Parteneriat româno-bulgar, la Școala Gimnazială ”George Coșbuc” din comuna 23 August [galerie FOTO]

0
703

Dumi­ni­că, 1 octom­brie 2017,  Școa­la Gim­na­zi­a­lă ”Geor­ge Coș­buc” 23 August a pri­mit vizi­ta par­te­ne­ri­lor de pro­iect edu­ca­tiv de la Lice­ul ”Asen Zla­ta­rov” Sha­bla – Bul­ga­ria.

Dele­ga­ția bul­ga­ră a fost repre­zen­ta­tă de dr. Ior­dan­ka Sto­e­va, pre­șe­din­te al Con­si­li­u­lui Muni­ci­pal Sha­bla, prof. Petran­ka Petro­va, direc­to­rul lice­u­lui și cadre­le didac­ti­ce, Sve­tlan­ca Ani­ke­e­va, Ele­na Sta­vre­va.

Dele­ga­ția româ­nă a fost for­ma­tă din pri­mar Mugur Vio­rel Mitra­na, prof. Iacob Magda­le­na, direc­to­rul uni­tă­ții șco­la­re, prof. David Valen­ti­na, direc­tor adjunct, învă­ță­tor Voș­lo­ban Feli­cia, prof. înv. pr. Anghe­lu­ță Ani­șoa­ra și gru­pul de copii din ansam­blul fol­cloric ”Româ­na­șii”.

Din par­tea par­te­ne­ri­lor Aso­ci­a­ția ProAc­tiv pen­tru Comu­ni­ta­te Man­ga­lia au fost pre­zenți ing. Gri­gu­ță Nico­le­ta, pre­șe­din­te, Pru­tea­nu Ange­li­ca și prof. Lip­nic Sil­via Moni­ca.

Întâl­ni­rea  a avut ca scop cunoaș­te­rea par­te­ne­ri­lor, obser­va­rea rea­li­tă­ți­lor loca­le și iden­ti­fi­ca­rea par­ti­cu­la­ri­tă­ți­lor, dar și a ase­mă­nă­ri­lor din­tre cele două sis­te­me de învă­țământ. S‑au vizi­tat săli­le de cla­să ale gră­di­ni­ței, șco­lii pri­ma­re și gim­na­zi­a­le din comu­na 23 August, labo­ra­toa­re­le de infor­ma­ti­că și de ști­in­țe din școa­la Dul­cești și săli­le de sport. S‑au pre­zen­tat docu­men­te­le șco­la­re, cu titlu infor­ma­tiv și comi­si­i­le de lucru din școa­lă, pre­cum și pro­iec­tul acti­vi­tă­ți­lor edu­ca­ti­ve-extra­cur­ri­cu­la­re pe anul șco­lar 2017–2018.

S‑au pus la punct deta­li­i­le cola­bo­ră­rii pen­tru anul șco­lar 2017–2018. Se vor orga­ni­za cur­suri de for­ma­re pen­tru pro­fe­sori români și bul­gari la Sha­bla și Dobri­ch, cu posi­bi­li­ta­tea de a oferi exem­ple prac­ti­ce prin asis­ten­țe la ore atât în școa­la din Bul­ga­ria, cât și în Româ­nia. Repre­zen­tan­ții bul­gari au lan­sat invi­ta­ția de a par­ti­ci­pa la Zile­le Lice­u­lui ”Asen Zla­ta­rov” în febru­a­rie 2018. Iar omo­lo­gii din Româ­nia îi vor aștep­ta pe bul­gari la Fes­ti­va­lul Dobro­gea-mozaic etnic, în luna mar­tie 2018.

Copi­ii vor face schimb de daruri și feli­ci­tări cre­a­te de ei cu oca­zia săr­bă­to­ri­lor de iar­nă și se vor cunoaș­te mai bine, pe par­cur­sul acti­vi­tă­ți­lor edu­ca­ti­ve pro­pu­se pen­tru anul 2018.

Con­si­li­er ima­gi­ne,                               Direc­tor,

Prof. Ușu­re­lu Car­men                    Prof. Iacob Magda­le­na.


Man­ga­lia News, Luni, 2 octom­brie 2017.


https://www.mangalianews.ro/
piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele