14 cetăţeni irakieni şi cinci traficanti bulgari, opriţi la frontiera cu Bulgaria

0
350

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, împre­u­nă cu lucră­tori din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție al Jude­țu­lui Con­stan­ta, sub coor­do­na­rea unui pro­cu­ror din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa, au depis­tat 14 cetă­țeni ira­kieni, care au încer­cat să intre ile­gal în ţară din Bul­ga­ria. Migran­ții au bene­fi­ci­at de spri­ji­nul a cinci călă­u­ze bul­ga­re care, după ce i‑au aju­tat să trea­că fron­ti­e­ra din Bul­ga­ria, ar fi tre­bu­it să îi trans­porte până în Ger­ma­nia. Cetă­ţe­nii ira­kieni au fost pre­da­ţi auto­ri­tă­ţi­lor bul­ga­re în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, iar față de călă­u­ze­le bul­ga­re a fost emi­să ordo­nanţă de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând ca in cur­sul zilei de azi sa fie pre­zen­ta­ţi în fața  jude­că­to­ru­lui de drep­turi şi liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile.

În urma acti­vi­tă­ți­lor infor­ma­tiv-ope­ra­ti­ve, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, cu spri­ji­nul lucră­to­ri­lor din cadrul Inspec­to­ra­tu­lui de Poli­ție al Jude­țu­lui Con­stan­ța — Pos­tul de Poli­ție Albești, au docu­men­tat acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă a cinci cetă­ţeni bul­gari impli­ca­ţi în săvârşi­rea infra­cţiu­nii de tra­fic de migranţi, care au faci­li­tat tre­ce­rea pes­te fron­ti­e­ră a unui grup de migranţi în sco­pul de a‑i aju­ta să ajun­gă într-un stat din ves­tul Europei.

În data de 03.10.2017, în jurul orei 01.10, o echi­pă for­ma­tă din lucră­tori ai Pos­tu­lui de Poli­ție Albești a infor­mat poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră că în apro­pi­e­rea loca­li­tă­ţii de fron­ti­e­ră Albești au iden­ti­fi­cat un grup de 14 per­soa­ne care se depla­sa pe jos și care nu își jus­ti­fi­că pre­zen­ța în zonă. Ime­di­at o patru­lă a poli­ţi­ei de fron­ti­e­ră din cadrul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia a pre­lu­at per­soa­ne­le reți­nu­te, iar cu oca­zia cer­ce­tă­ri­lor efec­tu­a­te a sta­bi­lit că gru­pul de per­soa­ne este for­mat din cetă­țeni ira­kieni, trei băr­ba­ţi, cinci femei şi 6 minori.

În ace­la­şi timp s‑au extins cer­ce­tă­ri­le, iar în zonă a fost iden­ti­fi­cat în tra­fic auto­tu­ris­mul mar­ca Opel, model Zafi­ra, înma­tri­cu­lat în Bul­ga­ria, în care se aflau patru cetă­țeni bul­gari, cu vâr­ste cuprin­se între 31 și 42 de ani. De ase­me­nea, pe raza muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia a mai fost iden­ti­fi­cat un micro­buz mar­ca Mer­ce­des Sprin­ter, în inte­ri­o­rul căru­ia se afla un alt cetă­ţean bul­gar, în vâr­stă de 28 ani. Având sus­pi­ciuni cu pri­vi­re la sco­pul pre­zen­tei în zona şi întru­cât se înca­drau în pro­fi­lul de risc, aceștia au fost con­duși la sedi­ul Gru­pu­lui de Nave Man­ga­lia pen­tru cercetări.

La cer­ce­tări, cetă­ţe­nii ira­kieni au decla­rat că inten­țio­nau să ajun­gă în Ger­ma­nia şi că au tre­cut ile­gal fron­ti­e­ra din R. Bul­ga­ria pes­te fron­ti­e­ra ver­de cu aju­to­rul celor cinci cetă­ţeni bul­gari. Gru­pul urma să fie pre­lu­at şi trans­por­tat cu cele două auto­ve­hi­cu­le până în apro­pi­e­rea fron­ti­e­rei de vest.

În cau­ză, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră sub coor­do­na­rea pro­cu­ro­ru­lui de caz din cadrul Par­che­tu­lui de pe lân­gă Cur­tea de Apel Con­stanţa efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­ni­lor de tre­ce­re fra­u­du­loa­să a fron­ti­e­rei de stat pen­tru cetă­țe­nii ira­kieni, res­pec­tiv tra­fic de migranţi pen­tru cei 5 cetă­ţeni bulgari.

Con­form Acor­du­lui de read­mi­sie româ­no-bul­gar, cetă­ţe­nii ira­kieni au fost pre­da­ţi auto­ri­tă­ţi­lor bul­ga­re în vede­rea con­ti­nu­ă­rii cer­ce­tă­ri­lor, auto­tu­ris­me­le folo­si­te în acti­vi­ta­tea infra­cţio­na­lă au fost ridi­ca­te în vede­rea con­fis­că­rii, iar față de călă­u­ze­le bul­ga­re a fost emi­să ordo­nanţă de reţi­ne­re pen­tru 24 de ore, urmând ca în cur­sul zilei de azi să fie pre­zen­ta­ţi în faţa  jude­că­to­ru­lui de drep­turi şi liber­tă­ţi din cadrul Tri­bu­na­lu­lui Con­stanţa cu pro­pu­ne­re de ares­ta­re pre­ven­ti­vă pen­tru 30 de zile. (Poli­ția de Fron­ti­e­ră, 05.10.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply