Deputatul Robert-Nicolae Turcescu solicită redeschiderea Centrului de Îngrijiri Paliative “Casa Soarelui” din Constanța

0
457

Depu­ta­tul PMP Con­stan­ța, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu, în cadrul unei inter­pe­lări adre­sa­te minis­tru­lui sănă­tă­ții, Flo­ri­an Bodog, sem­na­lea­ză pro­ble­ma închi­de­rii Cen­tru­lui de Îngri­jiri Pali­a­ti­ve “Casa Soa­re­lui” din  Con­stan­ța și îi soli­ci­tă public să facă toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru ca bol­na­vii de can­cer să poa­tă fi îngri­jiți și tra­tați într-un ast­fel de cen­tru gra­tu­it în județ.

Sin­gu­rul cen­tru de îngri­ji­re pali­a­ti­vă din județ a fost închis de la 1 sep­tem­brie, urmând ca bol­na­vii în sta­re ter­mi­na­lă de aco­lo să fie tra­tați, în limi­ta locu­ri­lor dis­po­ni­bi­le, la Spi­ta­lul Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță Con­stan­ța. Cen­trul a fost înfi­in­țat în anul 2007 și, până la închi­de­rea lui, pes­te 4.000 de bol­navi de can­cer au pri­mit aici îngri­ji­re și tra­ta­ment.

Închi­de­rea cen­tru­lui a sur­ve­nit după ce con­trac­tul de închi­ri­e­re pe care îl avea uni­ta­tea cu Direc­ția de Sănă­ta­te Publi­că Jude­țea­nă s‑a înche­iat în urmă cu apro­xi­ma­tiv un an, iar cei de la DSPJ nu au mai vrut să îl reîn­no­ias­că, moti­vând că după ce își vor rezol­va pro­ble­me­le lega­te de inta­bu­la­re și cadas­tru, vor recur­ge la o lici­ta­ție pen­tru închi­ri­e­rea aces­tui spa­țiu.

Ast­fel, la 1 sep­tem­brie 2017, a avut loc con­ce­di­e­rea colec­ti­vă a per­so­na­lu­lui de la Cen­trul de Îngri­jiri Pali­a­ti­ve “Casa Soa­re­lui“, iar pacien­ții au fost redați fami­li­i­lor.

Robert Tur­ces­cu: “Având în vede­re aspec­te­le sesi­za­te, pre­cum și fap­tul că direc­to­rul Spi­ta­lu­lui Cli­nic Jude­țean de Urgen­ță a anun­țat deja că uni­ta­tea pe care o con­du­ce nu poa­te asi­gu­ra o zonă de îngri­jiri pali­a­ti­ve, fiind un spi­tal de urgen­ță, vă rog să faceți toa­te demer­su­ri­le nece­sa­re pen­tru ca bol­na­vii de can­cer să aibă un ast­fel de cen­tru gra­tu­it în județ, pen­tru a nu fi nevo­iți să ape­le­ze la cen­trul de îngri­jiri pali­a­ti­ve pri­vat, care urmea­ză să fie des­chis la Cum­pă­na. Nu este nor­mal ca oame­nii săraci, care de‑a lun­gul vie­ții lor au con­tri­bu­it la buge­tul sănă­tă­ții, să nu poa­tă bene­fi­cia de îngri­ji­re spe­cia­li­za­tă în ulti­me­le lor zile de via­ță doar pen­tru că nu au bani”.

Depu­tat PMP, Robert-Nico­lae Tur­ces­cu, Cir­cum­scri­pţia 14 Con­stanţa.


Man­ga­lia News, 26.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply