FPTR: Statiunile de pe litoral ar trebui administrate de o companie public-privata non profit, pe modelul statiunilor franceze

0
364

Pen­tru a putea fi exploa­ta­te efi­cient si pen­tru a se rezol­va, in ace­la­si timp, si pro­ble­ma for­tei de mun­ca, sta­tiu­ni­le de pe lito­ral ar tre­bui admi­nis­tra­te pe mode­lul sta­tiu­nii fran­ce­ze, si anu­me de o com­pa­nie non pro­fit care sa aiba la baza un par­te­ne­ri­at public-pri­vat, cred repre­zen­tan­tii patro­na­te­lor din turis­mul roma­nesc. Aces­tia i‑au pre­zen­tat ide­ea si minis­tru­lui Turis­mu­lui, Mir­cea Dobre, cu care s‑au intal­nit la ince­pu­tul sap­ta­ma­nii pen­tru o ana­li­za a aces­tui sezon esti­val.

Toa­te sta­tiu­ni­le turis­ti­ce se pot auto­fi­nan­ta din taxe­le si impo­zi­te­le pe care le pla­tes­te medi­ul pri­vat”, a decla­rat Moham­mad Murad, pre­se­din­te­le Fede­ra­ti­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Roma­nesc (FPTR). El a afir­mat ca in urma unor ana­li­ze ample ale fede­ra­ti­ei pe care o con­du­ce refe­ri­tor la pro­ble­me­le lito­ra­lu­lui roma­nesc, a reie­sit ca cea mai buna solu­tie pen­tru efi­cien­ti­za­rea acti­vi­ta­ti­lor este cre­a­rea unei com­pa­nii public-pri­va­te, non pro­fit, care sa admi­nis­tre­ze sta­tiu­ni­le, asa cum se intam­pla de multi ani, cu suc­ces, in sta­tiu­ni­le fran­ce­ze.

O ast­fel de enti­ta­te ar putea sto­pa si cri­za for­tei de mun­ca cu care se con­frun­ta turis­mul roma­nesc, in gene­ral si cel de lito­ral in mod spe­cial, carac­te­rul sezo­ni­er al acti­vi­ta­tii aces­tu­ia adan­cind aceas­ta cri­za.

De 10 ani de zile se fac pro­iec­te pe fon­duri euro­pe­ne si noi nu avem for­ta de mun­ca. Pro­ble­ma nu sunt cen­tre­le de for­ma­re sau pro­fe­so­rii, pro­ble­ma o repre­zin­ta oame­nii, cei care mun­cesc, cei care vin sa se sco­la­ri­ze, pen­tru ei tre­bu­ie sa gasim o solu­tie finan­ci­a­ra, decla­ra dl. Dra­gos Radu­can, prim Vice­pre­se­di­ne Exe­cu­tiv al Fede­ra­ti­ei Patro­na­te­lor din Turis­mul Roma­nesc (FPTR).

Cum sa fie impar­ti­te pla­je­le

Con­ti­nu­a­rea, pe hwall-street.ro, 06.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele