EVENIMENTE Litoral și Delta Dunării, 17–20 august 2017

0
516
Booking.com

 

În ulti­ma lună de vară, eve­ni­men­te­le, fes­ti­va­lu­ri­le, petre­ce­ri­le şi con­cer­te­le se ţin lanţ pe lito­ral şi în Del­ta Dună­rii, cre­ând pre­mi­se­le unei vacanţe de neu­i­tat.

Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii vă invi­tă să par­ti­ci­pa­ţi joi, 17 august, la ulti­ma Para­dă a Per­so­na­je­lor de Poves­te din acest sezon. Para­da plea­că la ora 20.00 din Pia­ţe­ta Cazi­no Mama­ia, şi stră­ba­te Fale­za de Pro­men­a­dă şi Pia­ţe­ta Per­la, până în par­cul de dis­tra­cţii din Satul de Vacanţă.

Eve­ni­men­tul este orga­ni­zat de Aso­ci­a­ţia Lito­ral – Del­ta Dună­rii în sco­pul pro­mo­vă­rii sta­ţiu­nii Mama­ia şi a Satu­lui de Vacanţă, cu fon­duri ce pro­vin din buge­tul taxei de pro­mo­va­re a agenţi­lor eco­no­mici din Mama­ia şi Satul de Vacanţă, con­form stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re si pro­mo­va­re a Aso­ci­a­ţi­ei Lito­ral – Del­ta Dună­rii.

Link eve­ni­ment: www.facebook.com/paradapersonajelordepoveste/

În acest wee­kend, pla­ja AZA Bea­ch din Mama­ia Nord va fi gaz­da celei de‑a 22‑a edi­ţii a fes­ti­va­lu­lui de muzi­că elec­tro­ni­că Sunwa­ves, 17–21 august.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/733377450166989/

Fes­ti­val du Bonhe­ur – Pour les Gour­man­ds revi­ne pe lito­ral. Cel mai deli­cios fes­ti­val gas­tro­no­mic vă aşteap­tă între 18 si 20 august, în cam­pin­gul din Com­plex Enig­ma Mama­ia Nord.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1361029664016899/

Tara­ful din Cle­jani vă aşteap­tă la o petre­ce­re de neu­i­tat în Clu­bul Ego din Mama­ia, sâm­bă­tă 19 august.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/egomamaia/

Con­stă­țe­nii și turiș­tii sunt invi­tați în peri­oa­da 18–20 august, la Lake View, lân­gă Mama­ia, între ore­le 12.00–24.00, pen­tru a lua par­te la Fes­ti­va­lul Tur­cesc, un eve­ni­ment unic, de la care nu vor lip­si muzi­ca și dan­su­ri­le tra­di­țio­na­le, deli­cioa­se­le buca­te tur­cești și mul­te alte supri­ze . Intra­rea la eve­ni­ment este libe­ră.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/111071252925683/

Cel mai impor­tant con­curs de sea race SUP din ţară îi aşteap­tă pe iubi­to­rii de Stand Up Pad­d­le pe 19 august la Mama­ia, Pla­ja Audi Kite Zone, pen­tru o zi pli­nă de adre­na­li­nă şi dis­tra­cţie.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/687744238090074/

În Pia­ţe­ta Casi­no din Mama­ia con­ti­nuă eve­ni­men­te­le orga­ni­za­te în cadrul fes­ti­va­lu­lui Mama­ia Fai­ry­ta­le, ast­fel:

- 18 august, ora 20.30: Swing World

- 19 august, ora 20.30: Con­cert extra­or­di­na­ry Ovi­diu-Lipan Ţăn­dă­ri­că

- 20 august, ora 19.30: Gaş­ca Zurli

Link eve­ni­ment: www.facebook.com/mamaiafairytale

În peri­o­da 16–24 august 2017, Aso­ci­a­ţia Cul­tu­ra­lă Nihil Sine Arte, în par­te­ne­ri­at cu Cole­gi­ul Naţio­nal de Arte “Regi­na Maria” orga­ni­zea­ză pe fale­za Cazi­no­u­lui din Con­stanţa, Fes­ti­va­lul de artă “Tomi­sul Etern”, aflat la edi­ţia a II‑a. Fes­ti­va­lul pro­pu­ne expo­zi­ţii de artă şi foto­gra­fie, obiec­te hand­ma­de şi pro­gram muzi­cal vari­at, inter­pre­ta­re instru­men­ta­lă live, pian şi vioa­ră, can­to cla­sic şi muzi­că uşoa­ră.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/853820054782374/

Până pe 27 august, sun­teţi invi­ta­ţi să asis­ta­ţi zil­nic la un con­cert, între ore­le 20:00 – 21:00, în cadrul eve­ni­men­tu­lui Sun­set Sea-mphony, dedi­cat atât iubi­to­ri­lor muzi­cii cla­si­ce, cat celor care pre­fe­ră genuri dife­ri­te, de exem­plu pop-rock. Con­cer­te­le, susţi­nu­te de orches­tra Bigg Dimm a’Band a Aca­de­mi­ei de Muzi­ca Ghe­or­ghe Dima din Cluj-Napo­ca, se vor desfă­şu­ra pe fale­za Cazi­no Con­stanţa.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/SunsetSeamphony/

În peri­oa­da 16 — 24 August se va desfă­şu­ra în Pia­ţa Ovi­diu din Con­stanţa a II‑a edi­ţie a Târ­gu­lui de Artă şi Anti­chi­tă­ţi “Con­stanţa Revi­val”.

Link eve­ni­ment:  https://www.facebook.com/targantichitaticonstanta/

În peri­oa­da 15–20 august 2017, Pri­mă­ria şi Con­si­li­ul Local Cer­na­vo­dă orga­ni­zea­ză pe pla­to­ul din faţa pri­mă­ri­ei eve­ni­men­tul cul­tu­ral-artis­tic Zile­le ora­şu­lui Cer­na­vo­dă. Invi­ta­ţi: Dire­cţia 5, Andra, Akcent, Ali­na Ere­mia şi mulţi alţii.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/282518228885627/

De ase­me­nea, Pri­mă­ria Cer­na­vo­dă vă invi­tă la Gale­le Folk, joi 17 august, înce­pând cu ora 21.00. In reci­tal: Tru­pa Tan­dem, Wal­ter Ghi­co­les­cu, Flo­rin Tho­mit­cs, Tru­pa Arhaic.

Sam­ba­ta, 19 august, la Aero­por­tul Inter­na­ţio­nal Tuz­la va avea loc a 11‑a edi­ţie a celui mai spec­ta­cu­los show de acro­ba­ţie aeri­a­nă desfă­şu­rat anu­al pe lito­ral: Aero­ma­nia.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1812379085682596/

La Tea­trul de Vară din Jupi­ter con­ti­nuă seria spec­ta­co­le­lor esti­va­le:

- 18 august, ora 21: “Buto­i­ul cu feri­ci­re” – poves­tea întâl­ni­rii din­tre doi oameni com­plet dife­ri­ţi şi apa­rent incom­pa­ti­bili. Dis­tri­bu­ţia: Magda Cato­ne şi Tibe­riu Păun

- 21 august, ora 20.30: Gaş­ca Zurli pre­zin­ta cel mai nou spec­ta­col “Cin­ghi­linghi”

Link eve­ni­men­te: www.facebook.com/teatruldevarajupiter/

Vama Veche şi 2 Mai găz­du­iesc în peri­oa­da 18–26 august un mara­ton de fil­me sub cerul liber, Ste­le­ci­ne­ma­te­ca – Vama sub Lumini de Oscar. Ecra­ne­le vor fi ampla­sa­te în 2 loca­ţii din Vama Veche (Papa la Şoni şi Aco­lo) şi o loca­tie din 2 Mai (Acva­ma­rin).

Pro­gram com­plet eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1622524794425029/

Del­ta Dună­rii vă aşteap­tă in wee­ken­dul 18–20 august la Mot­o­Del­ta Fest 2017, eve­ni­ment orga­ni­zat de M.C. Sea­wol­ves Tul­cea, în care puteţi îmbi­na dis­tra­cţia şi spi­ri­tul de hai­du­cie. Eve­ni­men­tul se desfă­şoa­ră între loca­li­tă­ţi­le Lun­ca­vi­ţa şi Nifon, într-un loc numit şi şti­ut ca “Valea Fagi­lor”. Nu vor lip­si con­cur­su­ri­le spe­ci­fi­ce cu pre­mii con­sis­ten­te şi nici for­ma­ţi­i­le ce vor încin­ge atmosfe­ra în seri­le de vineri: Over, Lupul Cel Rău şi Bronx iar sâm­bă­tă : Cos­ti San­du & Tru­pa Tri­bu­te, Sto­ne­li­ght şi Reci­pe For Hate plus cân­tări folk la foc de tabă­ră cu gaş­ca Numai pe roşu.

Link eve­ni­ment: https://www.facebook.com/events/1563408670378609/

Aso­ci­a­ţia pen­tru Pro­mo­va­rea şi Dezvol­ta­rea Turis­mu­lui Lito­ral – Del­ta Dună­rii este un par­te­ne­ri­at public-pri­vat, înfi­inţat în 2007, având ca mem­bri: auto­ri­tă­ţi publi­ce loca­le din judeţul Con­stanţa şi Tul­cea, Aero­por­tul Inter­na­tio­nal Con­stanţa şi Cluj, patro­na­tul agen­ti­i­lor de turism, hote­luri de pe lito­ral, patro­na­tul hote­li­er din Del­ta Dună­rii, com­pa­nii pri­va­te din turism şi din dome­nii con­e­xe.


Man­ga­lia News, Joi, 17 august 2017.


piese-auto-mangalia.ro
Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

LĂSAȚI UN MESAJ

Va rugam sa adaugati un mesaj
Va rugam sa introduceti numele