Cele mai dezvoltate piețe imobiliare din țară și evoluția acestora

0
498

Ulte­ri­or cri­zei din 2008, pia­ța imo­bi­li­a­ră din țară s‑a redre­sat, urmând în pre­zent un trend ascen­dent, 2017 fiind anul vede­tă în ce pri­veș­te tranzac­ți­i­le rea­li­za­te la nivel națio­nal. Ast­fel, dezvol­ta­to­rii imo­bi­li­ari acce­le­rea­ză pro­iec­te noi, ce au în plan con­stru­i­rea a pes­te 25.000 apar­ta­men­te care urmea­ză să fie livra­te în pie­țe­le rezi­den­ți­a­le regio­na­le din țară.

Compariimobiliare.ro este unul din­tre cele mai mari por­ta­luri imo­bi­li­a­re onli­ne ce ofe­ră sta­tis­tici exac­te și rea­le cu pri­vi­re la pre­țu­ri­le apar­ta­men­te­lor dis­po­ni­bi­le pen­tru vân­za­re sau închi­ri­e­re, care, se pare, au cres­cut con­si­de­ra­bil în 2017 în ora­șe­le cele mai mari din țară. În une­le car­ti­e­re ale aces­to­ra, tari­fe­le s‑au majo­rat con­si­de­ra­bil, depă­șind chiar și 7% pe metru pătrat. Asta înseam­nă că un metru pătrat util are un preț de apro­xi­ma­tiv 1.200 euro la ora actu­a­lă.

Așa­dar, cei care acce­sea­ză plat­for­ma onli­ne men­țio­na­tă și rea­li­zea­ză cău­tări după anun­turi imo­bi­li­a­re Con­stan­ta, Iași, Cluj, Bucu­rești etc. au oca­zia de a afla tari­fe­le pe care mizea­ză pro­pri­e­ta­rii în pre­zent.

Potri­vit sta­tis­ti­ci­lor dis­po­ni­bi­le aici, apar­ta­men­te­le de vân­za­re se ridi­că la o valoa­re tota­lă de pes­te 95 mili­oa­ne euro. Din­tre aces­tea, marea majo­ri­ta­te dis­pun de supra­fe­țe cuprin­se între 50 și 60 metri pătrați. Spre exem­plu, în capi­ta­la Transil­va­niei, urmea­ză să fie livra­te în cur­sul aces­tui an un număr de pes­te 4.200 locu­in­țe ce sunt dedi­ca­te seg­men­tu­lui mid­d­le mar­ket, mul­te din­tre aces­tea fiind deja achi­zi­țio­na­te din sta­di­ul de pro­iect.

Fie­ca­re oraș pune la dis­po­zi­ția celor inte­re­sați locu­in­țe ce ofe­ră diver­se con­di­ții de con­fort, în func­ție de posi­bi­li­tă­ți­le finan­ci­a­re ale fie­că­ru­ia. În prin­ci­piu, toa­te aces­tea res­pec­tă nor­me­le și pre­ve­de­ri­le lega­le de con­stru­i­re, dife­ren­ța con­stând însă în con­di­ți­i­le pe care le ofe­ră. Spre exem­plu, în Bucu­rești un apar­ta­ment pre­mi­um nu este acce­si­bil ori­cui, având în vede­re că pre­țul pe metru pătrat util pen­tru aceas­tă cate­go­rie este mult mai ridi­cat decât cel al unor apar­ta­men­te mid­d­le mar­ket.

Nici pie­țe­le imo­bi­li­a­re din ora­șe pre­cum Con­stan­ța și Cluj nu au stag­nat, în pri­vin­ța aces­to­ra înre­gis­trân­du-se scum­piri de pes­te 7%, res­pec­tiv 9%. Spre exem­plu, car­ti­e­re­le cele mai scum­pe din capi­ta­la Mol­do­vei sunt Cen­tru Civic – 1.397 euro și Dea­lu Doam­nei – 1.768. Încă mai exis­tă locu­in­țe în con­struc­ție însă.

De ase­me­nea, în Timi­șoa­ra, vii­toa­re Capi­ta­lă Cul­tu­ra­lă Euro­pea­nă – 2021, vân­ză­to­rii au pre­ten­ții cu până la 8% mai mari anul aces­ta. Potri­vit anun­țu­ri­lor dis­po­ni­bi­le pe por­ta­lul compariimobiliare.ro, Pia­ța Uni­rii, Punc­te­le Car­di­na­le și Pia­ța Vic­to­ri­ei sunt prin­tre cele mai scum­pe zone.

Pen­tru ca dori­to­rii să ia cele mai bune deci­zii lega­te de apar­ta­men­te­le de vân­za­re tre­bu­ie să ia în cal­cul aspec­te pre­cum pre­țul, con­di­ți­i­le înde­pli­ni­te, loca­ția, acce­si­bi­li­ta­tea la prin­ci­pa­le­le zone de inte­res etc.

Un bun înce­put în acest sens îl repre­zin­tă selec­ta­rea celor mai rele­van­te anun­țuri în func­ție de nece­si­ta­te. Ast­fel, cele care includ și foto­gra­fii repre­zen­ta­ti­ve reu­și­te pot fi o ale­ge­re potri­vi­tă. Desi­gur este doar un aspect și în nici un caz unul deci­siv. Spa­ți­ul aeri­sit, lumi­na, con­di­ți­i­le de con­fort pe care le asi­gu­ră sunt ele­men­te ce pot influ­en­ța deci­zia cum­pă­ră­to­ri­lor. Sunt moti­ve­le pen­tru care pro­pri­e­ta­rii pre­fe­ră să pro­gra­meze vizi­te­le la anu­mi­te ore din zi, când lumi­na ofe­ră o altă ima­gi­ne asu­pra apar­ta­men­tu­lui.

În ceea ce pri­veș­te pre­țu­ri­le, nu ar tre­bui să apa­ră nici un fel de neîn­țe­le­geri, având în vede­re că por­ta­lul compariimobiliare.ro ofe­ră date cla­re cu pri­vi­re la aces­tea. Ast­fel, cli­en­ții se pot orien­ta după pro­pri­e­ta­rii care le ofe­ră pe cele corec­te, dar mai ales care ofe­ră posi­bi­li­ta­tea de a nego­cia.

Având în vede­re toa­te aces­te aspec­te, fie­ca­re se poa­te deci­de pen­tru ace­le apar­ta­men­te pe care le con­si­de­ră cele mai rele­van­te și mai adec­va­te nevo­i­lor pro­prii. Pla­ta se poa­te face cash, prin cre­di­te ban­ca­re sau prin pro­gra­mul Pri­ma Casă, după posi­bli­tăți și pre­fe­rin­țe. [P].


Man­ga­lia News, 26.09.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply