OFICIAL: Mai multe locuinţe sociale din Mangalia au fost evacuate cu executor judecătoresc [FOTO/VIDEO]

0
608

Mai mul­te fami­lii din Man­ga­lia, care locu­iau în locu­inţe soci­a­le au fost eva­cu­a­te în cur­sul zilei de vineri, 15 sep­tem­brie, în baza unor hotă­râri judecătoreşti/titlu exe­c­u­to­riu. Acţiu­ni­le de eva­cu­a­re au fost con­du­se de către doam­na exe­c­u­tor jude­că­to­resc, Sar­kis Ioni­ca, în pre­zenţa jan­dar­mi­lor, Poli­ţi­ei Loca­le şi repre­zen­tanţi­lor pri­mă­ri­ei, con­form pre­ve­de­ri­lor lega­le. Pro­ce­du­ra de eva­cu­a­re a vizat 15 fami­lii, care în ulti­mii ani au acu­mu­lat dato­rii foar­te mari la uti­li­tă­ţi şi chi­rie sau locu­iau fără for­me lega­le.

Ast­fel, 13 fami­lii au fost eva­cu­a­te din locu­in­țe­le situ­a­te în zona “Barăci”, afla­tă la mar­gi­nea car­ti­e­ru­lui de case din Man­ga­lia. O fami­lie a fost eva­cu­a­tă de la Cămi­nul CP5 şi una din­tr-un bloc ANL, situ­at pe stra­da Ion Budai Delea­nu. Toţi cei eva­cu­a­ţi au pri­mit soma­ţii, în urmă cu apro­xi­ma­tiv trei luni şi nu s‑au opus pro­ce­du­ri­lor spe­ci­fi­ce de eva­cu­a­re. În urma eli­be­ră­rii locu­inţe­lor viza­te, aces­tea au fost izo­la­te, con­form pro­ce­du­ri­lor lega­le, urmând a fi demo­la­te de pri­mă­rie. Une­le depen­dinţe con­stru­i­te ile­gal au fost demo­la­te chiar în tim­pul acţiu­nii de eva­cu­a­re de vineri, întru­cât pre­zen­tau un risc avan­sat de degra­da­re.

Pe măsu­ră ce vom câş­ti­ga în instanţă, acţiu­ni­le de eva­cu­a­re vor con­ti­nua, iar aces­te barăci insa­lu­bre vor fi demo­la­te. Toţi cei care locu­iesc cu for­me lega­le vor fi muta­ţi, iar cei­la­lţi să se întoar­că de unde au venit la înce­pu­tul ani­lor 2000”, a decla­rat pri­ma­rul Man­ga­li­ei, Radu Cris­ti­an. Din cei apro­xi­ma­tiv 180 de adulţi, care locu­iesc în zona “Barăci”, doar 17 sunt anga­ja­ţi cu for­me lega­le, alţi 28 fiind pen­sio­nari.

O pro­ble­mă şi mai mare o con­sti­tu­ie pri­va­rea celor mici de o edu­ca­ţie adec­va­tă, întru­cât mulţi din­tre acei părinţi nu îşi duc copi­ii la gră­di­ni­ţă sau la şcoa­lă, chiar dacă noi facem efor­turi pen­tru a le asi­gu­ra trans­port şi masă cal­dă în fie­ca­re zi”, a com­ple­tat edi­lul Man­ga­li­ei.

În func­ție de deci­zi­i­le instan­ței, eva­cuă­ri­le din aceas­tă zonă au loc peri­o­dic şi vizea­ză fami­li­i­le, care locu­iesc fără for­me lega­le sau cele care acu­mu­lea­ză dato­rii la pla­ta uti­li­tă­ți­lor și chi­ri­i­lor şi refu­ză locu­ri­le de mun­că puse la dis­po­zi­ție de către auto­ri­tăți. Pri­mă­ria Man­ga­lia are în plan eli­be­ra­rea și igie­ni­za­rea res­pec­ti­vei zone, unde se inten­țio­nea­ză con­stru­i­rea de locu­in­țe soci­a­le moder­ne, care să fie ocu­pa­te în mod legal de per­soa­ne care accep­tă un loc de mun­că şi sunt bun-pla­t­nici. Pre­ci­zăm că, în cur­sul aces­tui an, numă­rul asis­ta­ţi­lor soci­al din muni­ci­pi­ul Man­ga­lia s‑a redus aproa­pe de zero, după ce admi­nis­tra­ţia publi­că loca­lă a făcut veri­fi­cări rigu­roa­se refe­ri­tor la per­soa­ne­le care pri­mesc aju­toa­re din banul public.

La can­ti­na soci­a­lă, numă­rul celor care bene­fi­ci­a­ză de masă gra­tu­i­tă a fost dimi­nu­at dras­tic, ajun­gân­du-se la apro­xi­ma­tiv 30 de per­soa­ne, din cei pes­te 400 care pri­meau masă cal­dă pe banii comu­ni­tă­ţii, acum câţi­va ani”, a con­chis edi­lul Man­ga­li­ei.

(Comu­ni­cat pri­mit de la Biro­ul de pre­să al Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia).


(Video: Mangalia.Tv).


Man­ga­lia News, 15.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele