CIRCULAȚIA PE PODUL DE LA AGIGEA VA FI RESTRICȚIONATĂ, IAR TREI NOPȚI VA FI ÎNCHISĂ

0
492

Pen­tru a putea fina­li­za o nouă eta­pă a lucră­ri­lor de rea­bi­li­ta­re și pen­tru a nu pune în peri­col sigu­ran­ța par­ti­ci­pan­ți­lor la tra­fi­cul ruti­er, cir­cu­la­ția pe podul Agi­gea va fi res­tric­țio­na­tă, iar în anu­mi­te peri­oa­de închi­să, după cum urmea­ză:

În nop­ți­le de 18, 19 și 20 sep­tem­brie 2017, în inter­va­lul orar 22:00–06:00, se va închi­de cir­cu­la­ția ruti­e­ră pen­tru toa­te cate­go­ri­i­le de auto­ve­hi­cu­le.

În aceas­tă peri­oa­dă, pe podul Agi­gea se va putea cir­cu­la în tim­pul zilei, pe cate o ban­dă pe sens. În peri­oa­da în care tra­fi­cul ruti­er pe podul Agi­gea va fi inchis, tra­fi­cul ruti­er va fi devi­at pe ruta: Nod Ruti­er A4 (inter­sec­ție cu D.N.39), Agi­gea – A4 (Intra­re Port Con­stan­ța Sud) – Podul Nou (Apo­lo­dor) – Bre­tea acces la D.N. 39 (Efo­rie Nord – Agi­gea) – D.N.38 (Agi­gea – Negru Vodă).

Cir­cu­la­ția ruti­e­ră va con­ti­nua să se des­fă­șoa­re pe câte o sin­gu­ră ban­dă pe sens, în peri­oa­da 21 sep­tem­brie – 01 noiem­brie 2017 (ora 24.00), iar pen­tru evi­ta­rea aglo­me­ra­ți­ei este reco­man­da­tă ace­eași rută alter­na­ti­vă.

Infor­ma­ții supli­men­ta­re, în ordinea.ro, 15.09.2017.


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply