Taxe mai mari pentru proprietarii de hoteluri în paragină de pe litoral

0
368

Se fac inves­ti­ţii de mili­oa­ne de euro în sta­ţiu­ni­le de la mare, dar, cu toa­te aces­tea, turi­ş­tii se lovesc în con­ti­nu­a­re de para­gi­nă. De la un capăt la altul al lito­ra­lu­lui româ­nesc sunt zeci de rui­ne, care zac aşa de ani buni. De astăzi, Efo­rie îi va san­cţio­na pe pro­pri­e­ta­rii de clă­diri în para­gi­nă, care nu le întreţin, prin­tr-un impo­zit de 500%. O măsu­ră care tre­bu­ia lua­tă mult mai devre­me, se plâng turi­ş­tii, care îşi petrec con­ce­di­i­le prin­tre betoa­ne pără­si­te. Man­ga­lia şi Mama­ia sunt pro­mo­to­rii unor san­cţiuni ustu­ră­toa­re pen­tru pro­pri­e­ta­rii de clă­diri pără­si­te.

Nu exis­tă vară fără o vizi­tă de măcar câte­va zile la mare în sta­țiu­nea Efo­rie Sud pen­tru aceas­tă fami­lie din Capi­ta­lă. Își cam­pea­ză rulo­ta în ace­eași zonă, iar acum oame­nii spun că au ajuns să con­vie­țu­ias­că la pro­priu prin­tre rui­ne.

Hotel Rivie­ra al THR Marea Nea­gră din Efo­rie Sud, cân­d­va plin de turiști, a ajuns să fie îngro­pat la pro­priu în bru­ieni. Cul­mea, de o par­te și de alta, turiș­tii sunt cazați în came­re cu vede­re la aces­te rui­ne.

Pe fale­ze­le din Efo­rie Nord și Sud sunt la tot pasul ast­fel de clă­diri. Pes­te 150 la număr, au con­ta­bi­li­zat auto­ri­tă­ți­le, care au decis, abia la sfâr­și­tul verii să ia măsuri. Cele mai mul­te sunt hote­luri și se află în pro­pri­e­ta­tea THR Marea Nea­gră. În ședin­ța de Con­si­liu Local de astăzi a fost apro­bat în una­ni­mi­ta­te majo­ra­rea cu 500 la sută a impo­zi­tu­lui pe clă­di­re și teren pen­tru rui­ne­le din cele două sta­țiuni.

Pro­mo­to­rul unei ast­fel de hotă­râri a fost Man­ga­lia, care în 2010 a insti­tu­it o taxă de para­gi­nă. Doar pe hâr­tie, căci nici­o­da­tă nu a fost pusă în prac­ti­că, deși era impe­ri­os nece­sar, dacă ne gân­dim că per­la lito­ra­lu­lui, com­ple­xul Amfi­tea­tru-Bel­ve­de­re-Pano­ra­mic a ajuns o dără­pă­nă­tu­ră. De anul tre­cut, com­ple­xul din sta­țiu­nea Olimp are un nou pro­pri­e­tar, inves­ti­to­rul liba­nez Moham­mad Murad, care pro­mi­te să îl trans­for­me într‑o oază de rela­xa­re cu cir­cu­it închis.

Citi­ti con­ti­nu­a­rea pe reporterntv.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply