Gură de oxigen pentru Şantierul militar Mangalia: subcontractant al unei firme private la un contract cu Forţele Navale

0
1405

 Lucrări de repa­ra­ţii la SN Man­ga­lia. Sur­sa foto: you­tu­be.

REPLICA: Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA, mai cunos­cut sub nume­le de Șan­ti­e­rul mili­tar, a pri­mit o nespe­ra­tă gură de oxi­gen de la unul din com­pe­ti­to­rii săi pri­va­ţi din Con­stanţa. Şan­ti­e­rul mili­tar, deţi­nut de sta­tul român, va fi sub­con­trac­tant într‑o serie de lucrări ofe­ri­te de Forţe­le Nava­le. Suma nu este foar­te mare, dar aju­tă la supra­vi­eţu­i­rea unui şan­ti­er care, de la con­stru­it nave de răz­boi a ajuns să nete­zeas­că tabla pen­tru core­e­nii de la DMHI.

Minis­te­rul Apă­ră­rii Naţio­na­le, prin UM 02022 Con­stanţa, a înche­iat pe 12.09.2017 un acord cadru pen­tru ser­vi­cii de „ando­ca­re şi repa­ra­ţii doc plu­ti­tor 200 tf, pro­iect 1431”, care vor fi pres­ta­te în Por­tul Mili­tar Man­ga­lia şi Por­tul Mili­tar Tul­cea. Con­trac­tul a fost atri­bu­it prin nego­ci­e­re fir­mei Teh­no­rex Inter­na­tio­nal SRL Con­stanţa, care va pri­mi pen­tru ser­vi­ci­i­le sale 2.185.394 lei, fără TVA.

Lucră­ri­le pot fi sub­con­trac­ta­te în pro­porţie de 30%, sub­con­trac­tant în acest caz fiind Şan­ti­e­rul Naval Man­ga­lia SA, care va pres­ta “lucrări de ando­ca­re, sabla­re, vop­si­to­rie, revi­zii şi repa­ra­ţii la tan­cu­ri­le de balast, com­bus­ti­bil, insta­la­ţii de înca­l­zi­re şi pun­te”. Teh­no­rex Inter­na­tio­nal SRL este o obi­ş­nu­i­tă a con­trac­te­lor cu sta­tul, fir­ma cu obiect de acti­vi­ta­te repa­ra­rea şi întreţi­ne­rea nave­lor şi băr­ci­lor, pri­mind în ulti­mii lucrări de 3,5 mili­oa­ne de euro de la insti­tu­ţii publi­ce.

Cele mai impor­tan­te au fost cele de 490.000 de euro, în sep­tem­brie 2007, de la Agenţia Româ­nă de Sal­va­re a Vieţii Ome­neşti pe Mare (ARSVOM este cli­en­tul pre­fe­rat, cu cele mai mul­te con­trac­te), cele de 362.000 euro de la Admi­nis­tra­ţia Flu­vi­a­lă a Dună­rii de Jos RA Gala­ţi, în octom­brie 2015, con­trac­tul de 200.000 de euro din sep­tem­brie 2015 de la Con­si­li­ul Judeţean Dolj etc. Fir­ma este deţi­nu­tă de fami­li­i­le Cris­ti­an şi Cris­ti­na Antohi şi Gabriel şi Viori­ca Micu şi a rapor­tat pen­tru anul tre­cut afa­ceri de 6.122.377 lei, un pro­fit net de 595.679 lei, cu 12 anga­ja­ţi, dar şi dato­rii de 2.172.338.

Ce‑a fost şi ce‑a ajuns

Citiți con­ti­nu­a­rea în replicaonline.ro, 25.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele