Educație preșcolară la Grădinița Estivală deschisă de Organizația ‘Salvați Copiii’ la Mangalia

0
524

În peri­oa­da 10 iulie-1sep­tem­brie 2017, la Man­ga­lia, pen­tru 20 de copii din comu­ni­ta­tea defa­vo­ri­za­tă, a func­țio­nat Gră­di­ni­ța Esti­va­lă.  Orga­ni­za­ția ‘Sal­vați Copi­ii’ a ini­țiat acest pro­gram pen­tru a faci­li­ta creș­te­rea acce­su­lui la școa­lă, dar și pen­tru a pre­ve­ni aban­do­nul șco­lar pe ter­men lung al copi­i­lor pro­ve­niți din medii vul­ne­ra­bi­le socio-eco­no­mic.

Gră­di­ni­ța Esti­va­lă Man­ga­lia se ală­tu­ră celor 30 de gră­di­ni­țe des­chi­se de Sal­vați Copi­ii în Bucu­rești și jude­țe­le Dâm­bo­vi­ța, Con­stan­ța, Timiș, Hune­doa­ra, Olt, Bra­șov, Călă­rași, Iași, Cluj, Mureș, Caraș Seve­rin, Dolj, Vran­cea, Neamț, Tele­or­man, Giur­giu.

Prin acest pro­gram națio­nal,  au pri­mit suport edu­ca­țio­nal și mate­ri­al  pes­te 600 de copii cu vâr­ste cuprin­se între 4 și 6/7 ani, care nu au mai fost înscriși în sis­te­mul edu­ca­țio­nal sau care au avut o frec­ven­ță spo­ra­di­că în anul șco­lar 2016–2017.

Expe­rien­țe­le ante­ri­oa­re ale Orga­ni­za­ți­ei “Sal­vați Copi­ii” ara­tă că par­ti­ci­pa­rea la două luni de gră­di­ni­ță pe tim­pul verii a gene­rat un impact pozi­tiv sem­ni­fi­ca­tiv pen­tru reten­ția în școa­lă a copi­i­lor din gru­pu­ri­le vul­ne­ra­bi­le. De‑a lun­gul ani­lor, pes­te 6.300 de copii au fost înscriși în gru­pe de gră­di­ni­țe esti­va­le, iar pes­te 3.000 de părinți au bene­fi­ci­at de con­si­li­e­re și suport mate­ri­al.

Pen­tru cei mai mulţi copii, gră­di­ni­ţa repre­zin­tă pri­mul con­tact cu res­tul lumii, cu uni­ver­sul extra­fa­mi­li­al, cea mai bună oca­zie de a învă­ţa să soci­a­li­ze­ze şi să se pre­gă­teas­că emoţio­nal, soci­al şi cog­ni­tiv pen­tru res­tul vieţii. Din nefe­ri­ci­re, nu toţi micu­ţii au aceas­tă şan­să, şi nici­o­da­tă din vina lor. Pri­vat de edu­ca­ţie, copi­lu­lui i se ia şan­sa unui vii­tor decent. Prin acest pro­gram, an de an, “Sal­vați Copi­ii” ofe­ră aces­tor pre­ș­co­lari pre­ți­o­sul dar al edu­ca­ți­ei, le dă aripi să zbo­a­re către o via­ță mai bună.” –

Car­men Fali­bo­ga-Andrei, Orga­ni­za­ția ‘Sal­vați Copi­ii’.


Man­ga­lia News, 03.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele