Deşi nu a mai fost reactualizat de aproape 20 de ani, PUG-ul Mangaliei, pus în dezbatere publică în maximă… „discreţie“

0
1124

Edi­tia de Sud: Pos­tat pe site-ul ofi­ci­al al pri­mă­ri­ei în urmă cu mai bine de cinci săp­tămâni, anu­nţul laco­nic pri­vind adop­ta­rea nou­lui Plan Urba­nis­tic Gene­ral al Man­ga­li­ei a fost pus în dez­ba­te­re publi­că oare­cum… în „şoap­tă“.

Deşi urbea de la malul mării nu a mai bene­fi­ci­at de o reac­tu­a­li­za­re a PUG-ului de aproa­pe două dece­nii, dez­ba­te­rea publi­că pri­vind acest pro­iect a avut loc, la fine­le săp­tămâ­nii tre­cu­te, dis de dimi­nea­ţă, la Club Nau­tic „Cal­la­tis“, în pre­zenţa a… cinci oameni de afa­ceri! Mai mult, PUG-ul nu a fost pus la dis­po­zi­ţia publi­cu­lui decât la sedi­ul pri­mă­ri­ei, „pe hâr­tie“, fără a fi publi­cat nici pe pagi­na ofi­ci­a­lă a insti­tu­ţi­ei şi nici pe o altă pagi­nă de Inter­net, unde să poa­tă fi con­sul­tat onli­ne.

Arhi­tec­tul pri­mă­ri­ei, Paul Ena­che, a decla­rat, în faţa celor cinci oameni de afa­ceri pre­zenţi în sală, că PUG-ul nu a mai bene­fi­ci­at de o reac­tu­a­li­za­re de aproa­pe 20 de ani: „Am obţi­nut aproa­pe două­zeci de avi­ze de la dife­ri­te minis­te­re şi insti­tu­ţii publi­ce. Mai avem de luat încă două avi­ze, de la minis­te­re­le Cul­tu­rii şi Dezvol­tă­rii. PUG-ul Man­ga­li­ei este foar­te vechi, nu a mai fost reac­tu­a­li­zat de 17 ani“.

Sosit la dez­ba­te­re chiar în tim­pul desfă­şu­ră­rii aces­te­ia, con­si­li­e­rul local Ozghiun Mena­bit s‑a ară­tat indig­nat că pri­mă­ria nu a medi­a­ti­zat aceas­tă întâl­ni­re aşa cum tre­bu­ie:

Din nou vă bateţi joc de noi. De ce nu aţi anu­nţat aceas­tă întâl­ni­re, de ce nu am fost anu­nţa­ţi nici noi, con­si­li­e­rii locali, cei pe care îi veţi che­ma să apro­be acest PUG? Măcar pe cei din comi­sia de Urba­nism putea­ţi să îi înş­ti­inţa­ţi, nu mai spun că, potri­vit legii, tre­bu­ia să ne anu­nţa­ţi per­so­nal, pe fie­ca­re în par­te, pen­tru că sun­tem direct impli­ca­ţi în apro­ba­rea PUG-ului“.

Potri­vit arhi­tec­tu­lui pri­mă­ri­ei, Paul Ena­che, pro­ce­du­ri­le de con­vo­ca­re a dez­ba­te­rii publi­ce ar fi fost urma­te, adi­că anu­nţul a bene­fi­ci­at de o apa­ri­ţie print într-un ziar din pre­sa judeţea­nă şi o alta, onli­ne pe pagi­na de inter­net a insti­tu­ţi­ei publi­ce la care este anga­jat. Mai mult, spu­ne anga­ja­tul pri­mă­ri­ei, el, per­so­nal, nu va invi­ta pe nimeni la o dez­ba­te­re publi­că.

Aces­ta a mai spus că PUG-ul ar putea suferi modi­fi­cări, dar numai în cazuri extre­me, prin urma­re dez­ba­te­rea fiind una mai mult „con­sul­ta­ti­vă“: „În cazul în care este vor­ba des­pre un teren de 500 de metri pătra­ţi sau de moder­ni­za­rea unei case, nu putem modi­fi­ca pe un pro­iect la care lucrăm de ani de zile. Aces­te lucruri pot fi regle­men­ta­te prin PUZ-uri“, a con­chis Paul Ena­che.

PUG-ul Man­ga­li­ei va fi supus votu­lui con­si­li­e­ri­lor locali într‑o pro­xi­mă şedinţă ordi­na­ră. Vari­an­ta pro­pu­să de anga­ja­ţii pri­mă­ri­ei a nou­lui PUG nu a fost pos­ta­tă, nici la aceas­tă oră, pe site-ul pri­mă­ri­ei. (editiadesud.ro, 28.08.2017).


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply