Cinci miniştri vor părăsi Guvernul. Mihai Tudose anunță o mini-remaniere. Ce miniștri sunt vizați

0
224
https://www.mangalianews.ro/

TELEGRAF Onli­ne: Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se a decla­rat că în aceas­tă săp­tămâ­nă va lua o deci­zie în pri­vinţa unei rema­nieri. Şeful Guver­nu­lui a decla­rat că sunt viza­ţi cinci mini­ş­tri din cabi­ne­tul său.

Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se este gata să ia pri­me­le măsuri în urma son­da­ju­lui rea­li­zat de Avan­gar­de, care ara­tă că româ­nii şi-au pier­dut încre­de­rea în Cabi­ne­tul Tudo­se. “Nu sunt în ordi­ne lucru­ri­le, une­le nu sunt deloc. Ori­cum nu iese nimeni la pen­sie din aceas­tă fun­cţie. Des­pre son­da­jul ace­la, pot să spun că, dacă nu ai mân­cat niş­te copii cruzi, nu ai cum să cazi în două săp­tămâni la ace­le valori. Eu sunt aco­lo sa guver­nez pen­tru români, dacă româ­nii nu mai cred în mine, ple­căm toţi aca­să. Plec de la pre­mi­sa că ace­le date sunt ade­vă­ra­te, înseam­nă că ori am eu o pro­ble­mă, ori sunt pro­ble­me în Guvern. Am trei mini­ş­tri cu pro­ble­me pena­le care cre­ea­ză pro­ble­me şi la nivel de Comi­sie Euro­pea­nă. A fost un mesaj foar­te clar din­spre Comi­sia Euro­pea­nă. De ase­me­nea, pe cel puţin încă doi mini­ş­tri o să‑i rog să pără­seas­că Guver­nul. Situ­a­ţia din ulti­me­le zile a gră­bit aceas­tă deci­zie”, a decla­rat Mihai Tudo­se.

Minis­trul Dezvol­tă­rii şi mâna dreap­tă a lui Liviu Drag­nea în Guvern, Sevil Shhai­deh, pre­cum şi minis­trul Fon­du­ri­lor Euro­pe­ne, Rova­na Plumb, sunt anche­ta­ţi de DNA pen­tru abuz în ser­vi­ciu, în dosa­rul Beli­na. Al tre­i­lea minis­tru cu pro­ble­me pena­le este cel dele­gat pen­tru Rela­ția cu Par­la­men­tul. Vio­rel Ilie este acu­zat că a aran­jat un con­curs pen­tru anga­ja­rea de fun­cţio­nari publici, ast­fel încât anu­mi­ţi can­di­da­ţi agrea­ţi de con­du­ce­rea minis­te­ru­lui să ocu­pe fun­cţi­i­le. Pre­mi­e­rul Mihai Tudo­se decla­ră că ofi­ci­a­lii de la Bru­xe­l­les i‑au spus clar că mini­ş­trii cu pro­ble­me pena­le ar tre­bui să pără­seas­că Guver­nul.

Prin­tre mini­ş­trii con­tes­ta­ţi se află și Liviu Pop, minis­trul Edu­ca­ţi­ei, pen­tru dese­le greşeli de expri­ma­re, dar şi pen­tru fap­tul că la înce­pu­tul anu­lui șco­lar, ele­vii de cla­sa a V‑a nu au avut manu­a­le șco­la­re. Ulti­mii intrați pe lis­tă sunt Ilan Lau­fer şi Răzvan Cuc, con­form sur­se­lor Medi­a­fax. Lui Ilan Lau­fer, minis­trul pen­tru mediu de afa­ceri, i se reproşea­ză inac­ti­vi­ta­tea guver­na­men­ta­lă în timp ce Răzvan Cuc a fost cri­ti­cat foar­te des pen­tru lip­sa de efi­cienţă în ceea ce pri­veş­te pro­iec­te­le de infras­truc­tu­ră.

Cred că son­da­jul AVANGARDE este o făcă­tu­ră”, a mai spus pre­mi­e­rul.

Citiți con­ti­nu­a­rea aici: telegrafonline.ro


 

piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele