Începe Let’s Get Green! – cea mai amplă campanie națională de educație ecologică dotată cu importante PREMII

0
451

Șco­li­le din Româ­nia pot câști­ga o trans­for­ma­re com­ple­tă în valoa­re de 15.000 de euro în urma înscri­e­rii în cea mai amplă cam­pa­nie națio­na­lă de edu­ca­ție eco­lo­gi­că.

Bucu­rești, 17 octom­brie 2017.

Pro­iec­tul, orga­ni­zat de Let‘s Do It, Roma­nia! în par­te­ne­ri­at cu Kau­fland Româ­nia se numeș­te  “Let’s Get Gre­en!” și invi­tă ele­vii, pro­fe­so­rii și părin­ții din toa­tă țara să se impli­ce în pri­ma com­pe­ti­ție națio­na­lă dedi­ca­tă uni­tă­ți­lor de învă­țământ, cu sco­pul de a pro­mo­va un com­por­ta­ment res­pon­sa­bil față de mediu, în cur­sa pen­tru un vii­tor ver­de.

Înscri­e­rea se face în peri­oa­da 17 octom­brie – 29 octom­brie prin inter­me­di­ul plat­for­mei www.letsgetgreen.ro.

Pre­mi­ul I în valoa­re de 15.000 de euro, va con­sta într‑o trans­for­ma­re com­ple­tă a șco­lii câști­gă­toa­re, în func­ție de nevo­i­le aces­te­ia. De ase­me­nea, vor fi acor­da­te 2 pre­mii II, în valoa­re de 10.000 de euro fie­ca­re, 3 pre­mii III, în valoa­re de 7500 euro fie­ca­re și 3 men­țiuni, în valoa­re de 2250 euro fie­ca­re. Valoa­rea tota­lă a pre­mi­i­lor este de 64.250 euro. Câști­gă­to­rii vor fi anun­țați pe data de 5 iunie, de Ziua Inter­națio­na­lă a Mediu­lui.

Sun­tem bucu­roși că, după 3 ani în care am impli­cat în acti­vi­tă­ți­le “Let’s Do It, Danu­be!” pes­te 67 000 de volun­tari, mare par­te din­tre ei elevi, facem astăzi un nou pas și extin­dem pro­iec­tul la nivel națio­nal. Am pri­mit, de‑a lun­gul tim­pu­lui, mul­te soli­ci­tări de a orga­ni­za acti­vi­tăți de edu­ca­ție eco­lo­gi­că și în alte regiuni ale țării, așa că ves­tea a fost pri­mi­tă cu entu­zi­asm de pro­fe­sori și elevi. Com­po­nen­ta de edu­ca­ție joa­că un rol impor­tant în stra­te­gia Let s Do It, Roma­nia! și avem încre­de­re că “Let’s Get Gre­en!” va con­tri­bui la for­ma­rea unei gene­ra­ții vii­toa­re de adulți res­pon­sa­bili față de mediu.” a decla­rat Andrei Coșu­lea­nu, Pro­ject Mana­ger “Let’s Get Gre­en!”.

Pe lân­gă acti­vi­tă­ți­le obiș­nu­i­te de for­ma­re a ele­vi­lor, un ele­ment în pre­mie­ră la nivel națio­nal va fi eta­pa de instru­i­re a pro­fe­so­ri­lor în ceea ce înseam­nă colec­ta­rea deșe­u­ri­lor și pro­tec­ția mediu­lui, pe de o par­te, dar și res­pon­sa­bi­li­za­rea părin­ți­lor. Aceștia vor colec­ta deșe­u­ri­le aca­să, pen­tru a le adu­ce apoi la școa­lă, în vede­rea reci­clă­rii.

 

Edu­ca­ția și pro­tec­ția mediu­lui sunt direc­ții che­ie pen­tru Kau­fland Româ­nia, de ace­ea am decis să sus­ți­nem acest pro­iect nou și ino­va­tiv. Ne dorim să con­tri­bu­im real la res­pon­sa­bi­li­za­rea copi­i­lor și a părin­ți­lor pri­vind pro­tec­ția mediu­lui și să facem ceva con­cret și cu un efect pozi­tiv pen­tru gene­ra­ți­i­le vii­toa­re.” a decla­rat Anna-Katha­ri­na Schei­de­re­i­ter, mana­ger CSR Kau­fland Româ­nia.

Timp de 7 luni, întrea­ga comu­ni­ta­te con­stru­i­tă în jurul șco­li­lor, de la elevi la părinți și pro­fe­sori, va fi impli­ca­tă în acțiuni pre­cum:

  • Acti­vi­tăți de for­ma­re pen­tru pro­fe­sori, care vor sus­ți­ne, mai depar­te, cur­suri de edu­ca­ție eco­lo­gi­că pen­tru elevi;
  • Cur­suri de edu­ca­ție eco­lo­gi­că pen­tru elevi, pe teme pre­cum tipuri de deșe­uri, colec­ta­re selec­ti­vă, com­por­ta­ment res­pon­sa­bil față de mediu;
  • Acti­vi­tăți de edu­ca­re pen­tru părinți (aceștia vor pri­mi saci pen­tru colec­ta­rea deșe­u­ri­lor aca­să);
  • Cam­pa­nie de colec­ta­re selec­ti­vă aca­să;
  • Acțiuni de volun­ta­ri­at în comu­ni­ta­te, orga­ni­za­te de școli: cură­țe­nie, înver­ziri de spa­ții, plan­ta­re de flori si copaci, pro­iec­ție de fil­me edu­ca­ti­ve etc.

Infor­ma­ții com­ple­te vor putea fi acce­sa­te pe plat­for­ma letsgetgreen.ro și tot aici poa­te fi găsi­tă har­ta națio­na­lă a acțiu­ni­lor de volun­ta­ri­at pen­tru mediu și punc­ta­jul obți­nut de școli.

Let’s Get Gre­en!” este orga­ni­zat de echi­pa “Let‘s Do It, Roma­nia!”. În cele 3 edi­ții ante­ri­oa­re des­fă­șu­ra­te în regiu­nea Dună­rii, au fost impli­cați pes­te 43 200 de elevi în acti­vi­tăți de edu­ca­ție eco­lo­gi­că, 7150 părinți au luat par­te la trai­ning-uri de edu­ca­ție eco­lo­gi­că, 17 000 de volun­tari au strâns pes­te 34 500 de deșe­uri în mai mul­te zile de cură­țe­nie. Pro­iec­tul este rea­li­zat cu spri­ji­nul Minis­te­ru­lui Mediu­lui, Ape­lor și Pădu­ri­lor și Kau­fland Roma­nia.

###

Let‘s Do It, Roma­nia!“ este cel mai mare pro­iect de impli­ca­re soci­a­lă orga­ni­zat în Româ­nia. Din 2010 și până în pre­zent, “Let‘s Do It, Roma­nia!“ a impli­cat pes­te 1.400.000 de volun­tari în acțiuni de cură­țe­nie națio­na­lă și pes­te 50 000 de elevi și părinți în pro­iec­te de edu­ca­ție eco­lo­gi­că.

 

Pes­te 430 de zone cu deșe­uri au fost cură­ța­te prin inter­me­di­ul apli­ca­ți­ei “Let‘s Do It, Roma­nia!”, care a fost des­căr­ca­tă gra­tu­it de apro­xi­ma­tiv 8.300 de volun­tari digi­tali. “Let‘s Do It, Roma­nia!“ este par­te din comu­ni­ta­tea inter­națio­na­lă “Let‘s Do It, World!“.

Des­pre Kau­fland Româ­nia: Kau­fland se numă­ră prin­tre cele mai mari com­pa­nii de reta­il din Euro­pa, cu pes­te 1250 de maga­zi­ne în 7 țări și o rețea de 115 maga­zi­ne în Româ­nia. Pro­gra­me­le de res­pon­sa­bi­li­ta­te soci­a­lă repre­zin­tă o com­po­nen­tă che­ie în stra­te­gia com­pa­niei. Numai în 2016, Kau­fland Româ­nia a inves­tit în pro­iec­te pen­tru dezvol­ta­rea comu­ni­tă­ții loca­le pes­te 5 mili­oa­ne euro, spri­ji­nind pes­te 200 de pro­iec­te de CSR. Asu­ma­rea res­pon­sa­bi­li­tă­ții eco­lo­gi­ce și soci­a­le este un aspect esen­ți­al al poli­ti­cii cor­po­ra­ti­ve Kau­fland.

Cea mai mare par­te a pro­iec­te­lor noas­tre de CSR sunt des­fă­șu­ra­te în par­te­ne­ri­at cu aso­ci­a­ții non­gu­ver­na­men­ta­le regio­na­le sau națio­na­le. Pe lân­gă edu­ca­ție, spri­ji­nim pro­iec­te­le dedi­ca­te pro­tec­ți­ei mediu­lui încon­ju­ră­tor și pe cele care au ca obiec­tiv pro­mo­va­rea unui stil de via­ță sănă­tos prin inter­me­di­ul acti­vi­tă­ți­lor spor­ti­ve și adop­ta­rea unei nutri­ții echi­li­bra­te. Pen­tru mai mul­te infor­ma­ţii vizi­ta­ţi www.kaufland.ro.

Pen­tru mai mul­te deta­lii des­pre acest subiect, vă rugam să con­tac­tați pe:

Anca Bani­ță, Com­mu­ni­ca­tion Mana­ger, [email protected], 0724 229 678.

Iza­be­la Nico­lae, PR & Com­mu­ni­ca­tion Spe­cia­list, [email protected], 0730 709 404.

http://www.letsdoitromania.ro / http://www.facebook.com/LetsDoItRO


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele