EVENIMENT! La geamie, în prima zi de Bayram, a fost lansat filmul documentar “Esmahan, comoara de la Mangalia” — FOTO VIDEO

0
1076

Paul Palenc­sar: “Mul­țu­mesc Comu­ni­tă­ții Musul­ma­ne din Man­ga­lia pen­tru atmosfe­ra extra­or­di­na­ră şi ospi­ta­li­ta­tea pe care le-am pri­mit aici. Lan­sa­rea fil­mu­lui docu­men­tar “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia” chiar în mos­che­ea des­pre care acest film vor­beş­te, ofe­ră împli­ni­re pro­fe­sio­na­lă şi uma­nă.

La Man­ga­lia se află cea mai veche mos­chee din Româ­nia. Puţini ştiu asta, atât turi­şti, cât şi local­nici. Cur­tea gea­mi­ei adă­pos­teş­te mor­min­te cu o vechi­me de patru sute de ani. Ast­fel, cur­tea este un veri­ta­bil parc al veş­ni­ci­ei. Acest film este for­mat dintr‑o mul­ti­tu­di­ne de stări, pe care eu însumi le-am tră­it ală­tu­ri de comu­ni­ta­tea musul­ma­nă din Man­ga­lia, comu­ni­ta­te cu o vechi­me de 700 de ani pe melea­gu­ri­le din Dobro­gea”.

Am fost între­bat, des­pre ce e vor­ba în acest film? Sin­cer, nu ştiu… Acum patru ani păşeam pen­tru pri­ma dată în cur­tea celei mai vechi mos­chei din Româ­nia, Esma­han Sul­tan, la Mangalia.Totul a înce­put cu un arti­col pe care l‑am scris pe blo­gul meu de atunci. Anii au tre­cut şi ide­ea de a face un film des­pre acest loc nu îmi dădea pace. Ast­fel, fil­mul “Esma­han, comoa­ra de la Man­ga­lia” a prins via­ţă. Am fil­mat în toam­na anu­lui tre­cut, 2016, iar acum fil­mul e gata. De fapt, acest film nu are un subiect anu­me, ci este for­mat dintr‑o suc­ce­siu­ne de stări pe care le-am tră­it la “Esma­han Sul­tan”.

Vă invit să‑l urmă­ri­ţi, cu pre­mi­sa că toţi oame­nii sunt egali sub soa­re.” 🙂 

#man­ga­lia #esma­han­sul­tan #islam #paul­pa­lenc­sar #fil­m­do­cu­men­tar#dobro­gea #musul­man #gea­mie #mos­chee


Man­ga­lia News, 02.09.2017.


TRIMITE ȘTIREA TA!


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply