Podul de la Agigea se va ÎNCHIDE în următoarea perioadă!

0
854

Radio Con­stan­ta: Lucră­ri­le la podul de la Agi­gea nu s‑au înche­iat, chiar dacă, în tim­pul sezo­nu­lui esti­val, cir­cu­la­ția s‑a des­fă­șu­rat în con­di­ții nor­ma­le.

Com­pa­nia Națio­na­lă de Admi­nis­tra­re a Infras­truc­tu­rii Ruti­e­re anun­ță că în cel mai scurt se vor efec­tua noi lucrări. Mai exact, în nop­ți­le de 5 spre 6 sep­tem­brie, 6 spre 7 sep­tem­brie și 7 spre 8 sep­tem­brie, între ore­le 22.00 și 06.00, spu­ne direc­to­rul Direc­ți­ei Regio­na­le de Dru­muri și Poduri Con­stan­ța, Marin Dima.

Nu este sin­gu­rul pod pe care se va lucra. Tra­fi­cul pe podul Fetești – Cer­na­vo­dă va fi res­tric­țio­nat în zile­le urmă­toa­re.

În peri­oa­da 30 august – 8 sep­tem­brie vor avea loc lucrări de intre­ți­ne­re a căi­lor de rula­re pe podu­ri­le dună­re­ne Fetești și Cer­na­vo­dă.

Lucră­ri­le se vor exe­cu­ta doar în cur­sul săp­tămâ­nii, de luni până joi, în inter­va­lul orar 22:00 – 06:00. Aceas­tă măsu­ra a fost lua­tă deo­a­re­ce pe acest seg­ment de drum tra­fi­cul ruti­er este încă des­tul de intens spre și din­spre lito­ral.

Pe toa­tă peri­oa­da lucră­ri­lor cir­cu­la­ția ruti­e­ră se va des­fă­șu­ra pe o ban­dă pe sens.

Având în vede­re posi­bi­li­ta­tea dete­ri­o­ră­rii con­di­ți­i­lor mete­o­ro­lo­gi­ce și apro­pi­e­re ănche­ie­rii sezo­nu­lui favo­ra­bil exe­cu­ți­ei lucră­ri­lor, CNAIR nu a mai putut amâ­na efec­tu­a­rea repa­ra­ți­i­lor.

Vă rea­min­tim că ini­țial aces­te lucrări erau pro­gra­ma­te în luna iulie, tot pe timp de noap­te, dar ele au fost amâ­na­te din cau­za tra­fi­cu­lui intens spe­ci­fic sezo­nu­lui esti­val. (radioconstanta.ro, 31.08.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele