Limba noastră‑i o comoară”…
Astăzi este ZIUA LIMBII ROMÂNE

0
452

Ziua-Limbii-Române

Ziua Lim­bii Româ­ne este săr­bă­to­ri­tă de auto­ri­tă­ți­le publi­ce din Româ­nia și de către repre­zen­tan­țe­le diplo­ma­ti­ce din stră­i­nă­ta­te, inclu­siv de Insti­tu­te­le Cul­tu­ra­le ale Româ­ni­ei sau alte insti­tu­ții româ­nești din stră­i­nă­ta­te, ”prin orga­ni­za­rea unor pro­gra­me și mani­fes­tări cul­tu­ral-edu­ca­ti­ve și artis­ti­ce cu carac­ter evo­ca­tor sau ști­in­ți­fic, con­sa­cra­te isto­ri­ei lim­bii româ­ne”.

De ase­me­nea, în ziua de 31 august este arbo­rat Dra­pe­lul Româ­ni­ei, iar Soci­e­ta­tea Româ­nă de Tele­vi­ziu­ne și Soci­e­ta­tea Româ­nă de Radi­o­di­fu­ziu­ne să reflec­te, în cadrul pro­gra­me­lor lor, mani­fes­tă­ri­le dedi­ca­te aces­tei zile.

Ziua Lim­bii Româ­ne se săr­bă­to­reș­te în Repu­bli­ca Mol­do­va, înce­pând cu 31 august 1989, după ce, pe fun­da­lul ”peres­tro­ikăi” din fos­ta URSS și în urma Marii Adu­nări Națio­na­le de la 27 august 1989, fos­tul Sovi­et Suprem a decre­tat lim­ba româ­nă ca lim­bă de stat și tre­ce­rea la gra­fia lati­nă. În tim­pul peri­oa­dei sovi­e­ti­ce, popu­la­ți­ei i se impu­se­se să vor­beas­că în ”lim­ba mol­do­ve­neas­că” și să uti­li­ze­ze gra­fia chi­ri­li­că. Rolul lim­bii româ­ne în cali­ta­te de lim­bă de stat a Repu­bli­cii Mol­do­va a fost cons­fin­țit și în Decla­ra­ția de inde­pen­den­ță adop­ta­tă la 27 august 1991. Ulte­ri­or însă, în Con­sti­tu­ția din 1994 s‑a sta­tu­at drept lim­bă de stat ”lim­ba mol­do­ve­neas­că”.

În 2011, mai mul­te aso­ci­a­ții și orga­ni­za­ții româ­nești din Ser­bia, Bul­ga­ria, Unga­ria și Ucrai­na au sta­bi­lit ziua de 31 august ca Zi a Lim­bii Româ­ne, urmând ca, înce­pând cu anul 2012, aceas­ta să fie săr­bă­toa­re națio­na­lă. De ase­me­nea, au cerut auto­ri­tă­ți­lor româ­ne decre­ta­rea Zilei Lim­bii Româ­ne pen­tru româ­nii de pre­tu­tin­deni. (Sur­sa: ziuaconstanta.ro).

Sur­sa video: you­tu­be.


Man­ga­lia News, 31.08.2015.


Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply