eProfesor”, concursul Samsung și S&T care caută profesorii digitali ai anului

0
346

Sam­sung Elec­tro­nics Româ­nia a lan­sat pro­gra­mul edu­ca­țio­nal pilot „ePro­fe­sor”, prin care încu­ra­jea­ză inte­gra­rea con­ți­nu­tu­lui digi­tal în modul de pre­da­re al pro­fe­so­ri­lor, pen­tru ca ele­vii să bene­fi­cie­ze de ore cât mai inte­rac­ti­ve și atrac­ti­ve.

Prin con­cur­sul „ePro­fe­sor”, Sam­sung invi­tă pro­fe­so­rii să cre­e­ze con­ți­nut digi­tal pen­tru ore și să acce­se­ze infor­ma­ții și reco­man­dări ce pot sti­mu­la cre­a­ti­vi­ta­tea și impli­ca­rea ele­vi­lor la cla­să. Pro­iec­tul face par­te din pro­gra­mul „Smart Cla­s­sro­om”, o solu­ție dedi­ca­tă unui mediu edu­ca­țio­nal inte­rac­tiv, inte­re­sant şi cola­bo­ra­tiv.

samsung-eprofesor-stiinta-tehnica-2
Sabi­na Ştirb, Public Affairs & Cor­po­ra­te Citi­zen­ship Mana­ger SEE, în cadrul Sam­sung Elec­tro­nics Româ­nia

Cre­dem într-un mediu inte­rac­tiv în care pro­ce­sul de pre­da­re și învă­ța­re inclu­de conţi­nut digi­tal, acce­si­bi­li­ta­te spo­ri­tă, acces la o mul­ti­tu­di­ne de plat­for­me, instru­men­te şi infor­ma­ţii. Toc­mai de ace­ea dorim să le pro­pu­nem pro­fe­so­ri­lor și ele­vi­lor să se ală­tu­re călă­to­ri­ei noas­tre prin­tre bene­fi­ci­i­le unei cla­se smart. Dorim să încu­ra­jăm inte­re­sul pen­tru edu­ca­ție digi­ta­lă și invi­tăm pro­fe­so­rii să cre­e­ze con­ți­nut digi­tal pro­priu pe plat­for­ma www.smart-classroom.ro

Prin pro­iec­tul pilot „ePro­fe­sor” ne pro­pu­nem să iden­ti­fi­căm și să sus­ți­nem prin inter­me­di­ul instru­men­te­lor digi­ta­le pe acei pro­fe­sori care, în bene­fi­ci­ul ele­vi­lor, sunt pre­gă­tiți să inte­gre­ze resur­se inte­rac­ti­ve în tim­pul ore­lor de curs”, a decla­rat Sabi­na Ştirb, Public Affairs & Cor­po­ra­te Citi­zen­ship Mana­ger SEE, în cadrul Sam­sung Elec­tro­nics Româ­nia. […]

Lec­ți­i­le intro­du­se pe plat­for­ma www.smart-classroom.ro sunt ana­li­za­te de un juriu pre­zi­dat de jur­na­lis­tul, scri­i­to­rul și omul de tele­vi­ziu­ne Ale­xan­dru Miro­nov. Din juriu mai fac par­te conf. dr. Radu Gra­ma­to­vici, deca­nul Facul­tă­ții de Mate­ma­ti­că și Infor­ma­ti­că din cadrul Uni­ver­si­tă­ții Bucu­rești, prof. dr. Flo­rin Mun­tea­nu, pre­șe­din­te­le Cen­tru­lui pen­tru Stu­dii Com­ple­xe, Emil Dra­go­tă, pro­fe­sor de isto­rie-geo­gra­fie și blo­gger de teh­no­lo­gie și prof. dr. Ioa­na Mel­nic, inspec­tor șco­lar gene­ral adjunct.

Mai mult, în stiintasitehnica.com

(Arti­col reco­man­dat de dl. prof. Petri­că Miu, inspec­tor gene­ral șco­lar la ISJ Con­stan­ța).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply