Marin Tănase: “BĂTRÂNELE DOAMNEALE LITORALULUI ROMÂNESC. Episodul 2 — Cazinoul din Mamaia

0
680

Sta­tiu­nea Mama­ia a fost rea­li­za­ta in anul 1906, in nor­dul Con­stan­tei, pe o supra­fa­ta de teren ingus­ta, afla­ta intre Marea Nea­gra, la est si Lacul Siu­tghi­ol, la vest. Pro­fe­so­rul Ion Bane­scu, fost pri­mar al Con­stan­tei, este con­si­de­rat inte­me­ie­to­rul sta­tiu­nii, deo­a­re­ce lucra­ri­le de con­struc­tii au ince­put din ini­ti­a­ti­va sa.

Pri­me­le con­struc­tii au fost rea­li­za­te din lemn. “Ame­na­ja­ri­le se redu­ceau doar la cele doua pavi­li­oa­ne ter­mi­na­te cu cate un foi­sor, dis­pu­nand fie­ca­re de 56 de cabi­ne, pre­cum si 80 de ghe­re­te mobi­le (45 pen­tru bar­bati si 35 pen­tru femei)” — Vla­di­mir Rosu­les­cu — Isto­rie, 12 sept. 2012.

Ansam­blul Cazi­no Mama­ia a fost inau­gu­rat in 1935, pe locul pri­mu­lui pavi­li­on din lemn pen­tru bai din 1905. Ansam­blul, pro­iec­tat de arhi­tec­tul Vic­tor Ghe­or­ghe Ste­fa­ne­scu in stil moder­nist, cu ele­men­te medi­te­ra­ne­e­ne, cuprin­dea res­ta­u­rant, cabi­ne pen­tru pla­ja, pod cu bar mari­tim.

Dupa anul 1989, nu s‑au mai efec­tu­at lucrari de rea­bi­li­ta­re a cla­di­rii, motiv pen­tru care, azi, Cazi­no­ul din Mama­ia, Monu­ment Isto­ric, este intr‑o situ­a­tie dez­as­tru­oa­sa.

Sur­se de infor­ma­re: site-uri­le: “Cazi­no­ul din Mama­ia este rea­dus la via­ta”, Radio Roma­nia Con­stan­ta, 17 mai 2015; ” Vla­di­mir Rosu­les­cu- Isto­rii”, 12 apr.2012; ” Cazi­no­ul din Mama­ia — Wiki­pe­dia”; “Con­stan­ta de odinioara…La Mama­ia (par­tea a II-a-1920–1940)”.

Autor: Marin Tana­se, docu­men­ta­rist, cores­pon­dent Man­ga­lia News, 13.10.2016.

Citiți și epi­so­dul 1: „Bătrâ­ne­le doam­ne” ale lito­ra­lu­lui româ­nesc – Cazi­no­u­ri­le. Astăzi, Cazi­no­ul din Man­ga­lia


Man­ga­lia News, repu­bli­ca­re: 03.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele