Caravana SNSPA a ajuns la Liceul Teoretic „Callatis” Mangalia. Lecții de business și PR pentru viitori practicieni de succes

0
304
Booking.com

Marți, 24 octom­brie 2017, lice­e­nii Lice­u­lui Teo­re­tic „Cal­la­tis” Man­ga­lia au par­ti­ci­pat la pro­iec­tul „Cara­va­na SNSPA: Lec­ții de busi­ne­ss și PR pen­tru vii­tori prac­ti­cieni de suc­ces”, ini­țiat de Facul­ta­tea de Comu­ni­ca­re și Rela­ții Publi­ce și Facul­ta­tea de Mana­ge­ment din cadrul Şco­lii Naţio­na­le de Stu­dii Poli­ti­ce și Admi­nis­tra­ti­ve (SNSPA).

La nivel națio­nal, pro­iec­tul se va desfă­şu­ra în peri­oa­da octom­brie – noiem­brie 2017 și se adre­sea­ză ele­vi­lor de liceu din cla­se­le a XI‑a şi a XII‑a, având ca scop înțe­le­ge­rea de către aceștia a oport­u­ni­tă­ți­lor de carie­ră pe zona de comu­ni­ca­re și rela­ții publi­ce și admi­nis­tra­rea afa­ce­ri­lor. Eve­ni­men­te­le se des­fă­șoa­ră sub for­ma unui mix de pre­le­geri susţi­nu­te de cadre­le didac­ti­ce ale Facul­tă­ții de Comu­ni­ca­re și Rela­ții Publi­ce și pro­fe­so­rii Facul­tă­ţii de Mana­ge­ment.

Tema­ti­ca pre­le­ge­ri­lor se înca­drea­ză în sfe­ra rela­ți­i­lor publi­ce, busi­ne­ss mana­ge­ment şi a dome­ni­i­lor con­e­xe, fiind con­tu­ra­tă de aşa natu­ră încât să răs­pun­dă cerinţe­lor şi nevo­i­lor de dezvol­ta­re per­so­na­lă şi pro­fe­sio­na­lă: comu­ni­ca­re cor­po­ra­te, bran­ding & adver­ti­sing, mar­ke­ting digi­tal, con­sul­tanţă în afa­ceri, antre­pre­no­ri­at și mode­le de afa­ceri.

La pre­le­ge­rea și dia­lo­gul cu PhD Seni­or lec­tu­rer, Coor­di­na­tor MA in Entre­pre­ne­ur­ship and Stra­te­gic Mana­ge­ment, Cos­tin DĂMĂȘARU, au par­ti­ci­pat pes­te 200 de elevi ai cla­se­lor a XI‑a și a XII‑a,  pre­cum și cadre didac­ti­ce: prof. Cori­na Miha­la­che — direc­tor, prof. Ghiul­nar Bechir – dir. adj, prof. Car­men Fali­bo­ga-Andrei, prof. Miha­e­la Pilat, prof. Lumi­ni­ța Pătrî­no­iu, prof. Cris­ti­an Hari­ton, prof. Adri­an Ambruș.


Man­ga­lia News, Mier­curi, 25.10.2017.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele