EuRoCultura, Festival de Cultură Românească la Bruxelles

0
291

Cea de‑a tre­ia edi­ție a Fes­ti­va­lu­lui de Cul­tu­ră Româ­neas­că EuRo­Cul­tu­ra se va des­fă­șu­ra la Pala­tul Cul­tu­rii BOZAR, din Bru­xe­l­les (Rue Raven­ste­in, 23), în peri­oa­da 12–15 octom­brie 2017, eve­ni­men­tul fiind orga­ni­zat la ini­ția­ti­va și sub patro­na­jul euro­par­la­men­ta­ru­lui Mir­cea Dia­co­nu, sub direc­ția exe­cu­ti­vă și artis­ti­că a Euro­pean Artists Mana­ge­ment, având ca par­te­ner Insti­tu­tul Cul­tu­ral Român Bru­xe­l­les. EuRo­Cul­tu­ra s‑a năs­cut în 2015 din dorin­ța euro­de­pu­ta­tu­lui de a crea în capi­ta­la Euro­pei o mani­fes­ta­re româ­neas­că de pres­ti­giu care să cre­as­că de la an la an pen­tru ca în 2019, în con­tex­tul Pre­șe­din­ți­ei româ­ne a Con­si­li­u­lui UE, să avem deja în calen­da­rul cul­tu­ral euro­pean o pre­zen­ță con­sa­cra­tă.

Des­chi­de­rea fes­ti­va­lu­lui va avea loc joi, 12 octom­brie, ora 19:00, Mir­cea Dia­co­nu, artiști și par­te­neri ai fes­ti­va­lu­lui urmând să par­ti­ci­pe la o întâl­ni­re cu publi­cul, în Sal­le Terar­ken (BOZAR), după care va fi ver­ni­sa­tă expo­zi­ția de artă plas­ti­că inti­tu­la­tă “Măr­tu­rii”, cu lucrări apar­ținând pic­to­ru­lui Emil Cio­co­iu, res­pec­tiv sculp­to­ru­lui Vla­di­mir Kazan. Expo­zi­ția este rea­li­za­tă cu spri­ji­nul Insti­tu­tu­lui Eudo­xiu Hur­mu­zachi pen­tru Româ­nii de Pre­tu­din­deni, dar și al Repre­zen­tan­ței Per­ma­nen­te a Româ­ni­ei la UE, momen­tul mar­când ani­ver­sa­rea a 10 ani de la ade­ra­rea Româ­ni­ei la Uniu­nea Euro­pea­nă.

Pro­gra­mul zilei de vineri, 13 octom­brie, inclu­de pre­zen­ta­rea (ora 12:00) a șap­te scurt metra­je româ­nești care au par­ti­ci­pat, în 2016 și 2017, la Fes­ti­va­lul inter­națio­nal de film de la Can­nes, iar de la 15:00 va putea fi vizio­nat fil­mul “Cana­lul mor­ții”, al regi­zo­ru­lui, sce­na­ris­tu­lui și pro­du­că­to­ru­lui de film Nico­lae Măr­gi­nea­nu. În ace­eași zi, de la ora 18:30 cre­a­toa­rea de modă Doi­na Levint­za va pre­zen­ta albu­mul inti­tu­lat “Cos­tu­mul de tea­tru, de la schi­ță la mira­col”, iar de la ora 20:00 va sus­ți­ne un con­cert Flo­rin Nicu­les­cu, unul din­tre cei mai apre­ciați și talen­tați vio­lo­niști de jazz din lume.

Ziua de sâm­bă­tă, 14 octom­brie, a Fes­ti­va­lu­lui EuRo­Cul­tu­ra va debu­ta cu spec­ta­co­lul “Muzi­can­ții din Bre­men”, pre­zen­tat, de la ora 11:30, de Tea­trul de ani­ma­ție “Țăn­dă­ri­că” din Bucu­rești, regia fiind sem­na­tă de Atti­la Vizau­er, sce­no­gra­fia de Mihai Pas­tra­ma­giu, iar muzi­ca de Ioan Gyuri Pas­cu. După-ami­a­ză, de la ora 16:00, aso­ci­a­ția non-pro­fit Eco­mu­zeu Mara­mu­reș ală­tu­ri de gru­pul fol­cloric “Dăn­ță­u­șii din Groși” va poves­ti des­pre deli­cioa­se­le pro­du­se tra­di­țio­na­le, meș­te­șu­gu­ri­le și por­tul spe­ci­fi­ce unei zone cunos­cu­te în lume prin marea bogă­ție a cre­a­ți­ei popu­la­re. De la ora 20:00, actri­ța Maia Mor­gen­stern și par­te­ne­rul său de sce­nă Lucian Ifti­me, de la Tea­trul Evre­iesc de Stat Bucu­rești, vor evo­lua în spec­ta­co­lul “Șofer / Pic­tor”, o tragi-come­die des­pre sim­pli­ta­tea con­di­ți­ei uma­ne (regia Ale­xan­dru Dabi­ja, sce­no­gra­fia Andra­da Chi­r­i­ac).

În ulti­ma zi a fes­ti­va­lu­lui, dumi­ni­că, 15 octom­brie, de la ora 12:30, va avea loc pro­iec­ția fil­mu­lui “Pro­mi­siuni”, regi­zat de Eli­sa­be­ta Bos­tan și avându‑i în dis­tri­bu­ție pe acto­rii Maria Ploae, Mir­cea Dia­co­nu și Ion Cara­mi­tru, iar de la ora 20:00 Tea­trul “Geor­ge Cipri­an”, din Buzău, va pre­zen­ta spec­ta­co­lul lui Tudor Mușa­tes­cu “Visul unei nopți de iar­nă”.

Comu­ni­cat pri­mit de la biro­ul euro­par­la­men­ta­ru­lui Mir­cea Dia­co­nu.


Man­ga­lia News, 06.10.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele