Presa din SUA, despre România. „Este cea mai frumoasă țară din Europa!”

0
289

Româ­nia poa­te fi con­si­de­ra­tă cea mai fru­moa­să țară din Euro­pa, sus­ți­ne cele­bra publi­ca­ție ame­ri­ca­nă The Huffin­gton Post. Poten­ți­a­lul turis­tic al țării noas­tre a fost elo­gi­at într-un arti­col publi­cat, sâm­bă­tă, de jur­na­lis­ta Patti Mor­row, blo­gger, foto­graf și jur­na­list spe­cia­li­zat în călă­to­rii, s‑a decla­rat impre­sio­na­tă, prin­tre alte­le, de Trans­fă­gă­ră­șan, arhi­tec­tu­ra cos­mo­po­li­tă din Bucu­rești, bise­ri­ci­le for­ti­fi­ca­te din Transil­va­nia și de cas­te­le­le Bran și Peleș.

Româ­nia a impre­sio­nat o jur­na­lis­tă de la cele­bra publi­ca­ție ame­ri­ca­nă The Huffin­gton Post, SUA care con­si­de­ră că țara noas­tră poa­te fi cea mai fru­moa­să din Euro­pa. În arti­co­lul inti­tu­lat „Is Roma­nia Euro­pe’s Pret­ti­est Coun­try? It Just Might Be” („Este Româ­nia cea mai fru­moa­să țară a Euro­pei? Chiar ar putea fi”), Patti Mor­row a elo­gi­at mai mul­te obiec­ti­ve turis­ti­ce ale Româ­ni­ei. „Pie­țe din ora­șe încân­tă­toa­re ce datea­ză din tim­puri medi­e­va­le, dea­luri cu pan­te blân­de care se întind cât vezi cu ochii, cas­te­le înve­li­te în mis­te­rul Con­te­lui Dra­cu­la, per­spec­ti­ve minu­na­te asu­pra cul­mi­lor stân­coa­se ale mun­ți­lor și o rețea ce pare infi­ni­tă de for­tă­re­țe și bise­rici”, este o des­cri­e­re făcu­tă în publi­ca­ția din SUA, pre­ci­zea­ză Ager­pres.

Și să nu uităm de Trans­fă­gă­ră­șan — fără îndo­ia­lă cel mai spec­ta­cu­los drum din lume. Fru­mu­se­țea natu­ra­lă a Româ­ni­ei și diver­si­ta­tea ei cul­tu­ra­lă ar putea să vă sur­prin­dă. Măr­gi­ni­tă de Marea Nea­gră din sud-estul Euro­pei, prin­tre atrac­ți­i­le aces­tei țări se află și flu­vi­ul Dună­re și Mun­ții Car­pați”, a adă­u­gat jur­na­lis­ta ame­ri­ca­nă în debu­tul arti­co­lu­lui.

Citiți con­ti­nu­a­rea arti­co­lu­lui în evz.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply