NOU! After school “Palatul copiilor” din Mangalia inițiază programul R.R.P. (Recuperare, Remediere, Performanță), pentru elevii claselor II-IV!

0
477

NOU! After scho­ol “Pala­tul copi­i­lor” din Man­ga­lia ini­ti­a­za pro­gra­mul R.R.P. (Recu­pe­ra­re, Reme­di­e­re, Per­for­man­ta), pen­tru ele­vii cla­se­lor II-IV! Pro­gra­mul vizea­za dis­ci­pli­ne­le “Comu­ni­ca­re in lim­ba roma­na”, / “Lim­ba si lite­ra­tu­ra roma­na”, / “Mate­ma­ti­ca si explo­ra­rea mediu­lui”, / “Mate­ma­ti­ca” si inclu­de: tes­ta­re ini­ti­a­la, ela­bo­ra­rea unui plan de lucru per­so­na­li­zat, pre­ga­ti­re supli­men­ta­ra si eva­lu­ari peri­o­di­ce ale progresului/ per­for­man­tei, in sco­pul opti­mi­za­rii pro­ce­su­lui instruc­tiv edu­ca­tiv al ele­vu­lui.

Se asi­gu­ra toa­te mate­ri­a­le­le nece­sa­re, iar pro­gra­mul se des­fa­soa­ra de LUNI pana VINERI, intre ore­le 14:00–16:00. Rela­tii la tel. 0755 151 765, Sla­gi­a­na Vesici.


Man­ga­lia News, 26.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply