OFICIAL. Guvernul a stabilit lista alimentelor distribuite în școli. Ce vor primi elevii și preșcolarii

0
412

Exe­cu­ti­vul a apro­bat lis­ta de fruc­te, legu­me și pro­du­se lac­ta­te și de pani­fi­ca­ție care se vor dis­tri­bui pre­ș­co­la­ri­lor și ele­vi­lor de gim­na­ziu în noul an șco­lar, limi­ta valori­că fixa­tă fiind de 2,05 lei/zi, suma alo­ca­tă de la buge­tul de stat fiind de pes­te 377 mili­oa­ne de lei.

Guver­nul a adop­tat, printr‑o Hotă­râre, modul de apli­ca­re și de finan­ța­re a Pro­gra­mu­lui pen­tru școli al Româ­ni­ei, în peri­oa­da 2017–2023, pro­gra­mul fiind deja adop­tat pe 18 august.

Con­form actu­lui nor­ma­tiv, pen­tru anul șco­lar 2017–2018, limi­ta valori­că zilnică/preșcolar sau elev este de 2,05 lei, din­tre care: 0,6 lei pen­tru por­ția de fruc­te și legu­me; 0,88 lei pen­tru por­ția de lap­te de con­sum și pro­du­se lac­ta­te fără ada­os de lap­te praf; 0,57 lei pen­tru por­ția de pro­du­se de pani­fi­ca­ție.

Numă­rul total al bene­fi­ci­a­ri­lor aces­tui pro­gram este esti­mat la pes­te două mili­oa­ne.

”Pen­tru anul șco­lar 2017–2018, de la buge­tul de stat este pre­vă­zu­tă suma de 377,08 mili­oa­ne lei, care se uti­li­zea­ză după cum urmea­ză: 70,483 mili­oa­ne lei pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de fruc­te și legu­me și 41,408 mili­oa­ne lei pen­tru deru­la­rea măsu­ri­lor edu­ca­ti­ve; 109,3 mili­oa­ne lei pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de lap­te de con­sum și pro­du­se lac­ta­te fără ada­os de lap­te praf și 41,408 mili­oa­ne lei pen­tru deru­la­rea măsu­ri­lor edu­ca­ti­ve; 114,4 mili­oa­ne lei pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de pro­du­se de pani­fi­ca­ție”, pre­ci­zea­ză Guver­nul.

Măsu­ri­le edu­ca­ti­ve men­țio­na­te pre­su­pun orga­ni­za­rea de vizi­te la fer­me pomicole/legumicole sau la fer­me de pro­du­ce­re a lap­te­lui, la expo­zi­ții, târ­guri sau alte eve­ni­men­te și/sau acti­vi­tăți simi­la­re; orga­ni­za­rea de con­cur­suri tema­ti­ce lega­te de con­su­mul de fruc­te și legu­me și lap­te și pro­du­se lac­ta­te, orga­ni­za­rea de zile tema­ti­ce dedi­ca­te con­su­mu­lui de fruc­te și legu­me și de lap­te și pro­du­se lac­ta­te sau de acti­vi­tăți edu­ca­ti­ve prac­ti­ce.

Fon­du­ri­le alo­ca­te de Guvern sunt com­ple­ta­te de un aju­tor euro­pean, prin Fon­dul Euro­pean de Garan­ta­re Agri­co­lă, pen­tru ace­eași peri­oa­dă, în cuan­tum de 6,866 mili­oa­ne euro pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de fruc­te și legu­me și deru­la­rea măsu­ri­lor edu­ca­ti­ve afe­ren­te, res­pec­tiv de 10,865 mili­oa­ne euro pen­tru acor­da­rea gra­tu­i­tă de lap­te și pro­du­se lac­ta­te.

Lis­ta pro­du­se­lor care vor fi dis­tri­bu­i­te ele­vi­lor con­ți­ne:

Fruc­te și legu­me: mere, pere, stru­guri de masă, pru­ne, morcov, păs­târ­nac, țeli­nă rădă­ci­nă, sfe­clă roșie, ardei grași, cas­tra­veți proas­peți;

Lap­te și pro­du­se lac­ta­te: lap­te de con­sum fără ada­os de lap­te praf (lap­te tra­tat ter­mic, pas­te­u­ri­zat sau UHT), pro­du­se lac­ta­te fer­men­ta­te fără ada­os de lap­te praf (iaurt, lap­te acru, lap­te covă­sit, che­fir, sana și alte sor­ti­men­te de lap­te fer­men­ta­te sau acri­te);

Pro­du­se de pani­fi­ca­ție: corn sau baton din făi­nă inte­gra­lă; covrigi sim­pli sau bis­cu­iți uscați din făi­nă inte­gra­lă, fără ada­os de zahăr, îndul­ci­tori și alți adi­tivi ali­men­tari.

”Pe par­cur­sul săp­tămâ­nii, unui preșcolar/elev i se vor acor­da gra­tu­it 2 por­ții de fruc­te și/sau legu­me, 2 por­ții de lap­te, o por­ție de pro­du­se lac­ta­te și 5 por­ții de pro­du­se de pani­fi­ca­ție.

Pen­tru asi­gu­ra­rea diver­si­tă­ții, por­ția de fruc­te și/sau legu­me va fi înso­ți­tă de o por­ție de bis­cu­iți și/sau covrigi uscați, iar por­ția de lap­te și pro­du­se lac­ta­te va fi înso­ți­tă de corn și/sau baton.

În cazul în care uni­tă­ți­le de învă­țământ nu dis­pun de spa­ții de depo­zi­ta­re, por­ția de pro­du­se lac­ta­te poa­te fi înlo­cu­i­tă cu o por­ție de lap­te”, mai pre­ci­zea­ză sur­sa cita­tă.

sur­sa: reporterntv.ro, 08.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply