Portrete. Oameni care au făcut istorie culturală în Dobrogea. Vartan Arachelian (galerie foto)

0
356

Var­tan Ara­che­li­an este un nume foar­te cunos­cut con­stă­nţe­ni­lor, nu doar comu­ni­tă­ţii arme­ne din rân­dul căre­ia s‑a ridi­cat. A scris atât de mult des­pre ora­şul natal, Con­stanţa, încât dra­gos­tea lui a luat for­ma a zeci de cărţi de isto­rie şi memo­ria­lis­ti­că, demer­suri lite­ra­re, dar şi jur­na­lis­ti­ce. Stă­pâ­neş­te arta cuvân­tu­lui, dar şi a pri­e­te­ni­ei, este un înving­ă­tor care a şti­ut să zideas­că, cu con­vin­ge­re şi argu­men­te, file din isto­ria recen­tă a aces­tor locuri.

Năs­cut la Con­stanţa, pe 21 octom­brie 1936, Var­tan Ara­che­li­an a urmat cur­su­ri­le pri­ma­re şi cur­su­ri­le medii (Hidro­teh­ni­ca) în ora­şul natal. Dece­sul tim­pu­riu al tată­lui său, în 1954, l‑a obli­gat să amâ­ne con­ti­nu­a­rea stu­di­i­lor până în 1958, când a fost admis la facul­ta­tea de filo­so­fie. A fost însă nevo­it să se retra­gă, alt­fel ris­când să fie defe­rit Pro­cu­ra­tu­rii pen­tru „lip­să de sin­ce­ri­ta­te în dosar“ pri­vind ocu­pa­ţia tată­lui — comer­ci­ant — îna­in­te de 23 august 1944. Din 1960 a urmat cur­su­ri­le la zi ale Facul­tă­ţii de Filo­lo­gie a Uni­ver­si­tă­ţii din Bucu­reşti.

Acti­vi­ta­tea zia­ris­ti­că a început‑o de tim­pu­riu, la zia­rul „Dobro­gea Nouă“. După absol­vi­rea facul­tă­ţii, a fost anga­jat la „Scân­te­ia tine­re­tu­lui“. În cei cinci ani petre­cu­ţi aici — 1965–1970 — a susţi­nut pe pagi­na întâi cur­si­vul „Cadran“, con­co­mi­tent cu anche­te cul­tu­ra­le şi inves­ti­ga­ţii în rân­du­ri­le tine­rei gene­ra­ţii.

În 1970, în urma unui denu­nţ pri­vind impli­ca­rea sa, ală­tu­ri de alţi colegi, la un eve­ni­ment… bahic cu cân­te­ce inter­zi­se, a fost san­cţio­nat prin ridi­ca­rea drep­tu­lui de sem­nă­tu­ră şi obli­gat să se trans­fe­re la Tele­vi­ziu­ne, unde avea să lucre­ze 25 de ani.

Până la Revo­lu­ţie, a fost rea­li­za­tor de emi­siuni. În 1983 a fost dat afa­ră din RTV printr‑o deci­zie guver­na­men­ta­lă pe moti­ve de dosar şi repri­mit în urma unui memo­riu. După Revo­lu­ţie, a fost direc­tor al Depar­ta­men­tu­lui Mino­ri­tă­ţi Naţio­na­le. În vara anu­lui 1991, a fost din nou dat afa­ră din insti­tu­ţia din Calea Doro­banţi pen­tru că s‑a opus con­sec­vent pune­rii TVR în slu­j­ba Pute­rii. A reve­nit în apri­lie 1992, printr‑o deci­zie jude­că­to­reas­că.

În 1997 a fost numit direc­tor la TVR Inter­na­ţio­nal. Ca zia­rist de tele­vi­ziu­ne, s‑a remar­cat printr‑o acti­vi­ta­te susţi­nu­tă de publi­cisti­că poli­ti­că, con­tri­bu­ind la trans­for­ma­rea TVR dintr‑o insti­tu­ţie ane­xa­tă Pute­rii într-una de inte­res public.

Nume­roa­se pre­mii pro­fe­sio­na­le au dis­tins pro­gra­me­le sale: „Petre Ţuţea“ (1990), „Fri­ca şi ade­vă­rul“ (1991), pro­gra­me­le TV „Cuvân­tul care zideş­te“, „În faţa dum­ne­a­voas­tră“, „Con­vor­biri de dumi­ni­că“, „Revo­lu­ţia şi per­so­na­je­le sale“ etc.

În peri­oa­da în care fuse­se con­ce­di­at de la TVR, a con­dus pos­tul alter­na­tiv de tele­vi­ziu­ne, SOTI, pri­ma ten­ta­ti­vă reu­şi­tă de spar­ge­re a mono­po­lu­lui TVR. Din noiem­brie 1990 a fost direc­tor al Aso­ci­a­ţi­ei Zia­ri­ş­ti­lor Români şi direc­tor al săp­tămâ­na­lu­lui ei, „Z“. Mem­bru fon­da­tor al „Ali­anţei Civi­ce“, ales în con­du­ce­rea ei.

A cola­bo­rat în pre­sa scri­să cu anche­te, edi­to­ri­a­le şi docu­men­ta­re la publi­ca­ţi­i­le „Coti­dia­nul“, „Ziua“, „Jur­na­lul Naţio­nal“, „Cuget liber“ Con­stanţa, de ase­me­nea la revis­te­le „Expres-maga­zin“, „Bari­ca­da“, „Acum“, „Tomis“ ş.a. A cola­bo­rat, de ase­me­nea, la tele­vi­ziu­ni­le Pro TV, 7 ABC, Rea­li­ta­tea, iar între 2003 şi 2005 a mode­rat o emi­siu­ne zil­ni­că de poli­ti­că, difu­za­tă între 13.15 şi 14 la Radio Româ­nia Actu­a­li­tă­ţi. A sem­nat, în 1969 şi 1970, sce­na­ri­i­le fil­me­lor docu­men­ta­re rea­li­za­te la Stu­di­o­ul „Ale­xan­dru Sahia“ „Oame­nii mării“ şi „Sti­ma­tă domni­şoa­ră V.“

Vă invi­tăm să citiți arti­co­lul inte­gral în ziuaconstanta.roAutor: Aure­lia LĂPUȘAN.


Man­ga­lia News, Luni, 28.08.2017.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply