Primarul Mangaliei, SCRISOARE către Horia Constantinescu, după ce acesta l‑a pus la zid cu locurile de joacă

1
937

REPLICA: Locu­ri­le de joa­că din Con­stanţa şi Man­ga­lia au intrat în atenţia Comi­sa­ri­a­tu­lui Judeţean pen­tru Pro­te­cţia Con­su­ma­to­ri­lor, Horia Con­stan­ti­ne­scu ară­tând că spa­ţi­i­le des­ti­na­te celor mici sunt deplo­ra­bi­le şi peri­cu­loa­se!

Aşa se face că şeful OPC, Horia Con­stan­ti­ne­scu, a trans­mis pri­mă­ri­i­lor din Con­stanţa şi Man­ga­lia adre­se prin care a cerut expli­ca­ţii cu pri­vi­re la sta­di­ul de degra­da­re al locu­ri­lor de joa­că. Dacă la Con­stanţa a avut par­te de o “plim­ba­re” între sedi­i­le pri­mă­ri­ei şi nu a avut cu cine să dis­cu­te, la Man­ga­lia, admi­nis­tra­ţia loca­lă a susţi­nut că a văzut mai întâi în pre­să adre­se­le OPC (sca­na­te), iar abia apoi le‑a pri­mit! În acest con­text, pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Cris­ti­an Radu, i‑a adre­sat o scri­soa­re şefu­lui OPC, Horia Con­stan­ti­ne­scu, în care expli­că situ­a­ţia din muni­ci­piu, cât şi pla­nu­ri­le admi­nis­tra­ţi­ei loca­le, însoţi­te de o invi­ta­ţie de a vizi­ta sudul lito­ra­lu­lui:

Sti­ma­te dom­nu­le direc­tor,

Vă infor­mez, prin pre­zen­ta, că în Pri­mă­ria Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia exis­tă, la acest moment, mai mul­te pro­iec­te de înfi­inţa­re sau rea­me­na­ja­re a unor locuri de joa­că moder­ne, aşa cum este cel din Par­cul Ever­gre­en, dat în folo­sinţă în cur­sul anu­lui tre­cut, în cadrul unui pro­iect cu finanţa­re euro­pea­nă. Per­so­nal, în cali­ta­te de pri­mar, am dorit moder­ni­za­rea locu­ri­lor de joa­că încă de acum cinci ani, însă aces­tea, ca de alt­fel, între­gul patri­mo­niu al muni­ci­pa­li­tă­ţii apar­țin Con­si­li­u­lui Local, fiind la acea dată, în admi­nis­tra­rea unei insti­tu­ţii sub­or­do­na­tă direct CL Man­ga­lia, res­pec­tiv Ser­vi­ci­ul Public de Admi­nis­tra­re a Dome­ni­u­lui Public şi Pri­vat (S.P.A.D.P.P.). Din păca­te, de‑a lun­gul ani­lor, con­du­ce­rea S.P.A.D.P.P. a avut alte pri­o­ri­tă­ţi, gene­ra­te de inte­re­se­le per­so­na­le ale unor con­si­li­eri locali. Locu­ri­le de joa­că şi toa­te cele­lal­te inves­ti­ţii în dome­ni­ul public au fost negli­ja­te, în ciu­da tutu­ror sem­na­le­lor de alar­mă pe care le-am tras, atât eu, cât şi cetă­ţe­nii ora­şu­lui.

Pen­tru reme­di­e­rea aces­tei ano­ma­lii şi solu­ţio­na­rea pro­ble­me­lor ora­şu­lui, în inte­re­sul comu­ni­tă­ţii, inclu­siv moder­ni­za­rea locu­ri­lor de joa­că, am înce­put demer­su­ri­le de pre­lu­a­re a S.P.A.D.P.P., încă de la înce­pu­tul anu­lui 2015, prin depu­ne­rea docu­men­ta­ţi­ei nece­sa­re la A.N.F.P., de unde am pri­mit aviz favo­ra­bil în data de 23.03.2015. Ulte­ri­or, con­form legii, am ini­țiat un pro­iect de hotă­râre, pe care l‑am depus spre dez­ba­te­re și apro­ba­re Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia. Docu­men­tul a fost supus aten­ți­ei con­si­li­e­ri­lor locali în şedinţa CL din 28.05.2015, fiind res­pin­să reor­ga­ni­za­rea insti­tu­ți­i­lor publi­ce din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia și impli­cit pre­lu­a­rea acti­vi­tă­ții S.P.A.D.P.P. de către Pri­mă­ria Man­ga­lia. Ace­lași pro­iect de hotă­râre l‑am rede­pus la CL Man­ga­lia și în ședinţa din 23.09.2015, fiind în con­ti­nu­a­re res­pins, prin votul poli­tic al majo­ri­tă­ții con­si­li­e­ri­lor locali.

După ale­ge­ri­le loca­le din 2016, am relu­at demer­su­ri­le de pre­lu­a­re a acti­vi­tă­ții S.P.A.D.P.P. Man­ga­lia, în cadrul Pri­mă­ri­ei. În şedinţa CL, din data de 04.11.2016, s‑a apro­bat H.C.L. nr.96, pri­vind reor­ga­ni­za­rea S.P.A.D.P.P. şi pre­lu­a­rea acti­vi­tă­ții insti­tu­ți­ei de către Pri­mă­rie. Între­gul pro­ces de desfi­in­ța­re a res­pec­ti­vu­lui ser­vi­ciu public, pre­cum şi apro­ba­rea rezul­ta­te­lor inven­ta­ri­e­rii şi pre­lu­a­rea per­so­na­lu­lui s‑au fina­li­zat prin adop­ta­rea mai mul­tor Hotă­râri de Con­si­liu, după cum urmea­ză: H.C.L. 112/29.11.2016, H.C.L. 118/21.12.2016, H.C.L. 7/30.01.2017 și H.C.L. 38/25.04.2017. În con­se­cin­ță, locu­ri­le de joa­că, pre­cum și întrea­ga admi­nis­tra­re a dome­ni­u­lui public și pri­vat al muni­ci­pa­li­tă­ții au fost pre­lu­a­te efec­tiv de către apa­ra­tul de spe­cia­li­ta­te al pri­ma­ru­lui, ulte­ri­or datei de 10.05.2017, con­form deci­zi­i­lor Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia.

Dom­nu­le direc­tor,

Dacă toa­te cele menţio­na­te ante­ri­or nu v‑au mar­cat, vă invit la sedi­ul Pri­mă­ri­ei Muni­ci­pi­u­lui Man­ga­lia pen­tru a con­sta­ta, per­so­nal, că mul­te din­tre locu­ri­le de joa­că din Man­ga­lia nici măcar nu au acte, fiind ame­na­ja­te la sfârşi­tul ani­lor ‘90 şi înce­pu­tul ani­lor 2000, fără o mini­mă docu­men­ta­ţie de urba­nism. Acest aspect de lega­li­ta­te, ca de alt­fel­mul­te alte nere­guli a fost con­sta­tat de juri­ş­tii muni­ci­pa­li­tă­ţii oda­tă cu recen­ta pre­lu­a­re a arhi­vei fos­tu­lui Ser­vi­ciu Public A.D.P.P. În acest fel, am înţe­les cu toţii obs­ti­na­ţia cu care unii mem­bri ai Con­si­li­u­lul Local au refu­zat să lase din mână “locul de joa­că” numit ADPP.

Aşa­dar, dom­nu­le direc­tor, sun­teţi ori­când bine­ve­nit în ora­şul nos­tru şi în insti­tu­ţia pe care o con­duc, pen­tru a dis­cu­ta des­pre ade­vă­ra­te­le locuri de joa­că, cele pen­tru copii. Între timp, noi con­ti­nu­ăm să infor­măm cetă­ţe­nii Man­ga­li­ei în legă­tu­ră cu sta­di­ul şi evo­lu­ţia docu­men­ta­ţi­ei, în vede­rea înce­pe­rii lucră­ri­lor. Dacă dori­ţi să apli­ca­ţi san­cţiuni, vă pot trans­mi­te, ori­când, date­le de con­tact ale con­si­li­e­ri­lor locali care au blo­cat, până de curând, moder­ni­za­rea locu­ri­lor de joa­că din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia”, se ara­tă în epis­to­lă. (A.C.).

DOCUMENTE, aici: replicaonline.ro/primarul-mangaliei-scrisoare-catre-horia-constantinescu-dupa-ce-l-a-pus-la-zid-cu-locurile-de-joaca


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

1 COMENTARIU

  1. Cu alte cuvin­te, pri­ma­rul nos­tru e uimit şi dez­a­mă­git de fap­tul că, deşi face mereu ace­la­şi lucru, obţi­ne tot tim­pul ace­la­şi rezul­tat…

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele