CARE VOR FI CONDITIILE PENTRU ESALONAREA DATORIILOR CATRE STAT

0
346

Eșa­lo­na­rea la pla­tă se va acor­da de către orga­nul fis­cal cen­tral pe o peri­oa­dă de cel mult 5 ani dacă sunt înde­pli­ni­te con­di­ți­i­le de acor­da­rea a aces­te­ia, după cum inten­țio­nea­ză Guver­nul într-un pro­iect de modi­fi­ca­re a actu­a­lei legi­sla­ții în dome­niu.

Toa­te pena­li­tă­ți­le de întâr­zi­e­re cuprin­se în cer­ti­fi­ca­tul de ates­ta­re fis­ca­lă vor putea fi amâ­na­te la pla­tă și anu­la­te la fina­li­za­rea cu suc­ces a eșa­lo­nă­rii la pla­tă. Aceas­ta spre deo­se­bi­re de actu­a­la regle­men­ta­re care pre­ve­de că se amâ­nă la pla­tă în vede­rea anu­lă­rii doar pena­li­tă­ți­le de întâr­zi­e­re afe­ren­te obli­ga­ți­i­lor fis­ca­le eșa­lo­na­te la pla­tă.

Ast­fel, în situ­a­ția în care un con­tri­bu­a­bil înre­gis­trea­ză obli­ga­ții res­tan­te care repre­zin­tă doar pena­li­tăți de întâr­zi­e­re și dobanzi, aces­ta poa­te obține prac­tic anu­la­rea pena­li­tă­ți­lor de întâr­zi­e­re, dacă achi­tă eșa­lo­nat doban­zi­le.

Cites­te arti­co­lul intreg pe arenaconstruct.ro


 

Susține cotidianul online Mangalia News.
Poți dona aici:
Mulțumim pentru sprijin.

Leave a Reply