Două autoturisme căutate de autoritățile din Italia, respectiv România, descoperite pe raza județului Constanta

0
347

Poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­şti din cadrul I.P.J. Con­stanţa și cu spri­ji­nul repre­zen­tan­ți­lor Regis­tru­lui Auto Român, au des­co­pe­rit pe raza judeţu­lui Con­stanţa un auto­ve­hi­cul mar­ca Jagu­ar, model XKR‑S, cău­tat de auto­ri­tă­ţi­le din Ita­lia și un auto­ve­hi­cul mar­ca Audi, model A4, cău­tat de auto­ri­tă­ți­le din Româ­nia.

În data de 31.08.2017, acționând în baza unei infor­ma­ţii, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă, în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­şti din cadrul I.P.J. Con­stanţa — Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le și cu spri­ji­nul repre­zen­tan­ți­lor Regis­tru­lui Auto Român, au desfă­şu­rat o acţiu­ne pe linia pre­ve­ni­rii şi com­ba­te­rii tra­fi­cu­lui inter­na­ţio­nal cu auto­tu­ris­me fura­te în zona de com­pe­ten­ță.

Ast­fel, a fost iden­ti­fi­cat pe raza judeţu­lui Con­stanţa un auto­ve­hi­cul mar­ca Jagu­ar, model XKR‑S, des­pre care exis­tau infor­ma­ţii că se află în atenţia auto­ri­tă­ţi­lor.

În urma veri­fi­că­ri­lor, s‑a sta­bi­lit că auto­tu­ris­mul este cău­tat de auto­ri­tă­ţi­le din Ita­lia, în vede­rea con­fis­că­rii din data de 12.12.2015, iar pose­so­rul aces­tu­ia este cetă­ţea­nul ita­li­an C.N., în vâr­stă de 49 de ani, domi­ci­li­at în Ita­lia.

Băr­ba­tul a decla­rat că a achi­zi­țio­nat auto­ve­hi­cu­lul de la o fir­mă din Ita­lia con­tra sumei de 12.000 euro și nu avea cunoş­tinţă des­pre fap­tul că mij­lo­cul de trans­port este cău­tat de către auto­ri­tă­ţi.

În ace­eași zi, poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră din cadrul Găr­zii de Coas­tă — Grup Nave Con­stan­ța, în coo­pe­ra­re cu poli­ţi­şti din cadrul I.P.J. Con­stanţa — Ser­vi­ci­ul de Inves­ti­ga­ții Cri­mi­na­le și cu spri­ji­nul repre­zen­tan­ți­lor Regis­tru­lui Auto Român, au iden­ti­fi­cat pe raza judeţu­lui Con­stanţa un auto­ve­hi­cul mar­ca Audi, model A4, des­pre care exis­tau infor­ma­ţii că se află în atenţia auto­ri­tă­ţi­lor.

În urma veri­fi­că­ri­lor efec­tu­a­te în baze­le de date, poli­țiș­tii de fron­ti­e­ră au con­sta­tat că auto­tu­ris­mul este cău­tat de auto­ri­tă­ţi­le din Româ­nia, în vede­rea con­fis­că­rii din data de 12.04.2017, iar pose­so­rul aces­tu­ia este cetă­ţea­nul român M.I., în vâr­stă de 60 de ani, domi­ci­li­at pe raza jude­țu­lui Con­stan­ța.

Băr­ba­tul a decla­rat că nu avea cunoş­tinţă des­pre fap­tul că mij­lo­cul de trans­port este cău­tat de către auto­ri­tă­ţi.

Auto­tu­ris­me­le, eva­lu­a­te la apro­xi­ma­tiv 55.000 de euro, au fost indis­po­ni­bi­li­za­te la sedi­ul Găr­zii de Coas­tă până la fina­li­za­rea cer­ce­tă­ri­lor, iar poli­ţi­ş­tii de fron­ti­e­ră, în ambe­le cazuri, efec­tu­ea­ză cer­ce­tări sub aspec­tul săvârşi­rii infra­cţiu­nii de tăi­nu­i­re.


Man­ga­lia News, Vineri, 01.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele