Până când va fi restricţionată circulaţia pe Podul Agigea? Hobanele alea…

0
486

TELEGRAF Onli­ne: O ves­te proas­tă pică pre­cum un tră­s­net pes­te şofe­rii care trec zil­nic Podul Agi­gea. Potri­vit unui comu­ni­cat al CNAIR, „se pre­lun­geş­te ter­me­nul de res­tri­cţio­na­re a cir­cu­la­ţi­ei pe podul de la Agi­gea, situ­at pe DN 39 (km 8+988), pe sen­sul de depla­sa­re Agi­gea — Con­stanţa, până la data de 28.11.2017, ora 24.00.

Pre­lun­gi­rea res­tri­cţi­i­lor este nece­sa­ră pen­tru fina­li­za­rea lucră­ri­lor de ten­sio­na­re a unor hoba­ne, iar lucră­ri­le pre­su­pun: demon­ta­rea dis­tanţi­e­ri­lor pro­vi­zo­rii ai hoba­ne­lor, arma­rea şi beto­na­rea bul­bi­lor hoba­ne­lor la nive­lul tro­tu­a­re­lor, monta­rea devi­a­to­ri­lor anco­ra­je­lor infe­ri­oa­re şi monta­rea dis­tanţi­e­ri­lor defi­ni­tivi ai hoba­ne­lor. În aceas­tă peri­oa­dă va fi inter­zi­să tranzi­ta­rea podu­lui cu auto­ve­hi­cu­le şi con­voa­ie aga­ba­ri­ti­ce, pre­cum şi mane­vra de depă­şi­re, iar vite­za de cir­cu­la­ţie va fi limi­ta­tă la 50km/h pe toa­tă lun­gi­mea podu­lui. Pre­ci­zăm că în aceas­tă peri­oa­dă tra­fi­cul ruti­er se va desfă­şu­ra în ambe­le dire­cţii, pe sen­sul de depla­sa­re Con­stanţa — Agi­gea”. (telegrafonline.ro, 31.10.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply