti­nu­tă de Ansam­blul “Plai de dor” si inter­pre­te de muzi­că popu­la­ră din comu­na Albești.
Alte­te­le Lor Rega­le vor vizi­ta Bise­ri­ca din satul Cotu Văii, Scoa­la si Bise­ri­ca din satul Coroa­na. Din satul Coroa­na, gene­ra­ții de copii au fost apro­pi­ati si spri­ji­niți de fami­lia rega­lă, de‑a lun­gul timpului.

Vom împăr­tăși bucu­ria aces­tei zile cu par­te­ne­rii edu­ca­țio­nali din Bul­ga­ria, Sha­bla, cadre didac­ti­ce si repre­zen­tanți ai Con­si­li­uli Local, ală­tu­ri de repre­zen­tați ai Inspec­to­ra­lui Șco­lar Jude­țean Constanța.

Sur­sa: Mangalia.Tv, 18.10.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply