Ministerul Educatiei Nationale va acorda 308.611 ghiozdane pentru elevii din clasele II-VII și rechizite școlare pentru preșcolari

0
229

Ele­vii din cla­se­le pre­gă­ti­toa­re și din cla­se­le I pri­mesc ghi­o­z­da­ne prin pro­gra­mul națio­nal. Cere­rea de finan­ța­re pen­tru asi­gu­ra­rea de rechi­zi­te șco­la­re și ghi­o­z­da­ne prin pro­gra­mul POAD a fost apro­ba­tă.

Cere­rea de finan­ța­re depu­să de Minis­te­rul Edu­ca­ți­ei Națio­na­le, la înce­pu­tul lunii sep­tem­brie, prin Pro­gra­mul Ope­ra­țio­nal Aju­to­ra­rea Per­soa­ne­lor Dez­a­van­ta­ja­te (POAD) 2014–2020 a fost apro­ba­tă. Deci­zia per­mi­te, înce­pând cu acest an șco­lar, achi­zi­țio­na­rea de rechi­zi­te pen­tru pre­ș­co­lari, res­pec­tiv supli­men­ta­rea cu ghi­o­z­da­ne a pache­te­lor de rechi­zi­te ce se acor­dă ele­vi­lor din ciclul pri­mar și gim­na­zi­al.

Mai exact, sunt asi­gu­ra­te fon­du­ri­le nece­sa­re finan­ță­rii achi­zi­ți­ei a 308.611 ghi­o­z­da­ne pen­tru ele­vii din cla­se­le II-VIII (ele­vii din cla­se­le pre­gă­ti­toa­re și I pri­mesc ghi­o­z­da­ne prin pro­gra­mul națio­nal), pre­cum și rechi­zi­te șco­la­re pen­tru un număr esti­mat de 51.539 de pre­ș­co­lari. Valoa­rea esti­ma­tă de achi­zi­ție este de 40 lei/elev/an șco­lar.

Cere­rea de finan­ța­re este com­ple­men­ta­ră pro­gra­mu­lui națio­nal deru­lat de Guver­nul Româ­ni­ei în con­for­mi­ta­te cu pre­ve­de­ri­le Legii 126/2002 pen­tru apro­ba­rea Ordo­nanţei de urgen­ță a Guver­nu­lui nr. 33/2001 pri­vind acor­da­rea de rechi­zi­te şco­la­re și Legii nr. 248 din 28 octom­brie 2015 pri­vind sti­mu­la­rea par­ti­ci­pă­rii în învă­ţămân­tul preş­co­lar a copi­i­lor pro­ve­nind din fami­lii defa­vo­ri­za­te. Obiec­ti­vul urmă­rit este ca prin majo­ra­rea buge­tu­lui alo­cat ini­țial (11.118.363 lei), fie­ca­re copil din gru­pul țin­tă să pri­meas­că în anul șco­lar 2017–2018 atât rechi­zi­te șco­la­re, cât și ghi­o­z­dan.

Gru­pul țin­tă eli­gi­bil este repre­zen­tat de copi­ii cei mai dez­a­van­ta­ja­ţi din învă­ţămân­tul de stat pre­ș­co­lar, pri­mar şi gim­na­zi­al, cur­suri de zi, aflați în întreţi­ne­rea fami­li­i­lor al căror venit mediu net lunar pe mem­bru de fami­lie, rea­li­zat în luna iulie a fie­că­rui an, este de maxi­mum 50% din sala­ri­ul de bază minim brut pe ţară.

Suma tota­lă din POAD 2014–2020 des­ti­na­tă Minis­te­ru­lui Edu­ca­ți­ei națio­na­le pen­tru finan­ța­rea a diver­se pro­gra­me cu impact soci­al este de 27.000.000 euro, ceea ce pre­su­pu­ne un buget mediu anu­al de 6.750.000 euro pe dura­ta între­gu­lui exer­ci­țiu finan­ci­ar, cu posi­bi­li­ta­tea redis­tri­bu­i­rii sume­lor în func­ție de nece­si­tăți. (Sur­sa: MEN).


Man­ga­lia News, 29.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele