Primarul Mangaliei, Cristian Radu, referitor la împrumut: „Dacă aşteptăm să folosim bani din bugetul local, vor trece zeci de ani!”

0
288

Şedinţa ordi­na­ră a Con­si­li­u­lui Local de marţi după-ami­a­ză, ce a gene­rat dis­cu­ţii apri­ge refe­ri­toa­re la apro­ba­rea pro­iec­tu­lui pri­vind con­trac­ta­rea unui împru­mut în valoa­re de 60 de mili­oa­ne de lei, a debu­tat cu un dis­curs pre­vi­zi­bil al edi­lu­lui muni­ci­pi­u­lui, Cris­ti­an Radu.
Întâm­pi­nat în sala de şedinţe a Pri­mă­ri­ei cu ropo­te de apla­u­ze de către un grup de mem­bri şi sim­pa­ti­zanţi PNL, edi­lul a decla­rat că ide­ea împru­mu­tu­lui nu‑i apa­rţi­ne, fără să pre­ci­ze­ze însă cine este auto­rul.

Mai mul­te loca­li­tă­ţi au făcut ast­fel de împru­mu­turi, iar noi sun­tem obli­ga­ţi de către cetă­ţeni şi de către inves­ti­to­rii din turism să moder­ni­zăm infras­truc­tu­ra muni­ci­pi­u­lui. Avem 216 străzi şi tro­tu­a­re care tre­bu­ie repa­ra­te, dar, în ace­la­şi timp, avem şi cul­tu­ră. Nu mă mân­dresc cu Casa de Cul­tu­ră şi nici cu Cine­ma­to­gra­ful „Pes­că­ruş”, aban­do­nat, dez­a­fec­tat. Mi-aş dori ca locu­i­to­rii Man­ga­li­ei să nu mai mear­gă la Con­stanţa să vadă un film. De ase­me­nea, Poli­cli­ni­ca ara­tă foar­te urât, cu toa­le­te insa­lu­bre, iar ani buni nu a fost racor­da­tă la reţea­ua de ter­mo­fi­ca­re. Reve­nind la infras­truc­tu­ră, din buge­tul local nu putem face inves­ti­ţii. Dacă aştep­tăm să folo­sim bani din buge­tul local, vor tre­ce zeci de ani! Sun­tem ca o fami­lie tână­ră care are de ales între a sta cu părinţii sau între a se muta în casă nouă cu bani lua­ţi de la ban­că. Mai vreau să spun fap­tul că pes­te 8.000 de cetă­ţeni nu şi-au achi­tat taxe­le­le şi impo­zi­te­le de ani buni. În plus, sub­venţia la căl­du­ră pen­tru fie­ca­re fami­lie este de 1.200 de lei”.
Pri­ma­rul Cris­ti­an Radu şi‑a înche­iat ple­doa­ria cu o ploa­ie de acu­za­ţii adu­se con­si­li­e­ri­lor din opo­zi­ţie căro­ra le‑a reproşat fap­tul că se opun dezvol­tă­rii urbei, de par­că votu­ri­le aces­to­ra ar con­ta.
După cum se ştie, edi­lul are majo­ri­ta­tea în Con­si­li­ul Local, ast­fel că 11 din 19 con­si­li­eri votea­ză toa­te ini­ţi­a­ti­ve­le domni­ei sale fără să miş­te în front. Toc­mai de ace­ea rea­cţia domni­ei sale este cel puţin sur­prin­ză­toa­re, în con­di­ţi­i­le în care având votu­ri­le la dege­tul mic, nu a reu­şit, de la înce­pu­tul celui de-al doi­lea man­dat, să miş­te ceva în muni­ci­piu.
Pe de altă par­te, zelul şi efer­ves­cenţa câtor­va din­tre libe­rali fri­zea­ză ridi­co­lul. Înţe­le­gem, sunt docili, supu­şi, cu lecţia învă­ţa­tă de la par­tid, dar să nu‑i laşi pe opo­zanţi să des­chi­dă gura, să între­be, să se lămu­reas­că, să pri­meas­că docu­men­ta­ţia com­ple­tă supu­să apro­bă­rii sea­mă­nă cu un pui de dic­ta­tu­ră.
Nu în ulti­mul rând, este un mis­ter unde ajung banii buge­tu­lui local, deloc sărac, având în vede­re fap­tul că Man­ga­lia încă duce lip­sa unor uni­tă­ţi de învă­ţământ care să nu‑i mai obli­ge pe elevi să înveţe în două schim­buri, încă nu exis­tă sufi­cien­te săli de sport, încă ora­şul are un aspect gri, aban­do­nat, încă atra­ge­rea inves­ti­to­ri­lor se lasă aştep­ta­tă.

Sur­sa: editiadesud.ro, Mier­curi, 27.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele