Festivalul Tinereţii, distracţie în ritmul muzicii uşoare şi populare, la Vama Veche

0
541

Înce­pând de astăzi şi până pe 3 sep­tem­brie, cen­trul de atra­cţie al lito­ra­lu­lui româ­nesc se mută la Vama Veche, aici desfă­şu­rân­du-se cea mai vibran­tă demon­stra­ţie de tine­reţe. Sce­na Fes­ti­va­lu­lui Tine­reţii va vibra timp de o săp­tămâ­nă în rit­mul muzi­cii uşoa­re şi popu­la­re şi în pas de dans. (Pro­gram zil­nic, 20:30 — 23:30).

După 12 edi­ţii, orga­ni­za­to­rii — Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă „Daria’s”, Mani­fest Events şi Revis­ta „Par­t­ners” — au aban­do­nat sce­na plu­ti­toa­re din por­tul turis­tic Man­ga­lia pen­tru mixul unic de inven­ti­vi­ta­te şi tra­di­ţie şi atmosfe­ra vibran­tă din Vama Veche. Aici, Club D’Or va fi gaz­dă pen­tru tine­re­le talen­te ce-şi vor demon­stra în pre­mie­ră per­for­manţe­le artis­ti­ce în faţa publi­cu­lui. Con­cu­renţii, cali­fi­ca­ţi la secţiu­ni­le fes­ti­va­lu­lui — muzi­că uşoa­ră fol­clor, secţiu­ne voca­lă şi instru­men­ta­lă, inter­pre­ta­re şi cre­a­ţie -, vin din diver­se zone ale ţării, dar şi din Ger­ma­nia, Spa­nia şi Bul­ga­ria.

În plus, dimi­neţi­le sunt com­ple­ta­te cu ate­li­e­re de lucru, care vor pune la dis­po­zi­ţia tutu­ror celor inte­re­sa­ţi, în mod gra­tu­it, un mini curs de teh­ni­că şi expre­sia vor­bi­rii şi un ate­li­er de mana­ge­ment al emoţi­i­lor şi al suc­ce­su­lui.

Cuvân­tul, vor­bi­rea, dar şi muzi­ca sunt sem­nă­tu­ra minţii şi a sufle­tu­lui nos­tru. Cuvân­tul poa­te să ne fie pri­e­ten sau duş­man, el declanşea­ză con­tro­lul nos­tru inte­ri­or. Tre­bu­ie doar să ştim să îl stă­pâ­nim. Iar muzi­ca este acel dar divin care ne ridi­că pes­te tot ce poa­te fi rău”, a decla­rat preşe­din­te­le Aso­ci­a­ţi­ei Cul­tu­ra­le „Daria’s”, Vio­rel Sto­ica.

Fes­ti­va­lul Tine­reţii se va înche­ia cu o gală de pre­mi­e­re a lau­rea­ţi­lor. (Cuget Liber, 28.08.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply