Cutremur în sistemul bancar românesc. S‑a făcut publică LISTA băncilor cu probleme. Surprize MAJORE în clasament

0
729

Opti­mi­za­rea fis­ca­lă“ de care sunt acu­za­te une­le insti­tu­ţii de cre­dit care acti­vea­ză pe pia­ţa loca­lă este în con­ti­nu­a­re motiv de dis­pu­tă între Minis­te­rul Finanţelor/Guvern şi bănci, acu­ze­le ofi­ci­a­li­lor guver­na­men­tali fiind relu­a­te recent, mer­gân­du-se chiar până la invo­ca­rea unei posi­bi­le pro­ble­me de sigu­ranţă naţio­na­lă.

ZF publi­că lis­ta băn­ci­lor care au rapor­tat pier­deri nete în fie­ca­re an din peri­oa­da 2008–2016, con­form sta­tis­ti­ci­lor trans­mi­se de Regis­trul Come­rţu­lui din date­le pri­mi­te pe bază de pro­to­col de la Minis­te­rul Finanţe­lor cu pri­vi­re la situ­a­ţi­i­le finan­ci­a­re anu­a­le depu­se.

Din­co­lo de invo­ca­ta „opti­mi­za­re fis­ca­lă“, cri­za eco­no­mi­că, nive­lul ridi­cat al cre­di­te­lor neper­for­man­te (NPL — non-per­for­ming loans) şi pro­ble­me­le de efi­cienţă ale băn­ci­lor comer­ci­a­le au pro­vo­cat pier­deri pen­tru o par­te din­tre insti­tu­ţi­i­le de cre­dit de pe pia­ţa loca­lă, iar buge­tul a pier­dut o par­te impor­tan­tă din resur­se­le vira­te de sec­to­rul ban­car, impo­zi­te­le pe pro­fit fiind în scă­de­re în ulti­mii ani.

Lis­ta pe anul 2015, aici: stiripesurse.ro, 11.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply