Nici o şedinţă fără scandal, la Mangalia! Împrumutul solicitat de primar A DECLANŞAT NEBUNIA!

0
362

Con­si­li­e­rii PSD şi ALDE îl acu­ză pe Radu că împo­vă­rea­ză buge­tul, edi­lul îi numeş­te „min­ci­noşi” şi „mani­pu­la­tori”.

REPLICA: Nu se face pace la Man­ga­lia. Con­si­li­e­rii PSD, ALDE şi PMP con­ti­nuă răz­bo­i­ul cu pri­ma­rul libe­ral al muni­ci­pi­u­lui, Cris­ti­an Radu. PSD Man­ga­lia a anu­nţat, prin inter­me­di­ul unui comu­ni­cat de pre­să, că aleşii locali nu vor vota pro­iec­tul ini­ţi­at de edil, pri­vind con­trac­ta­rea unui împru­mut, con­si­li­e­rii soci­al-demo­cra­ţi afir­mând că „un bun mana­ger ar cău­ta ast­fel de fon­duri neram­bu­r­sa­bi­le, nu s‑ar înda­to­ra în con­di­ţi­i­le în care, în sta­tis­ti­ci­le Minis­te­ru­lui de Finanţe, Man­ga­lia ocu­pă deja un ruşi­nos loc II în topul dato­ri­i­lor!”. În repli­că, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu îi acu­ză pe repre­zen­tanţii PSD Man­ga­lia şi ALDE de „mani­pu­lări şi min­ciu­nă”. Împre­u­nă, PSD, ALDE şi PMP au 8 con­si­li­eri la Man­ga­lia, din tota­lul de 19. Este de aştep­tat, aşa­dar, ca pro­iec­tul să trea­că, având în vede­re cei­la­lţi 11 con­si­li­eri care susţin ini­ţi­a­ti­ve­le lui Radu.

Repre­zen­tanţii PSD Man­ga­lia în Con­si­li­ul Local s‑au decla­rat soli­dari în încer­ca­rea de a blo­ca o nouă ten­ta­ti­vă a pri­ma­ru­lui Radu Cris­ti­an de aîm­po­vă­ra orra­şul cu o dato­rie de pes­te 13 mili­oa­ne de euro. La anu­nţa­ta şedinţă a Con­si­li­u­lui Local Man­ga­lia, care va avea loc marţi, con­si­li­e­rii PSD vor vota NU la pro­pu­ne­rea numă­rul 4, pri­vind con­trac­ta­rea unui împru­mut în valoa­re de 13 mili­oa­ne de euro.

Împru­mu­tul va fi ram­bu­r­sat în urmă­to­rii 12 — 15 ani, ast­fel în pri­mii 3 ani muni­ci­pa­li­ta­tea va plăti câte 500.000 euro pe an, urmând ca res­tul dato­ri­ei să atingă colo­sa­la cifră de 2 mili­oa­ne de euro pe an. Un sim­plu cal­cul mate­ma­tic ara­tă că ora­şul va ram­bu­r­sa, cu tot cu dobân­zi­le afe­ren­te, 21 de mili­oa­ne de euro, deci o sumă cu o tre­i­me mai mare decât cea con­trac­ta­tă (…)”, se ara­tă în comu­ni­ca­tul PSD, care com­ple­tea­ză ast­fel decla­ra­ţi­i­le repre­zen­tanţi­lor ALDE pe acest subiect.

În repli­că, pri­ma­rul Cris­ti­an Radu a trans­mis: „Coa­li­ţia min­ciu­nii şi dez­in­for­mă­rii (PSD-ALDE) se opu­ne pro­iec­te­lor de moder­ni­za­re a infras­truc­tu­rii şi asfal­ta­re a stră­zi­lor din Man­ga­lia. Cele doua par­ti­de au pro­ce­dat la fel şi în iar­na anu­lui 2015, când au blo­cat in Con­si­li­u­lul Local fina­li­za­rea pro­iec­te­lor cu finanţa­re UE — Par­cul Ever­gre­en şi Ale­ea Tei­lor, doar pen­tru ca cele doua inves­ti­ţii să nu fie rea­li­za­te de pri­mar, până la ale­ge­ri­le din 2016. Ace­lea­şi par­ti­de au refu­zat să apro­be un spri­jin finan­ci­ar din par­tea Guver­nu­lui, pen­tru ca apoi să ara­te cu dege­tul către pri­mar, ca nu are bani sa întreţi­nă ora­şul.

Pen­tru a face inves­ti­ţii, ori­ce pri­mă­rie ape­lea­ză la sur­se exter­ne, cum ar fi fon­duri UE, guver­na­men­ta­le sau împru­mu­turi. In Man­ga­lia, sunt in deru­la­re pro­iec­te cu finanţa­re de la Guvern şi sunt în curs de imple­men­ta­re pro­iec­te cu fon­duri UE. Totu­şi, pen­tru a aco­peri toa­te nevo­i­le comu­ni­tă­ţii, în pri­mul rând cele lega­te de infras­truc­tu­ra, au fost făcu­te demer­suri pen­tru con­trac­ta­rea unui împru­mut cu o dobân­da redu­să, de apro­xi­ma­tiv 1%.

Banii vor fi folo­si­ţi exclu­siv pen­tru pro­iec­te apro­ba­te în pre­a­la­bil de CL, cu maxi­mum de trans­pa­renţă. Atenţie: nu va exis­ta nici o pre­siu­ne pe buge­tul local, iar cetă­ţe­nii nu vor plăti impo­zi­te sau taxe mai mari. Ori­ce locu­i­tor al Man­ga­li­ei vrea sa asfal­tăm stră­zi­le, să moder­ni­zăm Casa de Cul­tu­ră sau să redes­chi­dem cine­ma­to­gra­ful Pes­că­ruş. Sin­gu­rii care nu vor sunt poli­ti­cie­nii PSD-ALDE, din moti­ve strict elec­to­ra­le: sa puna pri­ma­ru­lui bete‑n roa­te, chiar dacă ata­cu­ri­le lor se răsfrâng direct asu­pra comu­ni­tă­ţii”, susţi­ne edi­lul.

De alt­fel, dema­go­gia aces­tor poli­ti­cieni este fără mar­gini. In loc sa blo­che­ze un împru­mut pe care Pri­ma­ria Man­ga­lia l‑ar putea lua, in cele mai bune con­di­ții ban­ca­re din ulti­mii 10–15 ani, con­si­li­e­rii PSD-ALDE ar tre­bui sa expli­ce public ce împru­mu­turi s‑au luat in 2001 și 2006, la ce dobânzi și mai ales ce au făcut cu banii.

Chiar unii din­tre actu­a­lii con­si­li­eri s‑au înfrup­tat din acei bani, “con­stru­ind” barăci pen­tru infrac­to­rii ora­șu­lui, aduși in Man­ga­lia pen­tru voturi, de un fost pri­mar. Locu­i­to­rii Man­ga­li­ei tre­bu­ie sa afle ade­va­rul, nu sa fie min­ti­ti la nesfâr­șit. Inca din 2013, când am racor­dat ora­șul la rețea­ua de gaze, au min­țit ca am îngro­pat o bute­lie. Anul tre­cut, in cam­pa­nie, un pse­u­do-poli­ti­cian PSD, făcut con­si­li­er “noap­tea, ca Hoții”, sco­tea lumea in stra­da, pe Face­bo­ok, cu cele­bra min­ciu­na a “zidu­lui de 3 metri” de pe Ale­ea Tei­lor. Cat masoa­ra, de fapt, acel zid?

Ace­lași poli­truc a dez­in­for­mat lumea ca plătim 1,2 mil. Euro pe un pro­iect la care con­tri­bu­ția tota­la a Pri­mă­ri­ei Man­ga­lia este de numai câte­va mii de euro, pe doi ani. Cum sa mai cre­a­dă cine­va in mani­pu­lă­ri­le PSD-ALDE, când ei au vân­dut ilu­zii ca fac apa 1 leu, iar apoi au votat cu doua mâini MAJORAREA pre­țu­lui la apa. Fac apel la cetă­țe­nii de buna cre­din­ță ai Man­ga­li­ei, sa nu ple­ce ure­chea la into­xi­că­ri­le unor poli­ti­cieni care, pen­tru inte­re­se­le lor, au fost in sta­re sa lase ora­șul in frig, in mie­zul ier­nii, iar acum folo­sesc frân­turi de ade­văr pen­tru a con­strui un impe­riu al min­ciu­nii, dez­in­for­ma­rii și mani­pu­lă­rii poli­ti­ce”, mai decla­ră Cris­ti­an Radu.

A.C. replicaonline.ro, Luni, 25 sep­tem­brie 2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele