Directorul SC Polaris M Holding Mangalia, ing. Florin Jianu: „Ne dau mare bătaie de cap gunoaiele neorganizate şi restanţele uriaşe ale asociaţiilor de proprietari!”

0
687
Booking.com

Edi­tia de Sud: De mul­te ori, cetă­ţe­nii se decla­ră nemulţu­mi­ţi în pri­vinţa cură­ţe­ni­ei din oraş şi sta­ţiuni, omi­ţând fap­tul că munţii de deşe­uri mena­je­re şi res­tu­ri­le pro­ve­ni­te de la mate­ri­a­le­le de con­stru­cţii, ce aco­pe­ră zone întin­se din muni­ci­piu, apar din cau­za nepă­să­rii pro­pri­i­lor semeni. Deo­a­re­ce le este mai comod şi din dorinţa de a evi­ta înche­ie­rea de con­trac­te cu Pola­ris, oame­nii „deco­rea­ză” fără jenă majo­ri­ta­tea car­ti­e­re­lor, ast­fel că de mul­te ori ghe­ne­le spe­cial ame­na­ja­te rămân goa­le. La fel se întâm­plă şi în car­ti­e­re­le de blo­curi, unde unii loca­tari nu se deran­jea­ză să arun­ce sacii cu gunoi în ghe­ne, ci ală­tu­ri, iar exem­plul aces­to­ra este urmat apoi de alte zeci de per­soa­ne. 

Des­pre aspec­te­le care îngre­u­nea­ză acti­vi­ta­tea soci­e­tă­ţii de salu­bri­za­re Pola­ris, am dis­cu­tat cu direc­to­rul punc­tu­lui de lucru Man­ga­lia, ing. Flo­rin Jia­nu care ne‑a pre­zen­tat şi câte­va solu­ţii pen­tru a avea un oraş curat.

- Câţi anga­ja­ţi, câte maşini şi o medie a can­ti­tă­ţii rezi­duu­ri­lor colec­ta­te, trans­por­ta­te şi depo­zi­ta­te zil­nic?

- Pola­ris M. Hol­ding are, în pre­zent, pes­te 100 de anga­ja­ţi la punc­tul de lucru Man­ga­lia, număr care vari­a­ză des­tul de mult în fun­cţie de peri­oa­da din an, spre exem­plu, de la înce­pu­tul lunii apri­lie, când încep pre­gă­ti­ri­le pen­tru sezo­nul esti­val şi până la înce­pu­tul lunii mai, numă­rul de anga­ja­ţi ajun­ge aproa­pe de 200 şi rămâ­ne aşa până la înce­pu­tul sau chiar jumă­ta­tea lunii octom­brie.
Aceas­tă acti­vi­ta­te de colec­ta­re, trans­port şi depo­zi­ta­re a rezi­duu­ri­lor nepe­ri­cu­loa­se de pe raza Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia şi a sta­ţiu­ni­lor afe­ren­te, se face cu 14 uti­la­je (auto­com­pac­toa­re de 18mc/14mc/6mc, tra­k­ke­re, grai­fer, abro­l­l­ki­pper, auto­mă­tu­ră şi auto­u­ti­li­ta­re), media zil­ni­că a can­ti­tă­ţii colec­ta­te, trans­por­ta­te şi depo­zi­ta­te fiind de 90 tone.

- Dacă şi cum vă pre­gă­ti­ţi pen­tru sezo­nul rece?

- Sezo­nul rece ne va găsi pre­ga­ti­ţi şi în acest an, avem, deja, un stoc de mate­ri­al anti­de­ra­pant (ames­tec nisip cu sare) de 700 tone şi 20 de tone de sare pură (pen­tru tro­tu­a­re).
În ceea ce pri­veş­te uti­la­je­le pen­tru des­ză­pe­zi­re şi com­ba­te­re meca­ni­za­tă a pole­iu­lui pe caro­sa­bil, soci­e­ta­tea Pola­ris dis­pu­ne de 8 uti­la­je cu lamă din care 3 sunt şi împră­ş­ti­e­toa­re de mate­ri­al anti­de­ra­pant (sără­ri­ţe) de dife­ri­te capa­ci­tă­ţi, pen­tru a putea avea acces pe toa­te stră­zi­le şi stră­du­ţe­le şi grai­fer (pen­tru cre­a­rea depo­zi­te­lor de mate­ri­al anti­de­ra­pant în oraş, uşor acce­si­bi­le oame­ni­lor din teren, încăr­ca­rea sără­ri­ţe­lor dar şi inter­venţia în cazul cren­gi­lor căzu­te). În fun­cţie de nece­si­ta­te, noi ne-am asi­gu­rat că putem supli­men­ta numă­rul de uti­la­je (ca şi în anii ante­ri­ori), având la dis­po­zi­ţie 7 bul­do­ex­ca­va­toa­re, 1 wola, 1 tele­lift Mer­lo mul­ti­fun­cţio­nal (cupă şi/sau nace­lă), şi 3 auto­bas­cu­lan­te.
Pen­tru tro­tu­a­re şi alei ce nu per­mit sub nicio for­mă acce­sul împră­ş­ti­e­toa­re­lor de mate­ri­al anti­de­ra­pant menţio­na­te în pre­a­la­bil, am pre­gă­tit pe lân­gă forţă de mun­că uma­nă (45–60 de oameni dota­ţi cu lopeţi şi razuri pen­tru spart ghea­ţă şi „alimentaţi”cu mate­ri­al anti­de­ra­pant), uti­la­je şi uti­li­ta­re mici, cum ar fi: trac­to­raş cu lamă şi sără­ri­ţă, 2 ATV-uri cu lame şi sără­ri­ţe, bob­cat cu lamă şi mini bul­do­ex­ca­va­tor cu cupă.

De ase­me­nea, aş dori să mai fac câte­va pre­ci­zări: Ca urma­re a dis­cu­ţi­i­lor pur­ta­te cu Pri­mă­ria Man­ga­lia, aşa cum este şi normal/logic, exis­tă o pri­o­ri­ti­za­re a zone­lor, în sen­sul că pri­me­le străzi pe care tri­mi­tem uti­la­je­le sunt cele care duc la spi­tal, şcoli, pom­pieri, poli­ţie, tra­se­ul micro­bu­ze­lor, bule­var­de mari, străzi cir­cu­la­te intens etc.), a se înţe­le­ge corect, aces­tea sunt zone­le cu care înce­pem, dar de acţio­nat se acţio­nea­ză şi pe ulti­ma stra­dă sau stră­du­ţă, chiar şi neas­fal­ta­tă. Din­co­lo de latu­ra sau spi­ri­tul nos­tru cri­tic, aş dori să infor­mez cetă­ţe­nii ca în anu­mi­te situ­a­ţii, când văd un uti­laj cir­culând cu lama ridi­ca­tă, NU ÎNSEAMNASE PLIMBĂ, acel uti­laj poa­te fi che­mat la o urgenţă (am avut cazuri când oame­nii ne-au rugat să‑i aju­tăm, dis­pe­ra­ţi, că au rămas împot­mo­li­ţi sau căzu­ţi în şanţ în afa­ra ora­şu­lui, venind din­spre Albeşti, ar tre­bui să îi lăsăm aco­lo?!), uti­la­je­le pot mer­ge cu lama ridi­ca­tă dacă se întorc către baza auto pen­tru a fi reîn­căr­ca­te cu mate­ri­al anti­de­ra­pant (este nor­mal să mear­gă cu lama ridi­ca­tă dacă tra­se­ul către baza este pe o stra­dă unde în urmă cu câte­va minu­te sau ore a fost împră­ş­ti­at mate­ri­al anti­de­ra­pant), sau pot mer­ge la ali­men­tat cu com­bus­ti­bil. Zica­la „cu natu­ra nu te pui” este foar­te ade­va­ra­tă, anul tre­cut am avut par­te de o expe­rienţă foar­te urâ­tă, de un feno­men rar numit „fre­e­zing rain” (ploa­ie îngheţa­tă), după ce aco­pe­ri­sem pes­te 85% din străzi cu mate­ri­al anti­de­ra­pant, a avut loc aceas­tă ploa­ie care la con­tac­tul cu solul a îngheţat instant, cre­ând o poj­ghi­ţă de ghea­ţă pes­te mate­ri­a­lul anti­de­ra­pant, explic acest lucru pen­tru ca oame­nii să înţe­lea­gă că acest pro­ces de des­ză­pe­zi­re şi com­ba­te­re meca­ni­za­tă a pole­iu­lui nu ţine doar de bună­vo­inţa şi seri­o­zi­ta­tea noas­tră, de care vă asi­gur, ţine şi de con­di­ţi­i­le meteo.

- Care sunt pro­ble­me­le pe care le întâm­pi­na­ţi în oraş şi sta­ţiuni?

- Una din cele mai mari pro­ble­me este inconş­ti­enţa şi nepă­sa­rea UNORA din­tre cetă­ţe­nii ora­şu­lui. Ştiu că este foar­te pro­ba­bil să supăr cu aceas­tă afir­ma­ţie, dar aş vrea să conş­ti­e­ti­zăm împre­u­nă că, aco­lo unde vedem rezi­duuri împră­ş­ti­a­te (indi­fe­rent că dis­cu­tăm de spa­ţii verzi, tro­tu­a­re, alei, par­curi sau în jurul ghe­ne­lor şi plat­for­me­lor sub­te­ra­ne de deşe­uri), este vor­ba des­pre ceea ce lasă unii din­tre noi în urma lor. Refuz să cred că vine cine­va din loca­li­tă­ţi­le înve­ci­na­te să spar­gă seminţe şi să bea bere/suc pe ale­ea de lân­gă blo­cul X, lăsând în urmă doze arun­ca­te pe jos, covor de coji de seminţe, bere văr­sa­tă care pătea­ză asfal­tul, chi­ş­toa­ce etc.
Ceea ce doresc să spun este că, dacă vrem un oraş curat în per­ma­nenţă, tre­bu­ie să ne pur­tăm şi noi ca ata­re.

O altă mare pro­ble­mă pe care o avem, este cea lega­tă de pla­ta fac­tu­ri­lor de gunoi, exis­tând încă aso­ci­a­ţii de pro­pri­e­tari care nu au înţe­les că a bene­fi­cia de un ser­vi­ciu pre­su­pu­ne şi anu­mi­te cos­turi, exact aşa cum se întâm­plă cu abo­na­men­tul de cablu TV, cu apă, ter­mo­fi­ca­rea sau alte ser­vi­cii de uti­li­ta­te.

Ceea ce este şi mai grav, este fap­tul că oame­nii, pro­pri­e­ta­rii de apar­ta­men­te, achi­tă administratorilor/preşedinţilor de aso­ci­a­ţie întrea­gă fac­tu­ră luna­ră de întreţi­ne­re, iar aceş­tia împart banii după bunul plac, dacă şi cum îi împart hotă­rând dum­ne­a­lor. Ast­fel, omul de bună cre­dinţă, care şi‑a plătit fac­tu­ra de întreţi­ne­re (fiind inclus şi ser­vi­ci­ul de ridi­ca­re a guno­i­u­lui) con­si­de­ră că s‑a achi­tat de dato­rii şi îl lasă pe admi­nis­tra­tor să împar­tă banii după bunul plac, lucru care ne adu­ce în situ­a­ţia de astăzi, cu aso­ci­a­ţii ce au dato­rii de ani de zile. Din păca­te, în vii­to­rul apro­pi­at, vom fi obli­ga­ţi să reluăm pro­ce­du­ra de sis­ta­re a colec­tă­rii rezi­duu­ri­lor mena­je­re de la ghe­ne­le şi plat­for­me­le îngro­pa­te, ce deser­vesc aso­ci­a­ţi­i­le cu dato­rii încă foar­te mari.

- Exis­tă deşe­uri neor­ga­ni­za­te şi în ce zone pre­do­mi­nă?

- Da, exis­tă! Din păca­te, aces­te depo­zi­te neor­ga­ni­za­te sunt cre­a­te tot de unii cetă­ţeni ai ora­şu­lui. Sunt două tipuri de „pro­du­că­tori” ai aces­tor depo­zi­te neor­ga­ni­za­te, cetă­ţe­nii care locu­iesc la case sau blo­curi şi arun­că alte deşe­uri decât cele mena­je­re de obi­cei (crengi, frun­ze, gunoi de grajd, rezi­duuri iner­te pro­ve­ni­te din renovări/demolări/construcţii etc.) şi agenţi eco­no­mici care pre­fe­ră să-şi care şi arun­ce rezi­duu­ri­le mena­je­re şi iner­te în diver­se locuri total nea­dec­va­te, cum ar fi în pădu­re sau pe câmp, pen­tru a nu-şi asu­ma ca şi cost colec­ta­rea, trans­por­tul şi depo­zi­ta­rea deşe­u­ri­lor pro­du­se.

În Man­ga­lia, din păca­te, aces­te situ­a­ţii sunt întâl­ni­te des­tul de des în inter­se­cţi­i­le stră­zi­lor din car­ti­e­rul Colo­ni­şti (de exem­plu: inter­se­cţia stră­zi­lor Gene­ral Dra­ga­li­na cu Horia, Cloş­ca şi Cri­şan, efec­tiv pe stra­dă în zona Sălii de sport de lân­gă Şcoa­la nr.1, la ieşi­ri­le din oraş etc.) şi chiar lân­gă ghe­ne­le şi plat­for­me­le de gunoi (care nu au ca scop depo­zi­ta­rea rezi­duu­ri­lor iner­te), unde oame­nii con­si­de­ră că este nor­mal să-şi depu­nă molo­zul.
De pre­ci­zat ar fi fap­tul că, în par­te­ne­ri­at cu Pri­ma­ria Man­ga­lia, am încer­cat şi reu­şit să era­di­căm par­te din aces­te depo­zi­te de gunoi neor­ga­ni­zat, dar în une­le loca­ţii, oame­nii con­ti­nuă să arun­ce rezi­duuri total ile­gal şi hao­tic.

- Ce sfa­turi daţi cetă­ţe­ni­lor pen­tru un oraş curat?

- Nu ştiu dacă-mi per­mit să dau sfa­turi cetă­ţe­ni­lor, ţine de dum­ne­a­lor, de noi toţi până la urmă, dacă sun­tem dis­pu­şi să avem gri­jă de ora­şul nos­tru. Menţi­ne­rea stă­rii de cură­ţe­nie nu pre­su­pu­ne efor­turi mari din par­tea cetă­ţe­ni­lor, pre­su­pu­ne doar puţi­nă atenţie şi bună­vo­inţă. Dacă în loc să arun­căm pe jos, am arun­ca în coşu­leţe­le de gunoi, dacă în loc să arun­căm lân­gă ghe­nă, am arun­ca în inte­ri­o­rul aces­te­ia, dacă în loc să arun­căm în pădu­re sau pe mij­lo­cul stră­zii, am folo­si din nou ghe­ne­le care sunt pre­vă­zu­te pen­tru aşa ceva, dacă am adu­na după patru­pe­de­le noas­tre care-şi fac nevo­i­le pe dome­ni­ul public, cu sigu­ranţă lucru­ri­le ar sta alt­fel…

Pe aceas­tă cale, îi infor­mez pe toţi cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei că, în momen­tul în care se decid să reno­veze, demo­le­ze sau să con­stru­ias­că ceva, pen­tru a păs­tra cură­ţe­nia şi a eli­mi­na apa­ri­ţia unor depo­zi­te neor­ga­ni­za­te de rezi­duuri iner­te, pot suna (0241/740514) sau veni la sedi­ul Pola­ris din Man­ga­lia, str. Mihai Vitea­zu, nr.10 E, pen­tru înche­ie­rea unui con­tract indi­vi­du­al (dacă nu deţin, deja, unul) şi îna­in­ta­rea unei comenzi în baza căre­ia vor pri­mi un vas colec­tor spe­cial pen­tru rezi­duuri iner­te (container/benă).
În acest fel, vor fi în lega­li­ta­te, lucrul se face civi­li­zat, iar ora­şul rămâ­ne curat!

Sur­sa: editiadesud.ro, Mier­curi, 18.10.2017.


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele