Federaţia Română de Lupte: “Avem cale liberă spre Jocurile Olimpice!” CS Mangalia, pe primul loc la feminin!

0
502

Week-end-ul tre­cut, pe nisi­pul din sta­ţiu­nea Mama­ia, a avut loc o nouă edi­ţie a Cam­pi­o­na­te­lor Naţio­na­le indi­vi­du­a­le de lup­te pe pla­jă, la cadeţi juni­ori, băieţi şi fete.

Pes­te 200 de spor­tivi au luat par­te la eve­ni­ment şi au ofe­rit publi­cu­lui un spec­ta­col de mare cali­ta­te. Sub pri­vi­ri­le preşe­din­te­lui Fede­ra­ţi­ei Româ­ne de Lup­te, Răzvan Pâr­că­la­bu, cei mai de per­spec­ti­vă lup­tă­tori români au ară­tat de ce lup­te­le sunt atât de iubi­te pe teri­to­ri­ul ţării noas­tre. Au făcut spec­ta­col pe nisip Ale­xan­dra Anghel, Şte­fa­nia Pri­ce­pu­tu, Maria Cio­clea, spor­ti­ve meda­li­a­te anul aces­ta în com­pe­ti­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le. În toi­ul dis­pu­te­lor, ofi­ci­a­lii fede­ra­ţi­ei au anu­nţat ofi­ci­al intra­rea lup­te­lor pe nisip în selec­ta fami­lie a spor­tu­ri­lor olim­pi­ce, înce­pând cu edi­ţia din 2024.

Este o ves­te cât se poa­te de bună, iar Con­stanţa va avea un cuvânt greu de spus în lup­te­le pe nisip. Aici, la mal de mare, se mun­ceş­te mult, iar rezul­ta­te­le nu au întâr­zi­at să apa­ră. Sunt mân­dru că Fede­ra­ţia Româ­nă de Lup­te deţi­ne pri­ma pozi­ţie în topul foru­ri­lor naţio­na­le. Am cuce­rit meda­lii la Jocu­ri­le Olim­pi­ce, la Cam­pi­o­na­te­le Mondi­a­le şi Euro­pe­ne şi vă asi­gur că seria per­for­manţe­lor va con­ti­nua”, a decla­rat preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Judeţe­ne de Lup­te Con­stanţa, Gigi Pam­bu­ca, mem­bru al Biro­u­lui Fede­ral al FR de Lup­te.

Sâm­bă­tă, în com­pe­ti­ţia cadeţi­lor, CS Man­ga­lia (antre­nor Mari­an Oan­cea) s‑a cla­sat pe pri­mul loc în ierar­hia pe meda­lii la femi­nin, dato­ri­tă rezul­ta­te­lor foar­te bune înre­gis­tra­te de Ana Maria Pâr­vu (50 kg) — locul 1 şi Ana Maria Pre­di­că (50 kg) — locul 2. Tot la cadeţi, Minur Pîr­vu (CS Farul) şi Cătă­lin Pîr­vu (CS Man­ga­lia) au câş­ti­gat bron­zul la cate­go­ri­i­le 50 kg, res­pec­tiv 70 kg.

Citiți arti­co­lul inte­gral, în cugetliber.ro, Luni, 04.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply